nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitras nya strategi är publicerad

Mot en rättvis, hållbar och inspirerande framtid – Sitras uppdaterade strategi träder i kraft efter årsskiftet. 

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitras styrelse godkände den uppdaterade strategin på sitt möte den 22 oktober. Förvaltningsrådet behandlade strategin som en del av Sitras ekonomi- och verksamhetsplan och bekräftade den på sitt möte den 17 december.  

Tyngdpunkten i framtidshusets arbete kommer framöver att läggas på tre teman: att hitta lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen, att främja en rättvis dataekonomi samt att stärka demokratin och känslan av delaktighet. Detta innebär i praktiken att vi stärker naturens mångfald och påskyndar det ekologiska återuppbyggandet, vi bygger en människonära och rättvis dataekonomi som grundar sig på en europeisk värdegrund som alternativ till en dataekonomi som styrs av staten eller datamonopol samt att vi stärker demokratin och verkar för en inspirerande framtid. 

Förändringen av ekonomin i en mera hållbar och konkurrenskraftig riktning kommer att genomsyra all vår verksamhet ännu mer än tidigare. Grunden för vårt framtidsarbete utgör även framöver framförhållning och samhällelig utbildning. Vi strävar efter att öka framtidskunskaperna och -tänkandet samt förändringsförmågan och samverkan. 

”Jag är stolt och entusiastisk över vår strategi och för vad vi kan åstadkomma. Trots att vi arbetar med verkligt utmanande teman som kräver både nationellt och internationellt samarbete, är jag övertygad om att det är just dessa utvecklingsscenarier som påverkar framtiden på ett betydande sätt och för vilka en samhällelig förändringsaaktör som Sitra kan ha en betydande roll”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen. 

Hur ser då en eftersträvansvärd framtid ut? Sitras vision är: Finland och finländarna kommer att nå framgång genom att bygga en rättvis, hållbar och inspirerande framtid där människorna mår bra inom gränserna för vad jordklotet klarar av. I visionen framhålls en hållbar välfärd som bygger på nordiska ideal och en europeisk värdegrund. En hållbar välfärd består av en ekologiskt hållbar, konkurrenskraftig och rättvis ekonomi samt demokrati och delaktighet. Viktigt är även att ta sig an problem som är särskilt svåra att lösa på ett globalt plan tillsammans. 

Arbetet med att uppdatera strategin mitt under coronakrisen har varit en verklig spurt, men som tur var deltog ett stort gäng från Sitra i arbetet. Å andra sidan har pandemin kanske mer än tidigare tydliggjort flera utvecklingsscenarier och valmöjligheter som inverkar på framtiden samt lyft fram Sitras grundläggande uppgift som samhällelig förändringsaktör. Nu om någonsin behöver vi entusiasm inför framtiden – och kompetens att handla för den framtid vi vill ha”, framhåller Katri Vataja, direktör för förutsägelse och strategi. 

Sitras strategiarbete bygger på en förståelse för framtidens potentiella utvecklingsscenarier och megatrender. Sitra är ett framtidshus som styrs starkt av visioner och strategier och som utför ett kontinuerligt strategiarbete. I det omfattande uppdateringsarbete som vi gjorde år 2020 sammanfattade och uppdaterade vi vår vision samt våra effektivitetsmål och våra strategiska tyngdpunkter. Effektivitetsmålen anger vilket slags effekt vi vill få till stånd i samhället och de strategiska tyngdpunkterna vad vi koncentrerar oss på i vårt arbete för att åstadkomma denna effekt. 

Mycket kommer att förändras, men även i framtiden kommer vi att skapa framtiden tillsammans!

Vad handlar det om?