Utlåtande
Beräknad läsningstid 7 min

Sitras utlåtande om kommissionens klimatvision

Finland och EU har förbundit sig till målen för klimatavtalet från Paris. EU:s och dess medlemsstaters klimatmål måste snabbt stramas åt.

Författarna

Mari Pantsar

Janne Peljo

Tuuli Hietaniemi

Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Publicerad

Utlåtandet har getts 22.1.2019

Centrala observationer

Sitra tackar för möjligheten att avge sitt utlåtande om kommissionens tillkännagivande ”En strategisk långsiktig vision för en blomstrande, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi”.

Sitra instämmer till många delar med Finlands ställningstagande till EU:s långsiktiga klimatstrategi. Finland och EU har förbundit sig till målen för klimatavtalet från Paris. För att målen ska kunna uppnås måste både EU:s och dess medlemsstaters klimatmål på medellång och lång sikt snabbt stramas åt.

Genom att vara en av föregångarna kan Finland trygga grunden för välfärdssamhället även under de kommande årtiondena. Samtidigt kan Finland utveckla sin roll som en främjare av klimatlösningar. De centrala observationerna i Sitras utlåtande har sammanställts nedan:

  • EU ska sträva efter kolneutralitet före år 2050, med visionen en 1,5 graders värld
  • Finland bör verka för att EU:s mål för utsläppsminskningar fram till 2030 stramas åt senast år 2023 så att det är förenligt med målet att uppnå kolneutralitet
  • Omställningen till en kolneutral cirkulär ekonomi ska påskyndas, då detta minskar utsläppen och ger ekonomiska fördelar
  • Utsläppen ska minskas inom alla sektorer och existerande lösningar tas i användning.

Sitras utlåtande

Klimatkrisen fortskrider med oroväckande fart. Situationens allvar understryks av den specialrapport om 1,5 grader som FN:s klimatpanel IPCC publicerade i oktober 2018 [1]. Rapporten hade ett tydligt budskap: det är fortfarande möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men det förutsätter omedelbara åtgärder. De förändringar som krävs är av en omfattning som vi aldrig skådat tidigare.

Den vetenskapliga informationen, som hela tiden preciseras, kräver att vi vidtar snabba åtgärder. Vi vet att Finlands och EU:s nuvarande förbindelser är otillräckliga för att målet om 1,5 grader ska uppnås. Både utsläppsåtagandena och de klimatåtgärder som stödjer dem ska förstärkas betydligt.

EU bör anta en vision om en 1,5-gradersvärld

Sitra stödjer målet enligt vilket EU ska försöka uppnå noll nettoutsläpp, dvs. kolneutralitet senast år 2050. Finlands klimatpanel har uppskattat att Finland borde uppnå kolneutralitet redan i början av 2030-talet och övergå till negativa utsläpp efter det.

Det är bra att Finland lyfter fram de orosmoment som gäller scenarierna 1–6, som kommissionen lagt fram. Såsom Finland i sitt ställningstagande betonar är dessa scenarier inte tillräckligt ambitiösa för att det ska vara möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Sitra betonar att Finland och EU endast ska befrämja utvecklingsvägar som stödjer målet om 1,5 grader. Endast på detta sätt kan vi slå vakt om grunden för vårt välfärdssamhälle även i framtiden.

Sitra understryker att de flexibilitetsmekanismer som föreslagits mellan utsläppshandelssektorn, ansvarsfördelningssektorn och LULUCF-sektorn inte får äventyra målen för att minska utsläppen i enlighet med målet om 1,5 grader. När internationella flexibilitetsmekanismer används ska man dessutom förutsätta genuina, verifierbara och så kallade additionella utsläppsminskningar som minskar de globala utsläppen snabbare än en situation där flexibilitetsmekanismer inte används.

Finland kan stödja EU:s klimatledarskap

Europeiska unionens nuvarande mål för utsläppsminskningar senast år 2030 är inte i linje med det långsiktiga målet för kolneutralitet och bör stramas åt redan före 2023. Ju senare åtgärder för att åstadkomma tillräckliga utsläppsminskningar påbörjas, desto svårare och dyrare blir det att genomföra dem.

