artiklar
Beräknad läsningstid 8 min

Anvisning för ansökan till Sitra Labs tredje utbildningsprogram

Sitra Labs utbildningsprogram är ett praktiskt orienterat utbildningsprogram där vi söker och tillämpar fungerande sätt att lösa komplicerade problem i samhället. Läs anvisningar här och lämna in din ansökan.

Författare

Riina Pulkkinen

Publicerad

Framtidslaboratoriet är ett intensivt program under vilket de studerande har möjlighet att fördjupa sig i viktiga frågor och få fart på sina egna projekt. Utbildningsprogrammet baserar sig på framtids-, system- och designtänkande och på sociala innovationer. Framför allt får du samarbeta, föra betydelsefulla diskussioner och lära dig tillsammans med nya människor. Den här gången tar vi oss an frågan om hur det demokratiska deltagande blir ojämlikt.

För vem?

Sitra Lab är ett utbildningsprogram för förändringsaktörer. I det här skedet till exempel för medborgaraktivister, beredare av politiska beslut, visionära reformatörer av fältet eller sakkunniga som tillämpar sina kunskaper och som förenas av viljan att gripa tag i aktuella problem i samhället och arbeta för att lösa dem.

Ansökningen sker i 3–5 personers team. Den öppna ansökningen till den här utbildningen upphör 11.1.2021 kl. 17.00.

Vi söker team som strävar efter att utvidga och etablera former för delaktighet i samhället för personer i utsatt ställning. Det kan vara en rörelse, sammanslutning eller handlingsmodell som redan har lyckats samla erfarenheter av deltagare men som kämpar med modellens genomslagskraft och spridning. Eller så kan det vara fråga om en tjänst eller lösning som fungerar bra i en annan bransch och som man vill tillämpa på det demokratiska deltagandet.

Vad förbinder du dig till?

Vi förväntar oss att deltagarna i Sitra Lab förbinder sig till 12 dagar i labbet under 2021. På labbdagarna möts hela gruppen. Mötena varar inte nödvändigtvis hela dagen men det lönar sig att reservera tillräckligt med tid i kalendern. Förutom labbdagarna har vi frivilliga kaffestunder med fri samvaro.

Sitra Lab genomförs huvudsakligen på webben. Om säkerhetsläget tillåter det försöker vi också ordna träffar.

Vi förvänta oss att ert team utöver detta varje vecka reserverar i genomsnitt två timmar gemensam tid för eget arbete. Teammötena är särskilt viktiga från och med juni eftersom planeringen av experimenten övergår i ett intensivare skede.

Labbdagar: 8.4.2021, 13.4.2021, 27.-28.4.2021, 6.5.2021, 18.5.2021, 15.6.2021, 17.-18.8.2021, 31.8.2021, 20.9.2021, 14.10.2021, 9.12.2021

Ansökan

Ansökningen sker i två etapper. Bland de team som har skickat sin ansökningsblankett före 11.1.2021 väljer vi ut högst 15 för intervju. Utifrån intervjuerna väljer vi ut högst tio team som fortsätter. När den slutliga gruppen samlas fäster vi uppmärksamhet vid gruppens geografiska fördelning, mångsidiga metoder att genomföra förändringar på och på att infallsvinklarna är olika.

Vi hoppas på sökande runt om i landet. Vi strävar efter att ordna minst ett möte under tiden för Labbet och om det blir nödvändigt att resa betalar vi rese- och inkvarteringskostnaderna som medverkan orsakar.

Sitra Lab arbetar i första hand på webben och vi tar hänsyn till det aktuella coronaläget.

Tidtabell för ansökan och valet av deltagare

 • Ansökningstiden är 1.12.2020–11.1.2021
 • Intervjuerna ordnas 1-16.3.2021
 • De utvalda börjar arbeta 8.4.2021

Bedömningskriterier

I ansökningsskedet bedömer vi ert teams mångsidighet, engagemang inför framtidslaboratoriets arbete och den möjlighet eller det problem som vårt team identifierar.

När det gäller teamets mångsidighet värdesätter vi:

 • mångsidig förmåga att förstå sakområdet och anknytande faktorer.
 • gruppens mångsidiga erfarenhet och teammedlemmarnas olika roller i organisationen.
 • olika slag av resurser eller påverkningsmetoder som ni kan tillgodogöra er när ni ska lösa det identifierade problemet.
 • mångsidigheten kan utökas av kön, ålder och erfarenhets- eller utbildningsbakgrund och av representanter för olika organisationer i samma team.

När det gäller teamets engagemang värdesätter vi:

 • motivationen hos varje enskild teammedlem när det gäller att delta i Sitra Labs framtidslaboratorium.
 • att ni anvisar framtidslaboratoriet er egen satsning. Satsningen kan bestå av till exempelt.ex. tiden ni använt för att hitta lösningen på problemet eller egen finansiering.
 • att ni kan uppge en sponsor eller stödperson som har lovat hjälpa er när projektet framskrider. Sponsorn kan ingå i er organisation eller vara en utomstående. Viktigt är att han eller hon känner er och är redo att vid behov hjälpa genom att sparra era tankar, öppna dörrar eller hitta plats för era experiment.

