artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Öppna ekosystem – en ny metod för att skapa värde för kunder, företag och partner

Förändringar i affärsmiljön och människors konsumtionsvanor är vardagliga saker för företagen och kräver en förmåga till snabba förändringar. Öppna ekosystem kan erbjuda företagen en möjlighet att handla snabbt, eftersom beredskapen för förändringar finns inbyggd i den nya modellen.

Författarna

Pinja Heimala

Expert, Konkurrenskraft genom data

Jyrki Suokas

Publicerad

I affärsmiljön är förändring det enda bestående

Kontinuerliga, allt snabbare förändringar och krissituationer har en kraftig inverkan på kundernas beteende. Ett aktuellt exempel är Covid-19-krisen, som för sin del har avslöjat dolda smärtpunkter i de nuvarande, stela verksamhetsmodellerna på ett sällsynt snabbt och transparent sätt. Konsumtionsvanorna förändras även utanför kriser, och till exempel ökar kraven på produkter och tjänster ständigt.

Det är krävande för traditionella företag att svara mot förändringar i konsumentbeteende och efterfrågan, eftersom företagen balanserar mellan en flexibel leveranskedja och bevarad konkurrenskraft. Företagen måste söka nya metoder för att anpassa verksamheten efter nya situationer, oavsett orsaken till förändringen.

Modellen med öppna ekosystem, som bygger på datadelning och dynamiska partnerskap, erbjuder en lösning för företagen. I ett öppet ekosystem kan företagen bygga upp ett digitalt nätverk för värdeskapande eller gå med i ett sådant. Den nya, kopierbara verksamhetsmodellen beskrivs i Petri Laines och Kari Uusitalos rapport ”The Ecosystem Pattern – Systemic abstraction of open digital network architecture” (PDF).

Plattformsekonomin är ett mellanskede i övergången till en ekosystemekonomi

Rapporten behandlar särskilt tidigare affärsmodeller baserade på värdekedjor och nuvarande modeller som baserar sig på plattformsekonomi. I plattformsbaserade affärsmodeller delar företagen värde under ledning av en stark aktör, medan man i traditionella leveranskedjor enbart skapar värde för kunderna.

Sårbarheten i en traditionell leveranskedja är dess stelhet och överdrivna specialisering. Som den största utmaningen för plattformar ses ur ett marknadsperspektiv att konkurrensen snedvrids ensidigt, eftersom de är starkt kopplade till ägarens kontroll över relationerna mellan medlemmar verksamma på plattformen och affärsverksamhetens resurser, som data.

Enligt rapporten är övergången från traditionella värdekedjor till plattformsekonomi ett oundvikligt mellanskede före övergången till öppna affärsekosystem. Öppna ekosystem betonar ett övergripande värdeskapande mellan medlemmarna i stället för en betoning på enskilda aktörers intressen och vilja.

Modellen som beskrivs i rapporten är ett av de första försöken att systematiskt beskriva öppna ekosystem och den har en stark forskningsförankring, som är värd att utnyttja och förädla vidare.

En ny lösning: verksamhetsmodell baserad på öppna ekosystem – ekosystemschema

Öppna ekosystem har ingen ägare eller definierad organisation. Dessa ekosystem är öppna för alla aktörer, de fungerar uteslutande baserat på marknaden och deras verksamhet styrs av öppna och delade data. Nätverken är mer flexibla och innovativa i ett öppet ekosystem än i slutna ekosystem. Nätverken och företagen verksamma i dem förmår svara allt bättre mot efterfrågan från kunderna.

Skribenterna presenterar även ett ekosystemschema som baserar sig på öppna ekosystem. Det är i praktiken en förenklad, systemisk modell om en öppen, digital nätverksarkitektur. Öppna ekosystem utgår från att ekosystemets gemensamma och medlemmarnas egna verksamhetsmodeller samt arkitekturen utvecklas gemensamt.

I ekosystemschemat presenteras en ny strategisk konstellation, med vilken nätverkets medlemmar förmår omorganisera sig på ett mer flexibelt och hållbart sätt inom nätverket. Enligt rapporten ger denna egenskap metoder för att smidigare svara på både kriser och en ständigt föränderlig kundefterfrågan för de företag som deltar i det värdeskapande nätverket.

Flexibiliteten skapar även nya affärsmöjligheter för företagen, då de inte själva behöver skapa allt värde inom företaget, utan kan anlita partner för detta. Sitras Regelbok för rättvis dataekonomi (på engelska och finska) är ett nyckelverktyg för att bilda och upprätthålla nätverksstrukturerna i öppna ekosystem baserat på förtroende.

En övergång till öppna ekosystem kräver att företagen ändrar sina tankesätt, eftersom ledningen inte längre bara kan ta hänsyn till sitt eget företag på samma sätt som tidigare. Beslutsfattarna bör öppna upp sitt tänkande så att det omfattar ett allt större nätverk för värdeskapande som företaget bildar tillsammans med sina partner. Dessa företag rör sig från ett ”jag”-tänkande till ett ”vi”-tänkande som möjliggör en ny slags konkurrens mellan företagen och ett samarbete som gynnar alla. Tankemodellen med öppna ekosystem kan ta sig formen som en lokal affärsverksamhet och sedan skalas upp från små enheter till globala fenomen genom att tillämpa formeln på nytt.

Vad handlar det om?