Siirry suoraan sisältöön

Lab 2: Ratkaisuja luonnosta

Sitra Labin toinen tulevaisuuslaboratorio etsii luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin. Kokoa tiimi ja hae mukaan!

MISTÄ ON KYSE?

”Tehdään samalla tavalla kuin edellisellä kerralla” on lause, jota emme enää juurikaan kuule. Ajallemme ovat tyypillisiä ongelmat, joihin ei ole olemassa patenttivastauksia, yhteisistä ongelman määrittelyistä puhumattakaan.

Tulevaisuuslaboratorio on käytännönläheinen koulutusohjelma, jossa etsimme uusia tapoja ratkoa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Koulutus ei pääty loppukokeeseen eikä meillä ole läksyjä. Tekemistä on silti reilusti. Intensiivisestä ohjelmasta saat roppakaupalla uusia verkostoja, käytännöllisiä lähestymistapoja ja uutta ajateltavaa.

Tulevaisuuslaboratorion tavoitteena on kasvattaa mukaan valittujen muutoksentekijöiden kykyä tehdä muutosta, halua olla ratkaisija ja mahdollisuuksia toimia monimutkaisessa maailmassa.

Mitä teemme?

Haku järjestyksessään toiseen tulevaisuuslaboratorioon on nyt auki. Tällä kertaa etsimme luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin.

Tulevaisuuslaboratorio on intensiivinen ohjelma, jonka aikana osallistujilla on mahdollisuus syventyä tärkeiden asioiden äärelle sekä vauhdittaa omaa projektiaan. Laboratorio pohjautuu tulevaisuus-, systeemi- ja muotoiluajatteluun sekä sosiaalisiin innovaatioihin. Ennen kaikkea pääset tekemään yhteistyötä, käymään merkityksellisiä keskusteluja ja oppimaan uusien ihmisten kanssa.

Kenelle?

Haluatko tarttua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ongelmaan ja löytää uusia työkaluja sen ratkomiseen? Tulevaisuuslaboratorio on tarkoitettu esimerkiksi palveluiden kehittämisestä vastaaville, poliittisten päätösten valmistelijoille, projektipäälliköille, näkemyksellisille uudistajille sekä osaamistaan soveltaville asiantuntijoille – ehkä juuri sinulle!

Tulevaisuuslaboratorioon haetaan avoimella haulla. Haemme osallistujatiimejä, jotka voivat tulla mistä tahansa organisaatiosta tai yhteisöstä. Tiimissä voi olla kolmesta viiteen jäsentä. Tiimillä pitää olla aihe tai projekti, joka liittyy tulevaisuuslaboratorion tämänkertaiseen teemaan (katso tarkemmin kohta ”Ratkaisuja luonnosta”). Valitsemme koulutusohjelmaan mukaan enintään kymmenen tiimiä.

Tulevaisuuslaboratorioon valitut tiimit voivat hakea labran aikana enintään 8 000 euron rahoitusta omaan projektiinsa liittyvään kokeiluun. Rahoituksen edellytyksenä on, että tiimissä on mukana yhteisö tai organisaatio, joka on rahoituskelpoinen oikeushenkilö.

Tulevaisuuslaboratorio on sinulle, jos

  • voit käyttää huhtikuun ja marraskuun 2020 välisenä aikana 12 päivää (tulevaisuuslaboratorion lähipäivät) oman osaamisesi kehittämiseen ja valitsemanne aiheen edistämiseen.
  • pystyt edistämään projektia myös lähipäivien ulkopuolella.
  • tiiminne taustaorganisaatio on sitoutunut aiheenne edistämiseen.
  • haluat etsiä ja soveltaa uusia näkökulmia ja tekemisen tapoja sinulle ajankohtaiseen aiheeseen.

MITEN MUKAAN?

Tulevaisuuslaboratorioon haetaan tiimeinä. Yhdessä tiimissä voi olla kolmesta viiteen jäsentä. Jos haluatte hakea labran edetessä kokeilurahoitusta, tiimin taustalla pitää olla rahoituskelpoinen yhteisö tai organisaatio.

Valinta tulevaisuuslaboratorioon tarkoittaa, että tiiminne taustalla oleva oikeushenkilö voi saada labran edetessä enintään 8 000 euron kokeilurahoituksen. Jos tiiminne taustaorganisaatio toimii taloudellisesti, sen tulee olla kelpoinen ottamaan vastaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaista niin kutsuttua de minimis -tukea. Huomaathan, että tulevaisuuslaboratorioon voi hakea, vaikka ei haluaisi tai tarvitsisi rahoitusta.

Toivomme, että löydämme hakijoita ympäri maata. Siksi mahdollistamme tulevaisuuslaboratorioon osallistumisen ympäri Suomea siten, että katamme osallistumisesta aiheutuvat matka- ja majoituskulut.