När det gäller att beskriva problemet eller möjligheten värdesätter vi att

 • ni har identifierat problemet eller möjligheten som ni vill utnyttja framtidslaboratoriet för.
 • ni har beskrivit problemet eller möjligheten konkret och begripligt.
 • ni kan ange problemets eller möjlighetens storleksklass.
 • ni har motiverat problemet eller möjligheten på ett trovärdigt sätt.

Den här gången söker vi team som redan har en handlingsmodell, gemenskap, tjänst eller annan lösning som man vill utveckla vidare. Det kan vara fråga om en småskalig metod där man redan har lyckats samla erfarenheter av delaktighet men där man kämpar med till exempel genomslagskraften eller spridningen av modellen. Eller så kan det vara fråga om en tjänst eller lösning som utvecklats för ett annat ändamål och som man nu vill tillämpa på den sociala delaktigheten.

Möjlighet till experimentfinansiering

När ni valts in i Sitra Lab innebär det att ”den juridiska personen” i ert teams bakgrund när labbet fortsätter kan få högst 8 000 euro i experimentfinansiering. Om ert teams bakgrundsorganisation arbetar ekonomiskt ska den kunna ta emot ett så kallat de minimis-stöd i enlighet med EU:s statsstödsbestämmelser. Du observerar väl att man kan söka till framtidslaboratoriet trots att man inte vill eller behöver finansiering.

Jourtid

Vi besvarar frågor om ansökan i vår Zoomjour. Se tiderna på evenemangssidan.

Vanliga frågor

Är det möjligt att samla ett team som arbetar på svenska eller engelska? Om ja, finns det beskrivningar av framtidslaboratoriet på engelska eller svenska?

Vi förväntar oss att de team som vill medverka kan arbeta på finska och på engelska. Vi har till exempel många engelskspråkiga sakkunniga och då kan också en del av arbetet gå på engelska. Vi förutsätter naturligtvis inte fullständiga språkkunskaper i finska men det är viktigt att man kan följa med när det talas finska.

Den grundläggande informationen om framtidslaboratoriet finns på engelska och svenska på vår webbplats.

Är det möjligt att söka till eller delta i Sitra Lab även utan bakgrundsorganisation (till exempel om man är en grupp unga som vill medverka)?

Ja. Bakgrundsorganisationen behövs för att vi ska kunna betala experimentfinansieringen till en aktör med anknytning. Om du själv till exempel inte arbetar i organisationen lönar det sig att fundera på partnerskap: anknyter ert ämne till exempel till skolan eller en hobby där det kan vara möjligt att hitta en organisation som tar hand om finansieringen av experimentet.

Arbetet i framtidslaboratoriet kallas utbildning. Avses med det framför allt inlärning som sker i och med processen av de andra som valts ut eller har Sitra någon annan form av utbildning för deltagarna?

Framtidslaboratoriet kunde lika väl beskrivas som en process för utveckling tillsammans eller en process för gemensam utveckling. Utbildning är emellertid som ord lättast att förstå. Framtidslaboratoriet är en utbildning eftersom man i första hand medverkar för att lära sig. Inlärningen sker genom att göra, det vill säga i en gemensam process både med det egna teamet, hela laboratoriegruppen och med utomstående experter.

Vi tror att deltagargruppen har stor sakkunskap i anknytning till temat för labbet. Utbildning fördjupar sig alltså inte egentligen i innehållet kring demokrati och delaktighet utan snarare erbjuder framtidslaboratoriet nya sätt att närma sig och redskap för utveckling, för att hitta lösningar på kvistiga problem och för att bygga en hållbar framtid. Samtidigt blir deltagaren del av ett tätt nätverk inom den egna branschen där de kunniga som medverkar analyserar ämnet ur olika synvinklar.

Vi har inte användning för experimentfinansiering men vi vill gärna delta ändå. Kan vi söka till Sitra Lab?

Javisst!

Vi har inte ännu en färdig lösning men i vår gemenskap ingår några hundra personer som vi kan starta med. Kan vi ansöka om medverkan?

Ja, det kan ni. I ansökningsskedet värdesätter vi att ni inte startar helt tomhänta. Handlingsmodeller som stöder delaktighet och demokrati utvecklas hela tiden och vi vill fortsätta att bygga på den här grunden. Därför intresserar vi oss för handlingsmodeller där erfarenheter av delaktighet redan ingår.  Likväl kan en sökande motsvara detta fiktiva exempel: ni har till exempel ett välfungerande kvarterscafé och nu vill ni omvandla det till ett ställe för politisk debatt.

Vad kan finansieringen användas för? Är det möjligt att till exempel betala löner?

Finansieringen ska användas för att förverkliga experiment. Finansieringen kan inte användas för finansiell verksamhet, och till exempel inte för anskaffning av datorer eller motsvarande anordningar.

Vad handlar det om?