FÖRSÖK MED BASINKOMST

Sitra medverkade i en grupp ledd av FPA som bestod av forskare från olika forskningsinstitut och som hade till uppgift att utreda på vilket sätt det skulle löna sig att genomföra experimentet med basinkomst.

VAD HANDLADE ARBETET OM?

Målet med utredningsarbetet, som utfördes 2016, var att kartlägga modeller för ett experiment med basinkomst.

Själva experimentet syftar till att utreda hur den sociala tryggheten borde förbättras för att bättre svara på förändringarna i arbetslivet. Ett mål är också att den sociala tryggheten ska bidra till större delaktighet och sporra till arbete. På samma gång strävar man efter att minska byråkratin och förenkla det komplicerade förmånssystemet.

Sitra bidrog till projektet genom att tillhandahålla konsortiet sin egen know-how när det gäller att förutse samhälleliga förändringstrender. Som en del av utredningsprojektet anordnade vi ett basinkomsthackathon som syftade till att ta fram nya aspekter på basinkomsten och lösa problemen i anslutning till den.

Utredningsprojektet genomfördes som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för år 2015.

Vilka deltog?

Utredningen genomfördes som ett samarbete mellan FPA:s forskningsavdelning, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Östra Finlands universitet, Åbo universitet, Sitra, Tankesmedjan Tänk samt Statens ekonomiska forskningscentral.

I projektet medverkade dessutom Företagarna i Finland samt experter på kommunsektorn, skatterätt och grundlagen. Undersökningen leddes av FPA:s forskningschef, professor Olli Kangas (fornamn.efternamn@fpa.fi).

Vad fick man till stånd?

I slutrapporten rekommenderas en utvidgning av experimentet.
Forskningsgruppen överlät sin slutrapport till social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila 16.12.2016. I slutrapporten rekommenderar forskningsgruppen att experimentet med basinkomst ska utvidgas år 2018. Urvalet för experimentet borde utökas och förutom arbetslösa även inkludera låginkomsttagare.

En förutredningsrapport utvärderar olika basinkomstmodeller.
Forskningsgruppen överlät sin förutredning till social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä 30.3. Rapporten samlar den befintliga informationen om olika basinkomstmodeller och experiment och resultat i anslutning till dem. Dessutom utvärderas effekterna av olika basinkomstmodeller.

På ett hackathon om basinkomst arbetade 10 team, 40 deltagare och en handfull arrangörer 32 timmar i sträck med målet att hitta nya aspekter på basinkomsten och lösa problemen i anslutning till den. På tvådagarssessionen som ägde rum våren 2016 uppkom ett tiotal intressanta idéer, av vilka de bästa belönades: Levnadskostnadstillägg till basinkomsten – lösning på problemet med bostadsstöd och Basinkomstspelet – en simulator som visar hur livsval påverkar den offentliga ekonomin.

Hur fortsätter arbetet?

Statsminister Juha Sipiläs regering genomför experimentet med basinkomst under åren 2017–2018. Experimentet med basinkomst startade 1.1.2017. I experimentet får 2 000 arbetslösa i åldern 25–58 år en basinkomst på 560 euro i månanden utan villkor eller behovsprövning. Experimentet pågår i två år.

Nyheter om hur själva experimentet fortskrider kan läsas på FPA:s webbplats: www.fpa.fi/basinkomst

KONTAKTA OSS

personer
Paula Laine
personer
Vesa-Matti Lahti
Ledande Expert, Förutsägelse och Strategi

Vad handlar det om?