Haun ja osallistujavalintojen aikataulu

  • Osallistujahaku on auki 13.12.2019–24.1.2020.
  • Haastattelupäivät ovat 10.2., 11.2. ja 13.2.2020.
  • Mukaan valittujen työskentely alkaa 2.4.2020.

Osallistujien valinta

Tulevaisuuslaboratorion osallistujahaku on kaksivaiheinen. Tulevaisuuslaboratorioon haetaan hakulomakkeella. Hakulomakkeen lähettäneistä tiimeistä valitsemme haastatteluihin enintään 15. Haastatteluista valitsemme enintään kymmenen tiimiä tulevaisuuslaboratorioon. Valinta perustuu tiimin hakulomakkeella lähettämään hakemukseen sekä ryhmän haastatteluun.

Kiinnostuneiden hakijoiden on koottava tiimi ja kuvattava oma ongelmanasettelunsa hakulomakkeeseen. Tiimin pitää nimetä keskuudestaan yksi henkilö tiimin vetäjäksi. Tiimin vetäjän täytyy olla tiimiä edustavan organisaation tai yhteisön palveluksessa.

Kuvatkaa hakemuksessa, mihin ongelmaan tai mahdollisuuteen tiiminne haluaa tarttua. Valitsemanne haasteen tai mahdollisuuden tulee liittyä kaupungistumiseen ja se voi näkyä kaupungissa tai maaseudulla. Lisäksi tiimillänne tulee olla näkemys tai valistunut arvaus siitä, millaisella luontopohjaisella ratkaisulla voitte tarttua tunnistamaanne ongelmaan tai mahdollisuuteen.

Arviointiperusteet

Hakuvaiheessa arvioimme tiimin monipuolisuutta, tiimin tunnistamaa kaupungistumisen aiheuttamaa ongelmaa tai mahdollisuutta, johon luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vastata, sekä tiimin sitoutumista tulevaisuuslaboratorion toimintaan.

Tiimin monipuolisuuden osalta arvostamme
– monipuolista kykyä ymmärtää aihealuetta ja siihen liittyviä tekijöitä
– ryhmän monipuolista kokemusta ja tiimin jäsenten erilaisia rooleja organisaatiossa.
Moninaisuutta voivat lisätä myös sukupuoli, ikä sekä kokemus- tai koulutustausta sekä useamman organisaation edustajat tiimissä.

Ongelman tai mahdollisuuden kuvaamisessa arvostamme
– että olette tunnistaneet ongelman tai mahdollisuuden, johon haluatte tulevaisuuslaboratoriota hyödyntää
– ongelma tai mahdollisuus on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi
– ongelma tai mahdollisuus on uskottavasti perusteltu.

Emme odota tiimiltänne valmiita ratkaisuja hakuvaiheessa. Teillä voi olla tässä vaiheessa näkemys tai valistunut arvaus ratkaisusta tai eri tavoista, joilla voidaan tarttua tunnistamaanne ongelmaan tai mahdollisuuteen.

Tiimin sitoutumisen osalta arvostamme
– tiimin jokaisen jäsenen motivaatiota osallistua Sitra Labin tulevaisuuslaboratorioon
– sitä, että osoitatte tulevaisuuslaboratoriolle oman panoksenne. Panos voi olla esimerkiksi ongelman ratkaisujen etsimiseen käytettyä työaikaa tai omaa rahoitusta.

Hae mukaan tulevaisuuslaboratorioon! Haku auki 13.12.2019-24.1.2020.

RATKAISUJA LUONNOSTA

Luontopohjaiset ratkaisut Luontopohjaiset ratkaisut (engl. nature-based solutions) ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat luontoon tai inspiroituvat siitä. Ne tuottavat samanaikaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä. Esimerkiksi merialueiden suojelualueet suojelevat luonnon monimuotoisuutta ja edistävät kalastuselinkeinolle tärkeiden lajien elinvoimaisuutta. Luonnosta inspiroituvat ratkaisut voivat matkia luonnonmateriaalien, -rakenteiden tai -prosessien ominaisuuksia, esimerkiksi materiaalien valmistuksessa voi matkia puun jousto-ominaisuuksia. ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat kestävällä tavalla luontoon tai inspiroituvat siitä. Tulevaisuuslaboratorion etsimät ratkaisut pyrkivät samaan aikaan sekä vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta että vastaamaan kaupungistumisen aiheuttamiin ongelmiin. Luontopohjaiset ratkaisut voivat perustua ekosysteemien säilyttämiseen ja muokkaamiseen tai uusien ekosysteemien luomiseen. Ne vastaavat yhteiskunnallisiin haasteisiin tehokkaasti ja mukautuvasti, lisäten hyvinvointia ja pitäen yllä luonnon monimuotoisuutta.

