Pilotprojekt: Försök med digitala terapier

Hälsoapplikationer används redan som en del av den medicinska vården i flera länder. Målen för projekten var att erbjuda producenter och anordnare av hälsotjänster en konkret möjlighet att samla erfarenhet om användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet. Projekten genomfördes 2022–2023.

Aktuellt

Sammanställning

Digitala hälsoapplikationer gör vardagen smidigare, men besparingarna skapas med en fördröjning

Intervju

För en app vågar och kommer man ihåg att berätta

Intervju

Det svåraste beroendet

Leena Karjalainen hymyilee onnellisena , taustalla järvi ja koivuja. Päällä tarra, jossa lukee digiterapia-ohjelma.
Intervju

Behöver jag den här munsbiten?

Onnikka-appen testades i Mellersta Finland.
Sammanställning

Fyra procent viktminskning med mobilapp

Intervju

En selleristjälk på morgonen håller hungern borta

Läkaren och sjuksköterskan tittar på hälsoappen från telefonen. Sjuksköterskan drar på sig handskar.
nyheter

Digitala applikationer inom hälsovården lättar vardagen och minskar kostnader – patienter och yrkespersoner längtar efter fler verktyg för att behandla sjukdomar

blogg

Finland kan vid sidan av Tyskland och Frankrike bli ett av de främsta länder i att använda hälsoapplikationer

Plock

MS-patienter i Uleåborg testar en hälsoapplikation för hantering av utmattning

Plock

Patienter använder smarttelefoner för att mäta effekterna av sina läkemedel – samtidigt byggs dataekonomin upp

blogg

Digital terapi tillgodoser patienternas informationsbehov och stödjer vård och rehabilitering

Erilaisista itsensä mittaamiseen käytettyjä älylaitteita
nyheter

Sitra samlar med hjälp av pilotprojekt in erfarenheter av att använda hälsoapplikationer inom vården

nyheter

Sitra utlyser ett förfarande för ansökan om finansiering för utveckling av digitala terapier

publikationer

Digitala terapier (sammanfattning)

Vad handlar det om?

Digitala hälsoapplikationer används redan som en del av den medicinska vården i flera länder. De används för att behandla, kontrollera och förebygga sjukdomar.

Med digitala terapier (eng. digital therapeutics) avses digitala vårdformer som grundar sig på medicinsk evidens. De ges direkt till patienter som stöd för deras vård och rehabilitering. Digitala terapier kan vara självständiga behandlingsformer för till exempel depression, eller användas tillsammans med läkemedelsbehandling, såsom vid cancer. Digitala terapier är inte sedvanliga välbefinnandeapplikationer utan de är avsedda för behandling av en viss sjukdom eller ett bestämt syndrom.

Sitra öppnade ett förfarande för ansökan om finansiering som erbjuder producenter och anordnare av hälsotjänster en konkret möjlighet att samla erfarenhet och lärdomar om användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet. Vi sökte samarbetspartner som genom pilotprojekt som vi finansierar introducerar nya digitala terapier för daglig användning inom hälso- och sjukvården.

De erfarenheter, lärdomar och dokument som pilotprojekt ger upphov till kan användas då digitala terapier tas i användning i Finland.

Med digitala terapier avser vi digitala vårdformer som bygger på medicinsk evidens och som används för att förebygga eller behandla sjukdomar. Terapierna ges direkt till patienterna och patienterna har en aktiv roll i användningen av dessa terapier. Terapierna ska vara trygga och ha en konstaterad medicinsk verkan. Mer information finns till exempel på webbplatsen för Digital Therapeutics Alliance (PDF på engelska).

Resultat

Projekten slutfördes i maj 2023.

Egenvård för viktkontroll i primärvården

Övervikt är en av de mest betydande problemen i hälsovården runt om i världen. I piloten tillhandahålldes patienter digital terapi som bevisligen hjälper till med viktkontrollen. Målsättningen var att minska på övervikt och övervaka viktnedgångens effekter på bland annat kolesterolet och blodsockret.

