archived
Beräknad läsningstid 10 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Mikko Kosonens festtal på Sitras 50-årsjubileum

Författare

Mikko Kosonen

Publicerad

Hjärtligt välkomna till Sitras 50-årsjubileum! Det är roligt att se att så många av er har kommit hit för att fira vår bemärkelsedag. Det är en stor glädje och ära för oss!

Den här kvällen kommer att vara ett ode till framtidsarbetet i Finland och till dem som deltar i det: vi firar vår bemärkelsedag på Sitras sätt med blicken fäst mot framtiden, genom att njuta av både konstupplevelser och överraskande möten.

****

Till att börja med skulle jag vilja gå tillbaka femtio år i tiden för en stund. Den här bilden som ni ser bakom mig togs på trappan utanför riksdagshuset precis innan jubileumsplenum till det 50-åriga Finlands ära den 5 december 1967.

Situationen i samhället i Finland var på den tiden extremt utmanande… Och då talar jag inte om det svåra vädret eller bilen med motorhuven uppställd… Ekonomin var ansträngd och efterkrigstidens jordbruksdominerade samhälle höll snabbt på att industrialiseras. Folk flyttade från landet till städerna, vilket medförde sociala problem. Det femtioåriga självständiga Finland stod inför enorma förändringar.

I riksdagen var man emellertid beredda att tänka stort och satsa på framtiden. På dagordningen för jubileumsplenum stod endast en fråga: riksdagens gåva till det självständiga Finland. Stämningen var på topp och både viljan och känslan i gruppanförandena var stark: genom samarbete kommer det här landet att resa sig!

Även internationellt fattades det unika beslutet enhälligt. Finland fick en fond värd hundra miljoner mark, som fick till uppgift att skapa en bättre morgondag. Fonden för Finlands självständighet Sitra var grundad.

****

Om några veckor är har det gått 50 år sedan den dagen.

Så här i efterhand kan man i högsta grad konstatera att grundandet av Sitra för 50 år sedan var ett modigt steg och före sin tid. Finland behövde en aktör som hade till uppgift att utmana den rådande praxisen, utreda alternativa framtida scenarier, bygga upp ett samarbete över gränserna och pröva nya verksamhetssätt.

Det behovet har inte försvunnit eller minskat under de årtionden som förlöpt efter det, tvärtom. Ju mer komplicerad världen blir och ju snabbare den förändras desto större behov har vi av framtidsorganisationer som Sitra.

****

Vad är det då som gör Sitra så unikt – så till den grad att man skulle kunna kalla institutionen för en ”social innovation”?

För det första att Sitra som oberoende organisation som lyder direkt under riksdagen kan ta sig an svåra samhällsutmaningar som klimatförändringarna och digitaliseringen, sådant som vanligtvis skär igenom hela samhället.

Och för det andra gör vårt ekonomiska oberoende det möjligt för oss att ta risker för den offentliga och privata sektorn, vilket också är oundvikligt i stora framtidsprojekt förknippade med osäkerhet.

****

Den historiska publikation som vi ger ut idag beskriver väl hur Sitra genom tiderna har spelat sin roll som framtidsagent.

Fram till mitten av 1980-talet var vi ju i första hand en FoU-finansiär, fram till dess att Tekes grundades i syfte att utföra det arbetet med finansiering från den statliga budgeten.

I nästa fas i mitten av 80-talet ända fram till början av 2000-talet var Sitra i första hand kapitalinvesterare, fram till dess att det hade kommit tillräckligt med permanenta aktörer på den marknaden. Under båda tidsperioderna var Sitra alltså en aktör som startade projekt och som vid rätt tidpunkt överlät uppgifterna på permanenta aktörer.

Denna roll som förändringsagent blev sedan i mitten av 2000-talet Sitras huvuduppgift.

Många saker har förändrats genom tiderna, men vissa saker har förblivit desamma. En sådan är en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Sitras första överombudsman, fadern till hela idén om en framtidsfond och den tunga ekonomiska opinionsbildaren Klaus Waris, förstod redan på sin tid vikten av livskvalitet och miljöfrågor för att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt. I det avseendet har även vi på Sitra gått i Waris fotspår under hela vår 50-åriga historia. Vi har alltid strävat efter en stabil ekonomisk, social och ekologisk utveckling – även när den kortsiktiga ekonomiska tillväxten tidvis har dominerat samhällsdebatten och beslutsfattandet.

****

Precis som år 1967 befinner sig Finland återigen på tröskeln till en viktig brytningstid. Hur kommer vi vidare? Sitra anser att Finland som ett litet land med hög utbildningsnivå och samarbetsförmåga har utmärkta möjligheter att vara föregångare även för nästa generations välfärdssamhälle. Om detta handlar även vår nya vision som vi offentliggör idag – ”Välfärdens nästa rond”.