Yli 70 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa. Kaupungistumisen trendi luo uusia haasteita ja toisaalta antaa uusia mahdollisuuksia niin kasvaville kaupungeille kuin maaseudullekin. Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan vastata moniin kaupungistumisen aiheuttamiin hyvinvoinnillisiin, kulttuurisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Kannustamme hakijoita tarkastelemaan kaupungistumisen trendin tuomia haasteita ja mahdollisuuksia laajasti kaupungeissa ja haja-asutusalueilla.

Ratkaisut voivat esimerkiksi vahvistaa ihmisten immuunipuolustusta, tukea kaupunkiviljelyä, lisätä ympäristökasvatuksen mahdoollisuuksia, tarjota osallisuuden kokemuksia, lisätä alueen vetovoimaa, parantaa hulevesien hallintaa – tai jotain ihan muuta. Tärkeintä on, että ratkaisu samanaikaisesti vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja vastaa kaupungistumisen aiheuttamiin haasteisiin, joko kaupungeissa tai haja-asutusalueilla.

Kuvatkaa hakemuksessa, mihin kaupungistumiseen liittyvään ongelmaan tai mahdollisuuteen tiiminne haluaa tarttua. Valitsemanne haaste tai mahdollisuus voi näkyä kaupungissa tai maaseudulla. Lisäksi tiimillänne tulee olla näkemys tai valistunut arvaus siitä, millaisella luontopohjaisella ratkaisulla voitte tarttua tähän tunnistamaanne ongelmaan tai mahdollisuuteen.

TULEVAISUUSLABORATORION AIKATAULU 2020

2.4.
Orientaatio mukaan valituille osallistujille
20.–22.4.
Tulevaisuusajattelu ja toimintaympäristö
12.–15.5.
Systeemiajattelu ja portfolio-oppiminen, opintomatka
9.–10.6.
Kokeilujen suunnittelu
25. tai 26.8.
Kokeilut vauhtiin (tiimikohtaiset työpajat)
17.–19.11.
Reflektio, oppiminen ja päätös

AJANKOHTAISTA

Pysy mukana.

FAQ

Heräsikö kysymyksiä? Kurkkaa, löytyisikö vastaus täältä.

Onko mahdollista koota englanninkielellä toimiva tiimi? Jos on, onko tulevaisuuslaboratoriosta kuvausta englanniksi?

Olemme kovasti pohtineet kielivalintaa ja ainakin tällä kertaa tulevaisuuslaboratorio on suomenkielinen. Valitettavasti emme pysty takaamaan, että laboratorioon voi osallistua ilman, että ymmärtää suomen kieltä ja pystyy osallistumaan yhteiseen keskusteluun. Tulevaisuuslaboratorion perustiedot löytyvät englanninkielisiltä verkkosivuilta (tulossa pian).

Tulevaisuuslaboratorion työskentelyä kutsutaan koulutukseksi. Tarkoitetaanko tällä ennen kaikkea prosessin myötä tapahtuvaa oppimista muilta mukaan valituilta tiimeiltä vai onko tässä Sitran puolelta jonkinlaista muutakin koulutusta osallistujille?

Tulevaisuuslaboratoriota voisi yhtä hyvin kuvata yhteiskehittämisen prosessiksi tai yhteisöllisen oppimisen prosessiksi. Koulutus on kuitenkin sanana helpoin ymmärtää. Tulevaisuuslaboratorio on koulutus siksi, että siellä ollaan ennen kaikkea oppimassa. Oppiminen tapahtuu tekemisen kautta eli yhteisessä prosessissa niin oman tiimin, koko laboratorioryhmän kuin ulkopuolisten asiantuntijoidenkin kanssa.

Uskomme, että labran teemaan liittyen osallistujaryhmällä on paljon asiantuntemusta. Koulutus ei siis varsinaisesti painotu luontopohjaisten ratkaisujen ja kaupungistumisen sisältöihin, vaan pikemminkin tulevaisuuslaboratorio tarjoaa uusia lähestymistapoja ja välineitä kehittämiseen, viheliäiden ongelmien ratkaisemiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Samalla osallistuja tulee osaksi tiivistä oman alan verkostoa, jossa mukana olevat osaajat tarkastelevat aihetta eri näkökulmista.

Meillä ei ole käyttöä kokeilurahoitukselle, mutta haluaisimme silti mukaan. Voimmeko hakea Sitra Labiin?

Kyllä!

Meillä ei ole vielä mitään ratkaisua valmiina, mutta tiedämme aiheen, josta haluaisimme lähteä liikkeelle. Voimmeko hakea ilman ratkaisuideaa?

Kyllä voitte. Labin hakuvaiheessa arvostamme (ja riittää), että teillä on jokin kaupungistumisen haasteisiin liittyvä ongelma, mahdollisuus tai näkökulma, jota haluaisitte työstää.

OTA YHTEYTTÄ

Rohkeasti vaan!

Mistä on kyse?