archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Unga vill se cirkulär ekonomi i praktiken

Den populära exkursionsguiden Opintoretkiopas som sammanställs av Undervisningssektorns Fackorganisation ger nästa gång tips om besöksmål, där elever kan bekanta sig med cirkulär ekonomi i praktiken.

Författare

Matti Remes

Mangomedia Oy

Publicerad

Den cirkulära ekonomin och andra teman om hållbar utveckling intresserar de finländska ungdomarna, men istället för att plugga vid pulpeten vill de se och uppleva saker i praktiken. Detta var utgångspunkten då man vid tidningen Opettajas redaktion började fundera kring temat för följande Opintoretkiopas-guide. Det är fråga om Undervisningssektorns Fackorganisations årliga publikation som ger tips åt lärare som planerar exkursioner.

”Cirkulär ekonomi är på många sätt ett aktuellt ämne. Med guiden vill vi hjälpa lärarna att få en helhetsbild av vad saken gäller och berätta hur man i praktiken kan lära sig mera om det”, motiverar Marja Puustinen, chefredaktör för tidningen Opettaja.

Cirkulär ekonomi åskådliggjord

I praktiken når exkursionsguiden alla lärare som arbetar vid daghemmen, grundskolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna i Finland.

”I guiden strävar vi efter att ta i beaktande de olika utbildningsstadierna. Dessutom är det viktigt att vi ger en omfattande presentation av besöksmålen på olika håll i landet”, påpekar Puustinen.

Puustinen avslöjar ännu inte det exakta innehållet i guiden som ges ut på hösten. Hon säger dock att bland besöksmålen som presenteras ingår bland annat företag inom jordbruk, träförädlingsindustrin samt avfalls- och återvinningsbranschen.

Målet är att presentera den cirkulära ekonomin på ett omfattande sätt och även ta med andra företag än dem som verkar inom återvinningsbranschen. I den cirkulära ekonomin är ju återvinning det sista skedet, före vilket materialens värde ökas så många gånger som möjligt.

”Vid sidan av företagen berättar vi om vilka yrken som har uppstått kring den cirkulära ekonomin.”

I exkursionsguiden intervjuas även lärare som har ordnat exkursioner med temat cirkulär ekonomin.

”Lärare som är insatta i ämnet ger vanligtvis de bästa tipsen om hur svåra och även invecklade saker kan ges i en förståelig form för barn och unga”, konstaterar Puustinen.

Underlättar lärarnas vardag

Seppo Hietaranta är lärare i biologi och geografi i Olarin koulu i Esbo. Den cirkulära ekonomin är ett bekant ämne för honom sedan tidigare, men den nya exkursionsguiden är ett bra komplement till undervisningsplaneringen.

”Allt enkelt material som underlättar vardagen i skolan är välkommet”, säger Hietaranta.

Enligt honom är det av värde att guiden även ger praktiska tips om att ordna exkursioner. Upptagna lärares liv underlättas, då guiden till exempel färdigt ger kontaktuppgifter till personer som ansvarar för besök av skolgrupper.

”Jag önskar att organisationen till vilken besöket görs kan ta i beaktande skolgruppernas utgångsläge. Saker presenteras för lågstadieelever på ett annat sätt än för gymnasieelever”, konstaterar Hietaranta.

Eleverna vill prova på egen hand

Hållbar utveckling har lyfts fram som ett eget ämnesområde i läroplanen, som undervisningens i de finländska skolorna bygger på. Dessa teman behandlas i olika läroämnen, främst i biologi och geografi. Information om den cirkulära ekonomin ges även på olika temadagar. Till exempel i Olarin koulu ordnas på höstarna Ympäristö ja minä-dagarna, då högstadieeleverna kan lära sig mera om bland annat vatten- och energiförbrukning samt konsumentens möjligheter att påverka genom sina val.

”Det är viktigt att eleverna får själva försöka och delta. Det räcker inte att enbart lyssna, utan de vill ha aktiviteter. Detta kan vara till exempel spel och rollekar. Som hjälp kan man använda modern informationsteknik”, säger Hietaranta.

Vad handlar det om?