ordbok

Ekologisk kompensation

Mekanism där skada som mänsklig verksamhet orsakar på naturen på en plats kompenseras genom att på en annan plats genomföra åtgärder som stärker den biologiska mångfalden. Till exempel kan ett skogsområde som fälls på grund av ett byggprojekt kompenseras genom att återställa ett tillräckligt stort område av motsvarande biotop (eller i vissa fall genom att förhindra en kommande försämring med skyddsåtgärder) på en annan plats, så att den biologiska mångfalden inte försämras som helhet.

För mer information, se till exempel Moilanen och Kotiaho: Ekologisen kompensaation määrittämisen tärkeät operatiiviset päätökset. Suomen ympäristö 5/2017.