I Mellersta Finlands välfärdsområde har applikationen Onnikka använts för viktkontroll. Pilotprojektet påvisade att applikationen gör det möjligt att vårda patienter med mindre personalresurser än tidigare. Skötarna tyckte att det var bra att applikationen inte kräver separata registreringar och att arbetsmängden per patient är liten. De ansåg att applikationen var lätt att använda.

Efter sex månaders uppföljning utgjorde patienternas viktnedgång i genomsnitt 4 procent. Applikationen visade sig fungera väl särskilt för patienter i arbetsför ålder och god grundläggande hälsa som inte hade massiv övervikt. Det var inte möjligt att påvisa applikationens direkta effekter på blodsockret och kolesterolen under pilotprojektet, men patienternas viktnedgång kan antas också ha påverkat dessa värden.

Patienterna upplevde att applikationen stödjer deras viktkontroll, erbjuder nya verktyg för viktkontroll och ger nyttig information. Viktnedgång kräver ändå arbete av patienterna som de inte slipper genom att använda applikationen. Cirka 150 patienter deltog i försöket.

Välfärdsområdet utreder hur applikationen skulle kunna fortsätta användas.

Genomförare: Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (på finska), Jari Porrasmaa 
Digital terapi: Onnikka (på finska, på engelska)

Bättre funktionsförmåga för MS-patienter

Utmattning är ett allmänt symptom som försämrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos MS-patienter. I pilotprojektet undersöks digital terapi som egenvård för MS-patienter. Digital terapi baserar sig på planering av verksamheten, där patienten lär sig bedöma faktorer som påverkar orken med en mobilapp och därigenom klara sig bättre med symptomen på egen hand. Målet är att stärka patientens upplevelse av kontroll över den egna orken, hjälpa patienten och vårdpersonalen att hålla kontakt med varandra samt optimera den övergripande vården av multipel skleros.

I pilotprojektet blev applikationen More Stamina satt på prov. Applikationen är i utvecklingsskedet och den är avsedd för egenvård av utmattning hos MS-patienter. Försöket hade en stark forskningsinriktad infallsvinkel och det genomfördes i samarbete med Uleåborgs universitet och Uleåborgs universitetssjukhus.

Applikationen verkade vara till nytta för deltagarna, och hela 95 procent av deltagarna fortsatte ända till försöksperiodens slut. Cirka 20 patienter deltog i försöket.

Mer ingående uppgifter om effekterna samlas in på hösten 2023, och fortsatt utveckling har planerats.

Genomförare: Uleåborgs universitetssjukhus (på finska), Mervi Ryytty 
Digital terapi: More Stamina

Digital vård av cancerpatienten i hela vårdsystemet

Vård mot cancer är oftast mycket dyrt. Genom bättre inriktning av vården än i nuläget kan man spara på en betydande andel kostnader. I pilotprojektet tog man i bruk en digital terapi som vägleder, handleder och ger råd både för patienten och vårdpersonalen genom hela vårdstigen (bland annat kirurgi, läkemedels- och strålbehandling, uppföljning och symptomatisk behandling). Målet var samtidigt att skapa en digitalt assisterad operativ modell som utnyttjar information som patienten aktivt producerar och att utveckla en vårdhelhet som är tryggare och förmånligare än förr. Målet var att förbättra effektiviteten hos patientens vård och minska på kostnaderna hos vården.

Applikationen Kaiku Health togs i bruk inom cancerbehandlingen vid Siun sote. Med hjälp av applikationen kan patienten ta en aktiv roll i behandlingen av sin sjukdom. Patienterna har varit mycket intresserade av lösningen. Cirka 60 patienter deltog i försöket.

Applikationen ökar patienternas belåtenhet. Applikationen sparar också de sjukvårdspersonalens arbetstid och gör det möjligt att ersätta den dåligt fungerande kalenderbaserade uppföljningen med en uppföljning som utgår från patientens symtom. I pilotprojektet utarbetades en operativ modell som också kan anpassas till annan verksamhet som utnyttjar digital vård.

Välfärdsområdet utreder hur applikationen skulle kunna fortsätta användas.

