Fenomen
Beräknad läsningstid 9 min

Förnyelse kräver gränsöverskridning

I fortsättningen utmärker sig framgångsrika aktörer genom att de spanar efter idéer, tar sig an nya utmaningar och skaffar ett större socialt kapital.

Författare

Kati Haapakoski

Affärskonsult, grundare och partner i HNY Group, HNY Group Oy

Publicerad

Den som vill ha framgång i framtiden måste ha förmåga att förnyas, samarbeta och internationaliseras. Utan dessa egenskaper går också hälso- och sjukvården i Finland miste om sin tätposition.

Det här var den ledande tanken när Sitra och Tekes (i dag Business Finland) för drygt tio år sedan skred till verket för att börja aktivera finska företag och organisationer, som behövde lära sig att samarbeta med andra aktörer både innanför och utanför Finlands nationella gränser.

Det första steget togs år 2006 med ett internationaliseringsprogram som var avsett för finska bolag inom hälso- och sjukvård och var inriktat på USA. Ett av programmets mål var HIMSS, en jättelik organisation för it-leverantörer till hälso- och sjukvården i USA.

HIMSS är en global icke-vinstdrivande aktör med över 70 000 person-, 630 företags- och 450 organisationsmedlemmar. Organisationens årliga huvudevenemang är en världsomfattande HealthTech-konferens i Orlando. Konferensen har årligen cirka 45 000 gäster från omkring 80 länder.

All visdom finns inte i Finland

Sedan 2006 har Sitra stimulerat aktörer i Finland genom att inbjuda världsledande tänkare på besök till oss, bland annat professor Michael E. Porter från Harvard Business School år 2008 och Eric Topol, en pionjär inom digital hälso- och sjukvård från USA, år 2013.

Topol uppmuntrade finländarna att förnyas och förbereda sig inför den största omvälvningen i medicinvetenskapens historia som äger rum när digitaliseringen börjar utnyttjas på bred front inom hälso- och sjukvården. Enligt hans uppfattning kommer behovet av sjukhus och läkare att minska. Han förutsäger att utförandet av rutinmässiga ingrepp inom hälso- och sjukvården kommer i allt högre grad att överföras på patienterna. Det ger den yrkesutbildade personalen mer tid för vård som kräver expertis.

Topols tankar har redan börjat bli verklighet. En stor del av läkarna har småningom börjat förstå att hälso- och sjukvården behöver en ny modell där patienterna kan själva delta i sin vård.

Porters budskap var att det bästa sättet att minska kostnaderna för hälso- och sjukvården på lång sikt är att förbättra vårdresultaten. Alla aktörer ska ha mål och incitament som siktar på att producera största möjliga värde för patienterna.

Detta värde handlar om hur mycket hälsa det är möjligt att producera till ett bestämt, fastslaget pris per enhet. Inom hälso- och sjukvården består värdet av den förbättring av patientens hälsotillstånd som verksamheten producerar.

Med utgångspunkt i Porters tankar utarbetades en rapport som stakade ut ramen för utvecklandet av hälso- och sjukvården i Finland: The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective. Rapporten skrevs under ledning av Juha Teperi, som vid denna tidpunkt var programchef hos social- och hälsovårdsministeriet. Rapporten introducerade nya strategiska perspektiv på hälso- och sjukvårdens framtid.

Rapporten, som utgavs med Sitras stöd, kopplade Porters värdebaserade modell till Finlands förhållanden. Både Topols och Porters uppfattningar har haft inflytande på diskussionen i Finland fram till dessa dagar. Dessa namn har tidvis aktualiserats också i diskussionen om social- och hälsovårdsreformen.

HIMMS samlar över 2 000 proffs inom hälso- och sjukvården till Helsingfors

Det fanns ett behov av Topols och Porters inlägg i Finland eftersom det finländska systemets starka sidor, dvs. kostnadseffektivitet och social rättvisa, hade börjat försvagas.
Det fleråriga arbetet har gett resultat. Finländarna har hittat de HIMSS-liknande nätverken utomlands och utvecklat en nyttig växelverkan med dem.