Sitra uppmuntrar inte Finland enbart att strama åt målet på medellång utan även att stödja åtgärderna för att förstärka den styrande effekten av EU:s system för utsläppshandel, till exempel genom att mängden utsläppsrätter som släpps ut på marknaden minskas i snabbare takt än i dag.

Finland erbjuds ett sällsynt tillfälle att vara en aktör med större inflytande än landets storlek föranleder, då vår EU-ordförandeperiod börjar i juli 2019. Stödet från åtta riksdagspartier till att EU:s mål för 2030 höjs till minst 55 procent visar att Finland har utmärkta möjligheter att föra hela unionen mot klimatledarskap. Sitra uppmuntrar Finland att agera aktivt under landets ordförandeperiod och att driva på för att EU blir ledare och föregångare inom klimatåtgärder och cirkulär ekonomi.

Kolneutral cirkulär ekonomi ger möjligheter

Det är glädjande att den kolneutrala cirkulära ekonomins centrala roll när det gäller att minska utsläppen och trygga den ekonomiska välfärden identifieras i Finlands ställningstagande och kommissionens tillkännagivande. För det första är det möjligt att uppnå avsevärda minskningar av utsläppen genom cirkulär ekonomi. Till exempel genom att återanvända plaster, aluminium, stål och betong som redan är i användning i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi skulle det vara möjligt att minska de globala klimatutsläppen årligen med nästan fyra gigaton [2].

För det andra är de ekonomiska effekterna av övergången till ett kolneutralt samhälle enligt kommissionen som helhet positiva. Den utsläppsbana som leder till noll nettoutsläpp uppskattas öka bruttonationalprodukten år 2050 med upp till två procent jämfört med den nuvarande politikens resultat.

Dessutom ger moderniseringen av EU:s energisystem och till exempel avvecklingen av kolanvändningen upphov till en betydande mängd nya investeringar. Situationen kan medföra nya möjligheter och konkurrensfördelar för Finland eftersom vårt land är starkt inom cirkulär ekonomi, bioekonomi, kolsänkor och upplysta konsumenter. Hela EU borde utnyttja dessa samma styrkor för att uppnå klimatmålen.

Existerande lösningar i användning

Sitra påpekar också att kommissionens vision präglas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Till exempel bioekonomi och utökandet av kolsänkorna lyfts fram som en nödvändig åtgärd trots att det är oklart om det är möjligt att öka användningen av biomassa på ett hållbart sätt samtidigt som man ser till att kolsänkor växer och biodiversiteten och ekosystemtjänsterna bevaras och utökas. Även upptagningen och lagringen av koldioxid (CCS) har en framträdande roll i kommissionens scenarier. Sitra stödjer Finlands ställningstagande enligt vilket det gäller att ta hänsyn till osäkerhetsmomenten hos nya tekniska lösningar.

För att utsläpp ska kunna minska snabbt är det viktigt att alla sektorer deltar. I kommissionens vision har klimatåtgärderna inom jordbruket en biroll, vilket är beklagligt. Jordbruket borde rimligtvis minska sina utsläpp precis som de övriga sektorerna.

Avslutningsvis påminner Sitra om att det är möjligt att uppnå betydande utsläppsminskningar med dagens befintliga lösningar. Genom att på bred front ta i användning 15 klimatlösningar, som i huvudsak är nordiska, vore det möjligt att minska de globala utsläppen med fyra gigaton år 2030 till rimliga kostnader [3].

Helsingfors 22.1.2019

Mari Pantsar, direktör

[1] IPCC (2018): Global Warming of 1.5°C. Summary for Policymakers.
[2] Material Economics (2018): The circular economy. A powerful force for climate mitigation.
[3] Tynkkynen, ed. (2016): Nordic Green to Scale. Nordic low-carbon success stories to inspire the world.

Vad handlar det om?