archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Isaacus ger fart åt samarbetet

Isaacus-projektet fortlöper enligt tidtabell och med god fart. För att underlätta sekundärt utnyttjande av social- och hälsovårdsuppgifter utvecklar man nya verksamhetsmodeller och verktyg i åtta pilotprojekt. Förnyelserna ger dem som utnyttjar informationen bättre tjänster. Varje organisation som leder ett pilotprojekt spelar en roll i samarbetet.

Författare

Stiina Lilja

Publicerad

Gemensamt för projekten är idogt arbete för att uppnå de egna målen och framför allt en vilja att samarbeta med andra i samband med gränssnitt och utvecklingsobjekt. ”Samarbetet som byggts upp i projektet har varit till nytta och i och med det har vi lärt oss saker som vi inom vår egen organisation annars kanske inte hade tänkt på eller försökt”, säger projektcheferna enhälligt. Isaacus-projektet har fungerat som ett paraply, under vilket man har fått en inblick i hur man gör saker i andra projekt. Projektsamarbetet har även gjort det möjligt att definiera saker tillsammans och dela praxis.

Gemensamt samarbete och gemensam utveckling är viktiga för att optimera den digitala hälsonavens kärnuppgift, att tillhandahålla social- och hälsovårdsuppgifter från ett serviceställe för olika ändamål. Information som samlas i social- och hälsovårdsregistren utnyttjas redan nu, exempelvis inom forskning, men det finns fortfarande rum för förbättring i tjänsterna och aktörernas serviceförmåga. Man bör även i framtiden satsa på att utveckla tjänsterna och tjänsteproduktionen för att möjliggöra internationell högklassig forsknings- och utvecklingsverksamhet samt affärsverksamhet. Man bör samarbeta för att främja en enhetlig funktion på den organisatoriska, semantiska och tekniska nivån.

De pågående förproduktionsprojekten gör inte världen fulländad och de tjänster och tekniska lösningar som därigenom skapas uppfyller ännu inte kundens och verksamhetens alla krav. Via projekten erhåller man dock värdefull information om vad verksamheten med digitala hälsonaver i framtiden kommer att kräva, huruvida vi är på väg i rätt riktning och vilken utvecklingsriktning vi i framtiden bör välja. De som utnyttjar informationen vill ha högklassig och aktuell information i allt högre frekvens, vilket kräver att produktionen automatiseras samt att samarbetsmodeller och tekniken som används utvecklas.

Under innevarande år är det särskilt viktigt att se till att de värdefulla resultat som projekten producerar finner sina mottagare. Förutom att ansvara för underhållet och det slutliga ibruktagandet av färdiga komponenter ska mottagaren även allokera resurser för och organisera den vidare utvecklingen. Även i framtiden kommer utvecklingen att kräva samarbete mellan nya organisationer, eftersom processen oundvikligen omfattar många aktörer. Ett fungerande samarbete gör det möjligt att såväl utveckla kunskapen och nya innovationer som effektivt utnyttja knappa resurser. Mottagaren bör främja gemensam utveckling och erbjuda ett lämpligt forum för det. Aktörer som deltar i utvecklingen av den digitala hälsonavens verksamhet ska underteckna den gemensamma visionen och målsättningen.

Isaacus, som är under utveckling, kommer i framtiden att kombinera välfärdens datalager och deras användare på ett smidigt och säkert sätt. På så sätt kan man engagera individer, främja välfärd och skapa ett ekosystem av välfärd och hälsa som ständigt lär sig. Experterna i bloggserien Isaacus belyser ämnet ur sitt eget perspektiv.

#isaacus

Vad handlar det om?