Lab 2: Lösningar från naturen

Sitra Lab 2 är ett utbildningsprogram som söker naturbaserade lösningar för utmaningar som gäller urbanisering.

Vad är det fråga om?

”Vi gör på samma sätt som förra gången” är en mening som vi knappt längre hör. Typiskt för vår tid är problem som inte har några patentsvar, och än mindre gemensamma problemdefinitioner.

Sitra Labs utbildningsprogram är en praktisk resa där man utvecklar och utvecklas och söker nya sätt att lösa komplexa, samhälleliga problem. Utbildningen slutar inte vid ett slutprov och vi har inga läxor. Trots detta finns det mycket att göra. Det intensiva programmet ger massor med nya nätverk, praktiska angreppsätt och nya saker att tänka på.

Målet med utbildningsprogrammet är att öka förmågan hos de förändringsaktörer som valts till utbildningen att genomföra en förändring, viljan att vara en problemlösare och möjligheter att verka i en komplex värld.

Sitra Lab 2 flyttades från våren till hösten 2020 och genomförs nu huvudsakligen virtuellt.

Utbildningens moduler och tidsschema

  1. 09/2020 Omvärldstänkande och systemtänkande. Man tar lite avstånd för att betrakta ett tema och uppfattar helheten kring ett problem och en lösning.
  2. 10/2020 Problemförståelse. Man försöker förstå problem som gäller urbanisering genom att sätta sig i andras skor och använda empati. Vi närmar oss våra intressentgrupper och avgränsar problemet.
  3. 11/2020 Framtidstänkande och lösningar. Man tar på sig framtidsglasögon och söker med hjälp av dem nya lösningar och perspektiv. Man föreställer sig önskvärda framtider. Till slut vänder man idéer och lösningar mot konkretion och försök.
  4. 12/2020 Verktyg för effektivitet. Vi fokuserar på försök: vi synliggör deras effekter som redan har uppstått och betraktar sätt att uppfatta och mäta deras effekt.
  5. 12/2020 Lärdomar och slutsatser. Vi går igenom den inlärningsresa som vi har genomfört: vad vi har gjort, vilka lärdomar och insikter det lönar sig att ta med sig från processen till vidareutvecklingen och det egna arbetet. Vi funderar även tillsammans över vilka färdigheter, attityder och handlingar som överhuvudtaget behövs för att lösa samhällsproblem.

Blicken mot lösningar

Naturbaserade lösningar är lösningar på problem som utgår hållbart från naturen eller hämtar inspiration från den. Syftet med de lösningar som framtidslaboratoriet söker är att samtidigt både stärka den biologiska mångfalden och svara mot de problem som urbaniseringen orsakar. Naturbaserade lösningar kan utgå från bevarande och bearbetning av ekosystem eller skapande av nya ekosystem. De svarar effektivt och adaptivt mot samhällsproblem samt ökar välbefinnandet och upprätthåller den biologiska mångfalden.

Över 70 procent av finländarna bor i städer. Urbaniseringstrenden medför nya utmaningar och skapar samtidigt nya möjligheter för såväl växande städer som landsbygden. Med hjälp av naturbaserade lösningar kan vi svara på många av de utmaningar som urbaniseringen orsakar när de gäller välfärd, kultur, miljö och ekonomi. De team som valdes till programmet granskar övergripande de utmaningar och möjligheter som urbaniseringstrenden medför i städerna och glesbygden.

Lösningarna kan till exempel stärka människors immunförsvar, stödja stadsodling, öka möjligheterna för miljöfostran, erbjuda erfarenheter av delaktighet, öka områdets attraktionskraft, förbättra hanteringen av dagvatten – eller något helt annat. Det viktigaste är att lösningen samtidigt stärker den biologiska mångfalden och svarar mot de utmaningar som urbaniseringen orsakar, antingen i städer eller i glesbygden.

Kontakta oss!

personer
Riina Pulkkinen
Jaakko Porokuokka
personer
Jaakko Porokuokka
Expert, Sitra
personer
Lisbeth Strömberg
Projektkoordinator, Sitra
personer
Anna-Leena Mansikkala
Projektassistent

Vad handlar det om?