Arvioitu lukuaika 3 min

Arviointi: Sitran vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä – siihen on panostettava entistä enemmän

Sitran työ on laadukasta ja strategiset valinnat onnistuneita. Yhteistyöhön panostamalla vaikuttavuus kasvaisi edelleen, todetaan Sitran hallintoneuvoston tilaamassa ulkoisessa vaikuttavuusarvioinnissa.
Kuva: Topias Dean, Sitra

Kirjoittaja

Julkaistu

Nyt julkaistu kokoava arviointi summaa yhteen seitsemän erillisen, vuosina 2017-2019 toteutetun vaikuttavuusarvioinnin tulokset sekä syventää arviointia vielä toimintaympäristöön sekä Sitran organisaatioon liittyvillä analyyseillä. Arviointi päätyy tekemään kymmenen suositusta toiminnan edelleen kehittämiseksi.

”Sitran arviointikokonaisuus on yksi laajimmista ja perusteellisimmista Suomessa toteutetuista organisaatioarvioinneista – haastatteluja on tehty lähes 500”, Kimmo Halme, 4Front Oy:n toimitusjohtaja ja yksi nyt julkaistun kokoavan arvioinnin päävastuullisista kertoo.

Arvioinnin otsikko ”Ajatushautomo, kokeilupaja ja yhteistyöalusta”, kertoo olennaisen Sitran toiminnan monipuolisesta luonteesta.

”Arviomme mukaan Sitralla on tärkeä ja erityinen tehtävä suomalaisen yhteiskunnan uudistamisessa ja tulevaisuusvalmiuksien vahvistamisessa. Yhteenvetona voi todeta, että Sitralla on tehtäväänsä hyvin soveltuva asema, rakenne ja organisaatio sekä käytössään monipuoliset voimavarat ja menetelmät sekä osaava organisaatio”, Kimmo Halme sanoo.

”Sitran vaikuttavuus systeemiseen muutokseen syntyy ensisijassa kumppanien osallistamisen ja sitouttamisen kautta. Siinä Sitralla on vielä kehitettävää omissa toimintatavoissaan”, toinen päävastuullinen arvioija, Owal Group Oy:n partneri Olli Oosi huomauttaa.

4Front Oy:n, Owal Group Oy:n ja Technopolis Group Ltd:n muodostaman arviointitiimin tehtävänä oli tukea pohdintaa Sitran tulevista kehitysvaihtoehdoista tuottamalla tietoa Sitran roolista tulevaisuusorganisaationa ja yhteiskunnallisen muutoksen tekijänä.

Arviointien perusteella Sitra on onnistunut hyvin strategisissa valinnoissaan ja tekee laadukasta työtä. Arvioijat kannustavat Sitraa edelleen vahvistamaan toimintansa kansainvälistä ulottuvuutta sekä yhä aktiivisemmin hyödyntämään kansainvälistä yhteistyötä.

Sitra on parhaillaan ainutlaatuisessa murroskohdassa: täsmennetty Sitra-laki tuli voimaan vuodenvaihteessa, Sitran roolia, tehtäviä ja resursointia pohtinut parlamentaarinen työryhmä luovutti työnsä maaliskuussa, ja Sitralle ollaan parhaillaan valitsemassa uutta yliasiamiestä nykyisen yliasiamies Mikko Kososen kauden päättyessä tammikuussa.

”Nyt valmistunut arviointi antaa suosituksia ja tukee pohdintaa Sitran tulevista kehitysvaihtoehdoista. Se antaa myös kattavan ja monipuolisen kuvan siitä, millaisen toiminnan kautta Sitran yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy”, sanoo arvioinnin vastaanottaneen Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Lindtman.

Arvioinnin johtopäätökset

10 suositusta

Suositus 1.

Sitran tulee edelleen vahvistaa toimintansa kansainvälistä ulottuvuutta ja yhä aktiivisemmin hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä.

Suositus 2.