Uppbyggnaden av välfärdssamhället efter krigen har även med internationella mått mätt varit en framgångssaga utan motstycke. Det är en historia om framsteg som inte kommit av sig själva och bara genom att följa andra, utan det är till många delar ett resultat av våra djärva val och gärningar.

Med stöd i Pekka Kuusis tankar bestämde vi i Finland oss på 1960-talet att tro på att socialpolitiken istället för en utgiftspost är en investering i nationens kommande välstånd. I grundskolereformen bestämde vi oss tillsammans för att tro på att varje barns rätt till undervisning av god kvalitet leder till välfärd för hela nationen.

Dessa, precis som många andra framstegsmotioner under sin tid, har vid uppkomsten även stött på hårt motstånd. Trots det har Finland gång på gång uppvisat en vilja och förmågan att välja framstegen som samhällspolitikens centrala mål och röda tråd.

****

Vågar vi än idag, i det hundraåriga Finland, göra djärva val och tro på framsteg? För det är mod och tro som det till största delen handlar om här. Ju otydligare syn vi har på framtiden desto viktigare roll har de värderingar som styr oss.

Många saker som blivit självklarheter för oss i Finland – som frihet, människovärdet, rättsstatsprinciperna och kvinnans ställning är än idag avlägsna drömmar i en stor del av världen. De senaste åren har vi även fått märka att man till och med i europeiska länder har backat från dessa värden, som vi anser är kärnidealen i en liberal demokrati.

Därför är det just nu ett framsteg att återvända till grunderna och på ett synligt sätt lyfta fram det finska samhällets kärnvärden i centrum för utvecklingen av politiken och samhället.

****

Vilka frågor vill då vi på Sitra lyfta fram i Välfärdens nästa rond?

Utgångspunkten för all samhällspolitik och verksamhet bör enligt vår mening vara att anpassa sig till gränserna för jordens bärkraft och aktivt utveckla det internationella samarbetet.

Inom ramen för dessa villkor måste vi försöka vända vår ekonomiska modell som bygger på linjär konsumtion och gå mot en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi, i vilken Finland kan skapa lösningar för en global hållbarhetskris. Vi måste också satsa betydligt mer på livslångt lärande än vi gör idag, och våra mål i det bör vara ett utvecklingssprång som varken är större eller mindre än grundskolereformen. I annat fall kan vi inte hålla oss kvar i spetsen för den allt snabbare tekniska utvecklingen och kan inte till fullo utnyttja vår potential när det gäller exempelvis dataekonomin. För att till fullo utnyttja de nya möjligheterna krävs det dock ett nära samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, där Finland traditionellt har varit starkt. Finlands förvaltning, som även lovordats internationellt, bör i fortsättningen istället för att ses som en utgiftspost och som byråkrati betraktas som en ambitiös påskyndare av framstegen.

Många i vårt samhälle är även besvikna och alltför många är rädda. Det finns förståeliga orsaker till dessa känslor. Därför bör välfärdens nästa rond även synas i människors vardag genom att det mångsidiga nya arbete som uppstår i arbetets brytningstid ger inkomst, samtidigt som osäkerheterna i arbetslivet dämpas av en grundläggande trygghet som vi kan lita på. En fungerande demokrati och en konstruktiv samhällelig debatt och verksamhet bidrar till att stärka människors upplevelse av delaktighet.

Vi står inför utmaningar som inte kan underskattas. Trots allt borde var och en som är orolig för splittringen i vårt samhälle känna sitt ansvar även för att bygga upp och upprätthålla hoppet. Den framtid vi står inför är precis som den alltid varit suddig, men full av möjligheter!

****

Vi kan alltså genom våra val – precis som på tiden då Sitra grundades – bygga upp välfärdens nästa rond.

Samma sak gäller för utställningen Sju syskon från framtiden som öppnar här på Heureka. Målet med den är att vi ska vakna och inse betydelsen av de val vi gör idag för den framtida utvecklingen.

Även utmaningstävlingen Ratkaisu 100, som snart når sin kulmen, strävar efter att på ett konkret sätt visa på lösningar på en svårare utmaning i vår nära framtid: Hur ska vi utnyttja all kunskap och kompetens och hur ska all kunskap och kompetens upptäckas och erkännas. Förhoppningsvis sprider sig idéerna från den här tävlingen över hela det finska samhället och varför inte också över världen.

****

År 1967 var situationen i Finland svår på många sätt, men man förbättrade den genom att tänka stort och blåsa på glöden tillsammans. År 2017 är situationen i Finland annorlunda, men den är inte lätt idag heller. Medicinen är dock densamma: det behövs stort tänkande, modiga försök och att vi blåser på glöden tillsammans. Vi skapar framtiden, och det gör vi tillsammans.

Återigen varmt välkomna till Sitras 50-årsjubileum!

Vad handlar det om?