Picture: Topias Dean, Sitra

Publicerad 28.08.2019

Utvärdering: Sitras genomslag uppstår i samarbete – allt större fokus på detta

Sitras arbete är högklassigt och de strategiska valen lyckade. Genom att satsa på samarbete skulle genomslaget ytterligare öka, konstateras i en extern genomslagsutvärdering som beställts av Sitras förvaltningsråd.
Författare

Den sammanfattande utvärderingen som nyligen getts ut sammanfattar resultaten från sju separata genomslagsutvärderingar som genomförts under 2017–2019 samt fördjupar därutöver utvärderingen med analyser som gäller omvärlden samt Sitras organisation. Utvärderingen kommer fram till tio rekommendationer om fortsatt utveckling av verksamheten. 

”Utvärderingshelheten som gäller Sitra är en av de mest omfattande och grundliga organisationsutvärderingar som genomförts i Finland – man har genomfört nästan 500 intervjuer”, berättar Kimmo Halme, verkställande direktör för 4Front Oy och en av de huvudansvariga för den sammanfattande utvärderingen som getts ut. 

Utvärderingens rubrik ”Ajatushautomo, kokeilupaja ja yhteistyöalusta” (Tankesmedja, försöksverkstad och samarbetsplattform) berättar det centrala om den mångsidiga karaktären hos Sitras verksamhet. 

”Enligt vår utvärdering har Sitra en viktig och särskild uppgift i att förnya det finländska samhället och stärka framtidsberedskapen. Som sammanfattning kan konstateras att Sitra har en position, struktur och organisation som lämpar sig väl för uppgiften samt tillgång till mångsidiga resurser och metoder samt en kunnig organisation”, berättar Kimmo Halme. 

”Sitras genomslag när det gäller en systemisk förändring skapas primärt genom att involvera och engagera partner. Här har Sitra fortfarande utrymme för utveckling i sina verksamhetssätt”, påpekar den andra utvärderaren med huvudansvar, Owal Group Oy:s partner Olli Oosi. 

Utvärderingsteamet, som bildades av 4Front Oy, Owal Group Oy och Technopolis Group Ltd, hade som uppgift att stödja funderingarna kring Sitras framtida utvecklingsalternativ genom att ta fram information om Sitras roll som en framtidsorganisation och samhällelig förändringsaktör.  

Enligt utvärderingarna har Sitra lyckats väl i sina strategiska val och utför ett högklassigt arbete. Utvärderarna uppmuntrar Sitra att ytterligare förstärka den internationella dimensionen i sin verksamhet samt att utnyttja internationellt samarbete mer aktivt.  

Sitra befinner sig för närvarande i ett unikt brytningsskede: den preciserade Sitra-lagen trädde i kraft vid årsskiftet, den parlamentariska arbetsgruppen som behandlade Sitras roll, uppgifter och resursfördelning överlämnade sitt arbete i mars, och för närvarande håller man på att välja en ny överombudsman då den nuvarande överombudsman Mikko Kosonens period slutar i januari. 

”Den utvärdering som blivit färdig ger rekommendationer och stöder diskussionerna kring Sitras kommande utvecklingsalternativ. Den ger också en omfattande och mångsidig bild av den typ av verksamhet som Sitras samhälleliga genomslag skapar”, säger Antti Lindtman, mottagare av utvärderingen och ordförande för Sitras förvaltningsråd. 

 

10 rekommendationer

Rekommendation 1.

Sitra ska ytterligare förstärka den internationella dimensionen i sin verksamhet och utnyttja internationellt samarbete mer aktivt.

Rekommendation 2.

Sitra ska ha en större kontaktyta mot och mer samarbete med riksdagen än i nuläget. Sitra ska ha en egen, gemensamt överenskommen årlig arbetsplan gentemot riksdagen.

Rekommendation 3.

Sitras oberoende, såväl ekonomiskt som i fråga om innehåll, ska bevaras. Oberoende är en kritisk faktor för Sitras förmåga att föra framåt förändringar i samhället. Sitra ska för sin egen del säkerställa att de grundläggande förutsättningarna för oberoendet (faktabasering, öppenhet, objektivitet, jämlikhet osv.) uppfylls och bevaras.

Rekommendation 4.

Sitra ska i behandlingen av sina teman beakta värdeaspekter, som samhällelig rättvisa, jämlikhet, social integritet och demokrati mer än i nuläget.

Rekommendation 5.

Sitra ska även i fortsättningen sträva efter att på ett mångsidigt, konkret och långsiktigt (think-connect-do) främja sina resultatmål, bl.a. genom att sammanföra olika aktörer, identifiera, utveckla och sprida nya verksamhetsmodeller.

Rekommendation 6.

Sitra ska betona effektivitet och kostnadsmedvetenhet mer i sin verksamhet.

Rekommendation 7.

Sitra ska bättre säkerställa kontinuiteten och kompatibiliteten i sina projekt tillsammans med olika intressentgrupper genom att öppnare och tidigare involvera centrala partner i förberedelsen av projekt samt genom att utveckla kompletterande modeller som stöd för att lösgöra sig från projekten. Lösgöranden ska följas upp och vid behov stödjas längre.

Rekommendation 8.

Sitra ska mer systematiskt förankra sina resultatmål inom sina nyckelområden och projekt. Sitra ska även kommunicera tydligare om sina mål och tillhörande val och effekter.

Rekommendation 9.

För att säkerställa att effektiviteten och resultaten samt kunskapen ackumuleras ska Sitra förbättra den interna samordningen och kunskapsutbytet samt stärka spridningen av kunskap inom sina nyckelområden.

Rekommendation 10.

Sitra ska i en ”anda av öppen information” säkerställa den bästa möjliga kunskapen för sina teman genom att allt mångsidigare utnyttja kunskap som finns utanför den egna organisationen.

Publikation

Ajatushautomo, kokeilupaja ja yhteistyöalusta. Sitran kokoava arviointi
Kimmo Halme (4Front Oy), Olli Oosi (Owal Group Oy), Katharina Warta (Technopolis Group Ltd.)
Sitran selvityksiä 157
ISBN 978-952-347-123-8 (nid.)
ISBN 978-952-347-124-5 (PDF) www.sitra.fi
ISSN 1796-7104 (nid.)
ISSN 1796-7112 (PDF) www.sitra.fi

Ytterligare Information

 Kimmo Halme, 4Front Oy, kimmo.halme@4front.fi, +358 40 1250 350
Olli Oosi, Owal Group Oy, olli.oosi@owalgroup.com, +358 50 530 4737
Tapio Anttila, ombudsman, Sitra, tapio.anttila@sitra.fi, +358 294 618 283
Katri Vataja, verkställande förutsägelse och strategidirektör, Sitra, katri.vataja@sitra.fi, +358 294 618 230

Vad handlar det om?