Ett bevis på det är att uppskattningsvis 2 000 professionella inom hälso- och sjukvården på olika håll i världen samlas i Helsingfors i juni 2019. Då ordnas evenemanget för digital hälsovård HIMMS Europe och Health 2.0 för första gången i Norden.

Enligt konsulten Kalevi Virta, som tidigare var programchef hos Tekes, är enbart det att man fått evenemanget till Finland en milstolpe och en betydande framgång i sig. HIMSS sammanträder för första gången i Norden i år, och enligt aktuell information kommer mötet att ordnas i Finland också 2020.

”HIMSS är ett europeiskt, internationellt evenemang. Det är inte bara en konferens som har en utställning, utan den ger en genuin möjlighet att knyta kontakter och dra lärdomar av andras aktiviteter. År 2006 talade man fortfarande om export, men i dag siktar företagen på att internationaliseras redan i verksamhetens inledande skede. HIMSS hjälper dem att lyckas med det”, säger Virta.

Den nordiska innovationsförmågan är uppskattad

Det är ingen självklarhet att en internationell organisation blir intresserad av ett litet land av Finlands typ. Det har krävt att finska aktörer samarbetat med varandra över branschgränserna, men det är samtidigt resultatet av ett aktivt nätverksbygge.

Finländarna har småningom lärt sig att presentera sin kompetens på ett trovärdigt sätt.

Dessutom har de nordiska länderna traditionellt ett gott anseende, vilket inte har varit till skada i processen. HIMSS-organisationen uppskattar den avancerade informationstekniken, attitydklimatet, innovationsförmågan och företagens starka roll i Norden. Enligt Virta förstärktes denna uppfattning hos ledarna för HIMSS och Health 2.0, när de besökte Finland i fjol.

Efter besöket fattade Business Finland och Sitra snabbt beslut om att ansöka om evenemanget, och HIMSS utsåg Finland till arrangör nästan lika raskt.

Varför är HIMSS-evenemanget så viktigt för finländarna?

Det centrala med evenemanget att det erbjuder möjligheter till samarbete mellan företag och arrangörerna, till nätverksbygge och utbyte av information samt till utveckling av utvärderingsverktygen och expertisen.

Det är bra för finländarna att upptäcka att alla problem inte är unika utan att utmaningarna i många länder ofta liknar varandra. Dessutom får deltagarna idéer för utveckling av sina egna verksamheter. De kan jämföra sina verksamheter med andra och studera behoven hos andra aktörer.

Den som använder sin tid på konferensen effektivt kan bilda sig en uppfattning om hälso- och sjukvårdens riktning i framtiden.

”Finland står tveklöst på toppen”

Enligt Kalevi Virta har internationaliseringen blivit ett bärande tema på alla områden. Tack vare internet har världen blivit väldigt mycket mindre.

Just nu genomgår hälso- och sjukvården i Finland en stor omvälvning. Enligt temaexpert Pia Heikkurinen på Sitra är förnyelseförmågan finländarnas största utmaning i framtiden.

”Det är svårt för Finland att förnyas eftersom vi tveklöst står på toppen. Vi har ingen nationell erfarenhet av hur man förnyar sig när man befinner sig i en tätposition. Vi hade Nokia som inte klarade av att förnyas och som hamnade i ett snabbt fall. Taktiken att inte reparera någonting om det inte är trasigt kommer inte att vara framgångsrikt i framtiden”, säger Heikkurinen.

Om företag och system inte anpassar sig till den förändring som digitaliseringen för med sig och om de inte börjar aktivt handla, spana efter idéer och förverkliga dem, löper de stor risk att bli irrelevanta.

Då blir det någon annan som griper chansen och genomför förändringen i stället.

En del finländare är villiga att trycka på gasen även när de befinner sig på toppen, men många skulle behöva större mod.

Sitra har för sin del försökt heja på aktörerna inom hälso- och sjukvården framåt. Tanken är att framtidens framgångsrika aktörer letar efter idéer, tar sig an utmaningar och samlar socialt kapital.

Vad handlar det om?