Utlåtande
Beräknad läsningstid 4 min

Sitras utlåtande om det europeiska hälsodataområdet

Det behövs exakt reglering för att skapa digitala hälsodata och hälsotjänster och ett europeiskt hälsodataområde. Ett europeiskt hälsodataområde underlättar dataportabiliteten samt förstärker Europas digitala självbestämmanderätt och patienternas rätt till hälso- och sjukvård oberoende av statsgränserna.

Författarna

Marja Pirttivaara

Ledande Expert, Rättvis dataekonomi

Kristo Lehtonen

Direktör, Rättvis dataekonomi

Publicerad

Bakgrund

Sitra har deltagit i Europeiska kommissionens offentliga samråd och avgett ett utlåtande om det europeiska hälsodataområdet. Samrådet har tre delar:

  1. användningen av hälsodata för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster, forskning och innovation samt beslut och reglering
  2. utveckling och användning av digitala hälsotjänster och -produkter
  3.  utveckling och användning av system som bygger på artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården.

I fjol publicerade Europeiska kommissionen en kungörelse om en europeisk datastrategi. Den åtföljdes av ett förslag om en europeisk dataförvaltning (dataförvaltningsakten). EU vill skapa en inre datamarknad där data kan röra sig fritt mellan olika länder och sektorer och medföra fördelar för individer, samhället och företag. För att det ska vara möjligt att förbättra utbytet och användningen av hälsodata bereder kommissionen sektorsspecifik lagstiftning som gäller åtkomsten till data. Kommissionen väntas lämna ett lagstiftningsinitiativ om ett europeiskt hälsodataområde, dvs. om en hälsodatarymd (European Health Data Space), under det sista kvartalet år 2021. Att skapa ett hälsodataområde (en datarymd) är en av Europeiska kommissionens politiska prioriteter åren 2019–2025.

Sitras främsta observationer

Sitra anser att kommissionens mål att underlätta utbytet av och åtkomsten till hälsodata genom att skapa en enhetlig inre marknad för utnyttjandet av hälsodata är viktigt. En mer omfattande användning av hälsodata än i dag förbättrar hälsotjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet samtidigt som den skapar möjligheter till mer individuell behandling och vård. Med data kan man också bidra till uppkomsten av innovationer inom hälsosektorn, till exempel effektivare läkemedel och hälsovårdsteknik som främjar hälsan och stödjer behandlingarna.

På grund av hälsouppgifternas känslighet kräver behandlingen av uppgifterna särskilda skyddsåtgärder. Sitra anser att det är bra att det kommande lagstiftningsförslaget som anknyter till Europeiska hälsodataområdet bygger på den allmänna dataskyddsförordningen och på den föreslagna dataförvaltningsakten, som behandlar delning av data över sektorsgränserna.

Införandet av artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården förutsätter kontinuerligt samarbete mellan yrkesutbildade personer, utvecklare och patienter, utveckling av människornas kunskaper och färdigheter, skapande av förtroende och identifiering av risker och funktionsstörningar. Det är viktigt att den artificiella intelligensen är transparent, att skyddsåtgärder vidtas samt att uppföljningen och övervakningen ordnas. Det kan hända att det inte är möjligt att identifiera alla risker, och därför kommer de etiska utmaningarna och de etiska koderna som gäller användningen av artificiell intelligens att förändras med tiden.

Sitras utlåtande kan läsas i sin helhet i bilagan till artikeln och på kommissionens webbplats efter att samrådet slutförts.

Mer information

Läs Sitras utlåtande till Europeiska kommissionen i sin helhet (pdf) – Digitala hälsodata och hälsotjänster – ett europeiskt hälsodataområde (på finska)

Mer information om kommissionens samråd

 

Vad handlar det om?