Sitralla tulee olla nykyistä laajempi kontaktipinta ja yhteistyö eduskuntaan. Sitralla tulee olla oma, yhteisesti sovittu vuosittainen työsuunnitelma eduskunnan suuntaan.

Suositus 3.

Sitran taloudellinen ja sisällöllinen riippumattomuus tulee säilyttää. Riippumattomuus on kriittinen tekijä Sitran kyvylle toimia yhteiskunnallisten muutosten edistäjänä. Sitran tulee omalta osaltaan varmistaa, että riippumattomuuden perusedellytykset (asiapitoisuus, avoimuus, objektiivisuus, tasapuolisuus, jne.) täyttyvät ja säilyvät.

Suositus 4.

Sitran tulee huomioida teemojensa tarkastelussa nykyistä enemmän myös arvonäkökulmia kuten yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, sosiaalinen eheys ja demokratia.

Suositus 5.

Sitran tulee jatkossakin pyrkiä monipuolisesti, konkreettisesti ja pitkäjänteisesti (think-connect-do) edistämään vaikuttavuustavoitteitaan, mm. kokoamalla eri toimijoita yhteen, tunnistamalla, kehittämällä ja levittämällä uusia toimintamalleja.

Suositus 6.

Sitran tulee enemmän korostaa tehokkuutta ja kustannustietoisuutta omassa toiminnassaan.

Suositus 7.

Sitran tulee paremmin varmistaa hankkeittensa jatkuvuus ja yhteensopivuus eri sidosryhmien kanssa osallistamalla avoimemmin ja aikaisemmin keskeisiä kumppaneita hankkeiden valmisteluun, sekä kehittämällä täydentäviä malleja irtautumisen tueksi. Irtautumisia tulee seurata ja tarvittaessa tukea pidempään.

Suositus 8.

Sitran tulee systemaattisemmin jalkauttaa vaikuttavuustavoitteensa omille avainalueilleen ja projekteihin. Sitran tulee myös selkeämmin viestiä tavoitteistaan ja niihin liittyvistä valinnoista ja vaikutuksista.

Suositus 9.

Toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden sekä osaamisen kumuloitumisen varmistamiseksi Sitran tulee parantaa sisäistä koordinaatiota ja tiedonvaihtoa sekä vahvistaa osaamisen leviämistä avainalueidensa välillä.

Suositus 10.

Sitran tulee ”avoimen innovaation hengessä” varmistaa paras mahdollinen osaaminen teemoihinsa hyödyntämällä yhä monipuolisemmin oman organisaation ulkopuolella olevaa osaamista.

Julkaisu

Ajatushautomo, kokeilupaja ja yhteistyöalusta. Sitran kokoava arviointi
Kimmo Halme (4Front Oy), Olli Oosi (Owal Group Oy), Katharina Warta (Technopolis Group Ltd.)
Sitran selvityksiä 157
ISBN 978-952-347-123-8 (nid.)
ISBN 978-952-347-124-5 (PDF) www.sitra.fi
ISSN 1796-7104 (nid.)
ISSN 1796-7112 (PDF) www.sitra.fi

Lisätietoa

Kimmo Halme, arvioinnin toinen päävastuullinen, 4Front Oy:n toimitusjohtaja, kimmo.halme@4front.fi, +358 40 1250 350
Olli Oosi, arvioinnin toinen päävastuullinen, Owal Group Oy:n senior partner, olli.oosi@owalgroup.com, +358 50 530 4737
Tapio Anttila, asiamies, Sitra, tapio.anttila@sitra.fi, +358 294 618 283
Katri Vataja, va. ennakointi- ja strategiajohtaja, Sitra, katri.vataja@sitra.fi, +358 294 618 230

Aihe

Vaikuttavuuden arviointi

Tekeekö Sitra oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla? Tätä selvittää vaikuttavuuden arviointi.

Kirjoittaja

Julkaistu

Kokoava arviointi

Tutustu julkaisuun tästä.

Aiemmat arvioinnit

Mistä on kyse?