Genomförare: Siun Sote (på finska) (Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen), Heli Aalto
Digital terapi: Kaiku Health (på engelska)

Distansrehabilitering av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (TULES) orsakar ofta en rädsla för att röra på sig vilket försämrar livskvaliteten och funktionsförmågan. En lyckad rehabilitering kräver emellertid övning på egen hand. I piloten utnyttjades enbart digital terapi, som har visat sig minska på rädslan för att röra på sig. Målet i försöket var att stödja vården av TULES-patienters kroniska smärta och minska på rädslor kring rörlighet samt förbättra patienternas livskvalitet och funktionsförmåga i vardagen.

I pilotprojektet testades en behandlingsform som utnyttjar virtuell verklighet för att rehabilitera av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (TULES-sjukdomar). Vid utvärderingen av behandlingens påverkan blev identifieringen av olika patientgrupper ett viktigt fynd. Behandlingen hjälpte en del av patienterna avsevärt, medan förändringarna blev små hos andra patienter. Cirka 20 patienter deltog i försöket.

Användningen av applikationen fortsätter och data om effekterna samlas in för vidareutvecklingen.

Genomförare: Live Stiftelsen sr, Jori Reijula 
Digital terapi: Orion (DTx som utnyttjar virtuell verklighet)

Förbättrad kontroll inom primärvården för patienter som använder blodförtunnande läkemedel

Med blodförtunnande läkemedel (warfarin) strävar man efter att förhindra den normala koaguleringen av patientens blod. Det är ofta svårt att hitta en god vårdbalans. I värsta fall kan detta orsaka en hjärninfarkt och till och med döden. I pilotprojektet erbjöds digital terapi som möjliggör noggrannare uppföljning av koaguleringen av blodet. Med hjälp av terapin kan man minska patienternas risk för att få en hjärninfarkt.

Målet med projektet var att förbättra vården och minska på kostnaderna och spara resurser. Dessutom avsåg projektet att få bevis på hur digital terapi och dess operativa modell lämpar sig för primärvården.

I pilotprojektet testades en digital terapi som är avsedd för att styra behandling med blodförtunnande läkemedel i Uleåborgsregionen.

Lösningen underlättade patienternas vardag, men var också till nytta för hälsotjänstproducenten. Patienterna behöver inte resa till mätningar, vilket sparar tid och pengar. Cirka 60 patienter deltog i försöket.

När den operativa modellen förnyades och distansmätning infördes som en del av patientvården, minskade arbetstiden per patient med en tredjedel. Appen möjliggör också ett distribuerat verksamhetsmodell där vårdpersonal arbetar med patienter över hela regionen. På detta sätt fortsätter behandlingen smidigt även under plötslig frånvaro av en enskild sjuksköterska, till exempel.

Beslut om att utvidga användningen av lösningen till hela välfärdsområdet i Norra Österbotten kommer att fattas under hösten 2023.

Genomförare: Oulunkaari samkommun, Päivi Rekinen 
Digital terapi: Orla-DTx INR-distansmonitoreringslösning (på finska, på engelska), 
Tomi Kurppa 

Digital terapi för vuxenastma med Kamu-applikationen

Astma är en allmän sjukdom som drabbar cirka 10 procent av befolkningen. Den kliniska bilden och svårighetsgraden beror på en inverkan av personliga och externa faktorer. I pilotprojektet strävade man efter att identifiera symptomperioder som är typiska för astman med blåsvärden som mäts med en elektronisk mätare och analyser.

I pilotprojektet samlades astmapatienters och vårdpersonalens erfarenheter om vårdmodellen som bygger på distansuppföljning och utreds patienternas engagemang i användningen av en digital applikation. Dessutom uppföljdes behandlingens effekter.

I pilotprojektet testades en digital behandling av astma hos vuxna med applikationen Kamu Health. I projektet upptäcktes att det är särskilt viktigt att utbilda personalen vid införandet av den nya behandlingsmetoden. En tillräcklig kunskapsbas hjälper personalen att ge råd till patienterna som förlitar sig på yrkespersonernas anvisningar och rekommendationer. Det är ytterst viktigt att få patienterna att engagera sig i användningen av applikationen så att vårdenheten får aktuell information av hög kvalitet via applikationen.

