artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Vad är megatrender?

Man kan inte direkt veta hurdan framtiden är eftersom den inte existerar. Trots detta kan man säga förvånansvärt mycket om framtiden.

Författare

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Det är möjligt att betrakta dagens förändringar och utvecklingsriktningar samt olika syner på framtiden. Dessutom kan man betrakta vilka effekter dagens och gårdagens åtgärder troligtvis har.

Analys av megatrender utgör en central del av diskussionen om olika framtider. En megatrend är en allmän utvecklingsriktning som består av flera företeelser, en omfattande förändringskurva. Ofta ser man dem ske på global nivå och man tror ofta att utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. Megatrender är inte överraskande: de är bekanta saker, förändringar som sker redan nu och med stor sannolikhet också i morgon. De ger en bra bild av omfattande förändringar som det är bra börja precisera med exaktare trender, svaga signaler och analys av spänningar.

Man kunde tänka sig att megatrender är som rollfigurer i en pjäs. Vi läser om dem redan i programbladet och vet att vi ser dem på scenen. Därför är ofta interaktionen mellan rollfigurerna intressantare än själva karaktärerna. Hurdan blir pjäsen som helhet? Hurdana spänningar finns det mellan olika megatrender och hur löses de? Under hela pjäsen finns i bakgrunden så kallade metatrender, förändringskrafter som genomsyrar alla megatrender, fortfarande håller på att ta form och som ger sitt eget bidrag till interaktionen och spänningarna. Man kan se dem som orkestermusik som ackompanjerar hela pjäsen.

Även om figurerna är desamma, kan man tolka dem och deras handlingar på olika sätt. Tolkningarna beror på kontext och perspektiv. I Megatrender 2020-uppdateringen utgör Finland scenen, dvs. megatrender betraktas särskilt med tanke på det finländska samhället. Allt ryms inte i en pjäs, och också i denna uppdatering lyfts fram en del centrala tolkningar. Dessutom kan samma megatrend ta olika uttryck i olika delar av världen (se närmare på kartan).

Varför görs Megatrender 2020-uppdateringen?

Sitra har gett ut listor över megatrender sedan 2011. Den senaste uppdateringen är från 2017. Under åren har man allt mer övergått från att enbart göra listor till texter som ökar insikterna om megatrender, företeelserna i anknytning till dem och kopplingar mellan företeelserna. Denna utredning fortsätter på samma linje och försöker stödja tolkningen av och förståelsen för framtida utvecklingsriktningar med tanke på det egna livet.

Sitras megatrendmaterial, särskilt megatrendkort, har använts som hjälp bland annat vid studier, strategiarbete, scenarieprocesser och allmänna framtidsdiskussioner. I utvärderingsrapporten Tulevaisuuksien tekijä konstateras att ”rätt många aktörer i samhället har börjat använda Sitras megatrender som stöd för sitt eget strategi- och planeringsarbete”. I utvärderingen konstateras också att Sitra bland de första har lyft fram teman såsom cirkulär ekonomi, delningsekonomi, hållbart välbefinnande och försökskultur, och att Sitra har fokuserat på rätt saker i sitt framtidsarbete.

En del företeelser framträder för närvarande mer än tidigare och det är viktigt att lyfta fram nya perspektiv på utvecklingsriktningarna.

Megatrenderna har inte förändrats mycket sedan den tidigare listan över megatrender. Det är emellertid aktuellt med en uppdatering, eftersom en del företeelser framträder för närvarande mer än tidigare och det är viktigt att lyfta fram nya perspektiv på utvecklingsriktningarna. I fråga om klimatförändringen och den ekologiska hållbarhetskrisen betonas frågor som gäller genomförandet av en rättvis och snabb övergång. I fråga om det ekonomiska systemet är man allt mer redo för nytänkande. Den demografiska förändringen syns allt mer i den närmaste framtiden. Dessutom finns ett behov att förstå förändringar i tankemodeller och världsbilder.

Det har skett utvecklingar och förändringar av fokusområden i fråga om framtidstänkandet. Parallellt med att känna till olika framtider läggs allt större vikt på användningen av dem – tolkning, olika perspektiv, att utmana antaganden och skapa framtider. Dessutom har man under se senaste åren börjat tala om framtidsförmågor, vilket betyder såväl samhällets som individens förmåga att föreställa sig alternativa framtider, men även att agera för en önskad framtid. Viktigare än en enskild megatrend är således att förstå till vilken större helhet den anknyter och hur den kopplas till andra trender, och å andra sidan vad vi gör med olika utvecklingstrender, vilka framtider vi kan skissera och för hurdan slags framtid vi är verksamma.

De megatrender som presenteras i utredningen utgår från tidigare litteratur, statistik, uppföljning av framtidsdiskussioner och en öppen enkät om centrala utvecklingsriktningar, spänningar och osäkerhetsmoment. Utifrån dem har man valt fem teman som är centrala särskilt med tanke på Finland. Utredningen presenterar därmed inte en omfattande beskrivning av alla möjliga förändringar, utan man lyfter fram saker som för diskussionen om alternativa och önskvärda framtider framåt.

Förutom själva megatrender och trender är syftet med utredningen att gå djupare in på deras eventuella effekter och särskilt på kopplingar och spänningar mellan utvecklingsriktningar. Åter kan man inte göra en lista över alla spänningar, utan endast över dem som är de mest centrala med tanke på Finland. Målet är också att åskådliggöra identifieringen och tolkningen av spänningar och kopplingar.

Förändringarnas storlek och tidsmässiga utveckling åskådliggörs genom några intressanta statistiker och nyckeltal som förklarar den tolkning om förändringar som presenteras i texten. Dessutom finns i slutet av utredningen enligt kapitel en lista över rapporter och källor där man kan läsa mer om det aktuella temat.

Vad handlar det om?