publikationer

Mot en heltäckande datahantering i EU (sammanfattning)

Värdering av EU:s datastrategis framsteg

Författarna

Eric Pol and Olivier Dion (aNewGovernance), Antti Poikola (Sitra)

Publicerad

EU:s datastrategi syftar till att göra EU till en föregångare när det gäller att bli ett datadrivet samhälle. Syftet är att skapa en inre marknad för data samtidigt som EU:s politik för integritet, dataskydd och konkurrenslagstiftning respekteras fullt ut. För att uppnå sina ambitiösa mål behöver EU fler praktiska affärsfall där data flödar sömlöst mellan organisationer. 

Att dela data kräver nya tekniska, administrativa och affärsmässiga lösningar. Nya och framväxande digitala informationsutrymmen, eller dataområden, kommer att tillgodose dessa behov. De tillhandahåller en mjuk infrastruktur för datarörelser, vilket möjliggör tillförlitliga och enkla dataflöden över organisationsgränser. 

För att ett datadelningsföretag ska lyckas måste man hitta en balans mellan innovation och reglering av nya lösningar. I detta arbetsdokument undersöks styrningsfrågor i samband med datadelning och datalager. 

Datadelning kräver förtroende. Förtroende kan byggas upp genom effektiv styrning, dvs. regler för datadelning. Dessa regler kommer från olika nivåer. Europeiska kommissionen håller på att reformera sin datalagstiftning. Medlemsstaterna har också sina egna lagar och myndigheter för att kontrollera datadelning. Dessutom behöver dataområden sina egna lokala regler för att säkerställa interoperabilitet för lösningar och förtroende mellan de parter som är involverade i datadelning. Ett ramverk för styrning av dataområden kallas en regelbok, som kodifierar de juridiska, affärsmässiga, tekniska och etiska reglerna för datadelning. 

Diskussioner och expertintervjuer för detta arbetsdokument avslöjar förvirringen i branschen. Experter som utvecklar datadelning eller på annat sätt arbetar med datastyrningsfrågor har svårt att veta vem som ska göra och besluta vad. Det är också svårt att skapa interna styrningsstrukturer för dataresurser som är i linje med den regulatoriska miljön. Intervjuer för detta arbetsdokument tyder på att samordning på medlemsstatsnivå skulle kunna spela en viktig roll för att förena strategin på EU-nivå med konkreta lokala dataområdesinitiativ.

Anledningen till många av de problem som identifieras i detta arbetsdokument är att det finns luckor och överlappningar i de olika aktörernas roller på alla nivåer av skapande och tillämpning av regler. För att ta itu med dessa utmaningar och förbättra styrningens effektivitet föreslår vi ett omfattande ramverk för datastyrning som en lösning. Den föreslagna modellen skulle kombinera befintliga regelböcker till ett nytt verktyg, en rollbok, som skulle fungera som ett register över roller och organ som är involverade i datadelning. Rollboken skulle syfta till att öka tydligheten och göra det möjligt för intressenter på alla nivåer att förstå de nuvarande datastyrningsstrukturerna.

Sammanfattningsvis dras i detta arbetsdokument slutsatsen att en effektiv styrning är avgörande för att EU:s datastrategi ska lyckas och för utvecklingen av dataområden. Genom att genomföra den holistiska ram för datastyrning som föreslås i denna rapport kan EU stödja förtroende, balanserad reglering och innovation samt tillväxten av dataområden inom olika sektorer.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Towards a Holistic EU Data Governance

Undertitel

Taking stock of the progress of the EU Data Strategy and proposals

Författarna

Eric Pol and Olivier Dion (aNewGovernance), Antti Poikola (Sitra)

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Sitra

ISBN (PDF)

978-952-347-352-2

ISSN (PDF)

2737-1042

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?