Den testade applikationen var inte ännu helt färdig. Patienterna berättade ändå att applikationen hjälpte dem att identifiera bättre än tidigare faktorer som försämrar astma och symtom. Däremot verkade applikationen inte ha någon betydande effekt på ångest som beror på astma. Cirka 100 patienter deltog i försöket.

Det företag som tillhandahåller applikationen försattes i företagssanering under pilotprojektet men försöket kunde ändå slutföras framgångsrikt.

Genomförare: Medzilla Oy (på finska), Annette Kainu 
Digital terapi: Kamu Health

Ansökningsanvisningar

Ansökningstiden slutades 18.3.2022. Pilotprojekten slutfördes i maj 2023.

Vad väntade vi oss av pilotprojekten?

Vem kan söka?

Producenter av hälsotjänster, såsom sjukvårdsdistrikt och kommunala och privata producenter av hälsotjänster, kan delta i ansökningsförfarandet som huvudsakliga sökande.

Ansökan kan göras tillsammans med en producent av digitala terapier. En leverantör av en digital terapi kan inte delta som huvudsaklig sökande, men leverantören kan vara känd redan i ansökningsskedet.

Lämna ansökan

Lämna ansökan och fyll i ansökningsformuläret (på finska) och bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och pilotprojektets budget till ansökan senast 18.3.2022 kl. 16.00.

Sitra har reserverat sammanlagt 500 000 euro för finansiering av pilotprojekten. Vi har som mål att hitta 2–4 pilotprojekt genom ansökningsförfarandet. Finansieringen kan täcka högst 75 procent av pilotprojektets godkända kostnader, vilket innebär att den genomförande aktörens egenfinansieringsandel är minst 25 procent. Läs mer detaljerade villkor i bilagan: Digiterapia-rahoitushaun ehdot (PDF på finska).

Den sökande är ansvarig för att de uppgifter som ges till Sitra är riktiga samt för att de inte kränker tredje parts rättigheter.

Sitra får använda erfarenheterna, lärdomarna och dokumenteringen från projekten. Sitra offentliggör namnen på de organisationer som genomför de godkända pilotprojekten, en kort beskrivning av de projekt som genomförs, samt kontaktinformation. När projektet slutförs, offentliggör Sitra en kort beskrivning av projektets resultat. Mer ingående villkor för offentliggörandet av resultaten och användningsrättigheterna till resultaten meddelas i finansieringsvillkoren.

Utvärdering och godkännande av ansökningarna

Sitra bedömer ansökningen och projektplanen och väljer de sökande som tas med i projektet. Sitra kan anlita externa sakkunniga som stöd vid utvärderingen av ansökningarna. Efter urvalet ingås ett finansieringsavtal i vilket pilotprojektet preciseras.

Utifrån projektplanen, sökkriterierna och den framlagda budgeten gör Sitra en helhetsbedömning av beviljandet av finansiellt stöd för projektet. Beviljandet av finansiering förutsätter att ett finansieringsavtal ingås mellan Sitra och den sökande. Sitra iakttar EU:s regler för statsstöd vid beviljandet av finansiering.

Tidsschema

1.2.
Ansökningstiden börjar.

Fyll i ansökningsformuläret (på finska). Bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och pilotprojektets budget till ansökan.

14.2.
Möjliga frågor om ansökan till Sitra.

Möjliga frågor om ansökan ska skickas till Sitra senast den 14.2. på healthdata@sitra.fi. Sitra publicerar svaren på sin webbplats den 21.2.2022.

18.3.
Ansökningstiden slutar.

Fyll i ansökningsformuläret och bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och pilotprojektets budget senast 18.3.2022 kl. 16.00.

11.4.
Sitra meddelar de sökande om valen.

Sitra kommer att utarbeta ett finansieringsavtal med de utvalda sökandena.

2.5.2022- 31.5.2023
Projekten genomförs.

Kontakta oss

personer
Johannes Ahlqvist

Vad handlar det om?