Åkrar som kolsänkor: pilotförsöket Carbon Action

Avslutat projekt: 09/2017–08/2019

Marken lösning för att dämpa klimatförändringarna? På hundra gårdar undersöktes och provades metoder för att snabba på kolbindningen i marken.

Vad handlade det om?

För att bekämpa klimatförändringarna räcker det inte längre att enbart minska växthusgasutsläppen. Överflödig koldioxid i atmosfären måste också bindas tillbaka i marken. På åkrarna finns det många möjligheter att binda koldioxid och det vore också bra att göra dem till kolsänkor som binder kol.

Jordbruk som binder kol är även i linje med en cirkulär ekonomi. Det respekterar naturen och främjar bland annat naturens mångfald, då det minskar näringsutsläppen i Östersjön och förbättrar jordens kulturtillstånd och motståndskraften mot extremt väder.

Målet med projektet var att starta ett omfattande flerårigt forsknings- och pilotprojekt. I programmet söker man efter lösningar på hur lagring av kol i marken kan genomföras i praktiken inom jordbruket och hur man på ett tillförlitligt och generaliserande sätt kan mäta den bestående lagringen av kol i marken. Målet är att hitta lösningar som kan tillämpas i stor utsträckning på olika gårdar.

Vad åstadkom man?

Med hjälp av finansiering från Sitra samlade man ihop samarbetspartner och startade programmet. I projektet sammanställdes tvärvetenskaplig forskning på ämnet och man skapade ett nätverk av finska forskare, och de forskare som ingick i nätverket och de konsortier som uppstått ur det har påbörjat en undersökning och ansökt om tilläggsfinansiering från annat håll.

I projektet inleddes ett samarbete med hundra gårdar för att testa metoder för förbättrad kolbindning i praktiken. Jordbrukarna förband sig att delta i undersökningen och utbildningar under fem års tid. Man har hållit flera utbildningar tillsammans med jordbrukarna och jordbrukarna har delats in i smågrupper som har en egen rådgivare.

Man har även fått med sig centrala finska företag i livsmedelskedjan, såsom Valio, Fazer, Apetit, Altia och S-gruppen. Bland de deltagande företagen bildades ett nätverk i vilket man delar information och tillsammans utvecklar sätt för företagen att fungera som portvakter för att hjälpa till att skala upp kolodlingen i Finland.

Dessutom byggde man upp kolbindning i marken som ett allmänt känt fenomen som lösning på klimatförändringarna.

Vem var med?

Sitra startade projektet, bjöd in samarbetspartner och finansierade projektet fram till augusti 2019. Projektansvarig på Sitra var Hanna Mattila. Baltic Sea Action Group (BSAG) ansvarade för samordningen av projektet och Meteorologiska institutet ledde den vetenskapliga forskningen. Även Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral och Tammerfors tekniska universitet deltog i projektet.

Vad sker härnäst?

I Carbon Action-projektet har man lyckats ta itu med problempunkter inom livsmedelsproduktionen som exempelvis utsläppen i vattendrag och klimatutsläppen på ett lösningsorientrat sätt och genom samarbete, vilket möjliggör uppkomsten av en mer omfattande rörelse inom livsmedelskedjan som går mot en hållbar cirkulär ekonomi som till och med förbättrar marken. I projektet har man lyckats bygga upp ett djärvt och fördomsfritt samarbete, som skapar förtroende för andra motsvarande pilotprojekt.

Carbon Action fortsätter och vidareutvecklar sin nätverksbaserade verksamhet. Nio nya projekt har uppstått och i konsortiet har man samlat in tio miljoner euro till forskning om och främjande av kolbindning i marken.

Kontakta oss

personer
Riku Sinervo
Expert, Natur och ekonomi

Vad handlar det om?