Pilotprojekt: Försök med digitala terapier

Hälsoapplikationer används redan som en del av den medicinska vården i flera länder. Sitra öppnade ett förfarande för ansökan om finansiering. Målet är att erbjuda producenter och anordnare av hälsotjänster en konkret möjlighet att samla erfarenhet om användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet. Ansökningstiden slutade 18.3.2022 och pilotprojekter pågår.

Vad handlar det om?

Digitala hälsoapplikationer används redan som en del av den medicinska vården i flera länder. De används för att behandla, kontrollera och förebygga sjukdomar.

Med digitala terapier (eng. digital therapeutics) avses digitala vårdformer som grundar sig på medicinsk evidens. De ges direkt till patienter som stöd för deras vård och rehabilitering. Digitala terapier kan vara självständiga behandlingsformer för till exempel depression, eller användas tillsammans med läkemedelsbehandling, såsom vid cancer. Digitala terapier är inte sedvanliga välbefinnandeapplikationer utan de är avsedda för behandling av en viss sjukdom eller ett bestämt syndrom.

Sitra öppnade ett förfarande för ansökan om finansiering som erbjuder producenter och anordnare av hälsotjänster en konkret möjlighet att samla erfarenhet och lärdomar om användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet. Vi sökte samarbetspartner som genom pilotprojekt som vi finansierar introducerar nya digitala terapier för daglig användning inom hälso- och sjukvården.

De erfarenheter, lärdomar och dokument som pilotprojekt ger upphov till kan användas då digitala terapier tas i användning i Finland.

Med digitala terapier avser vi digitala vårdformer som bygger på medicinsk evidens och som används för att förebygga eller behandla sjukdomar. Terapierna ges direkt till patienterna och patienterna har en aktiv roll i användningen av dessa terapier. Terapierna ska vara trygga och ha en konstaterad medicinsk verkan. Mer information finns till exempel på webbplatsen för Digital Therapeutics Alliance (PDF på engelska).

Projekt som inletts

Bättre funktionsförmåga för MS-patienter

Utmattning är ett allmänt symptom som försämrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos MS-patienter. I pilotprojektet undersöks digital terapi som egenvård för MS-patienter. Digital terapi baserar sig på planering av verksamheten, där patienten lär sig bedöma faktorer som påverkar orken med en mobilapp och därigenom klara sig bättre med symptomen på egen hand. Målet är att stärka patientens upplevelse av kontroll över den egna orken, hjälpa patienten och vårdpersonalen att hålla kontakt med varandra samt optimera den övergripande vården av multipel skleros.
Genomförare: Uleåborgs universitetssjukhus (på finska), Mervi Ryytty 
Digital terapi: More Stamina

Digital vård av cancerpatienten i hela vårdsystemet

Vård mot cancer är oftast mycket dyrt. Genom bättre inriktning av vården än i nuläget kan man spara på en betydande andel kostnader. I pilotprojektet tar man i bruk en digital terapi som vägleder, handleder och ger råd både för patienten och vårdpersonalen genom hela vårdstigen (bland annat kirurgi, läkemedels- och strålbehandling, uppföljning och symptomatisk behandling). Samtidigt skapar man en digitalt assisterad verksamhetsmodell där man utnyttjar information som patienten producerar aktivt och utvecklar en vårdhelhet som är tryggare och förmånligare än förr. Målet är att förbättra effektiviteten hos patientens vård och minska på kostnaderna hos vården.
Genomförare: Siun Sote (på finska) (Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen), Heli Aalto
Digital terapi: Kaiku Health

Digital terapi för vuxenastma med Kamu-applikationen

Astma är en allmän sjukdom som drabbar cirka 10 procent av befolkningen. Den kliniska bilden och svårighetsgraden beror på en inverkan av personliga och externa faktorer. I pilotprojektet strävar man efter att identifiera symptomperioder som är typiska för astman med blåsvärden som mäts med en elektronisk mätare och analyser. I pilotprojektet bedömer man en vårdmodell som baserar sig på erfarenheter hos patienter som har astma samt de professionella som vårdar dem, patienters lojalitet till digitala terapin och god vårdbalans för astma under terapin.
Genomförare: Medzilla Oy (på finska), Annette Kainu 
Digital terapi: Kamu Health

Distansrehabilitering av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (TULES) orsakar ofta en rädsla för att röra på sig vilket försämrar livskvaliteten och funktionsförmågan. En lyckad rehabilitering kräver emellertid övning på egen hand. I piloten utnyttjas enbart digital terapi, som har visat sig minska på rädslan för att röra på sig. Målet är att stödja vården av TULES-patienters kroniska smärta och minska på rädslor kring rörlighet samt förbättra livskvaliteten och funktionsförmågan i vardagen.
Genomförare: Live Stiftelsen sr, Jori Reijula 
Digital terapi: Orion (DTx som utnyttjar virtuell verklighet)

Egenvård för viktkontroll i primärvården

Övervikt är en av de mest betydande problemen i hälsovården runt om i världen. I piloten tillhandahålls patienter digital terapi som bevisligen hjälper till med viktkontrollen. Målsättningen är att minska på övervikt och övervaka viktnedgångens effekter på bland annat kolesterolet och blodsockret.
Genomförare: Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (på finska), Jari Porrasmaa 
Digital terapi: Onnikka

Förbättrad blodtryckskontroll för patienter inom primärvården som använder blodförtunnande läkemedel

Med blodförtunnande läkemedel (warfarin) strävar man efter att förhindra den normala koaguleringen av patientens blod. Det är ofta svårt att hitta en god blodtryckskontroll. I värsta fall kan detta orsaka en hjärninfarkt och till och med döden. I pilotprojektet erbjuds digital terapi som möjliggör noggrannare uppföljning av koaguleringen av blodet. Med hjälp av terapin kan man minska patienternas risk för att få en hjärninfarkt. Förutom ännu bättre vård är målet att minska på kostnader och användningen av resurser samt få bevis på lämpligheten i primärvården hos digital terapi och verksamhetsmodellen i anslutning till den.
Genomförare: Oulunkaari samkommun, Päivi Rekinen 
Digital terapi: Orla-DTx INR-distansmonitoreringslösning, 
Tomi Kurppa 

Ansökningsanvisningar

Ansökningstiden slutades 18.3.2022 och pilotprojekter pågår.

Vad väntar vi oss av pilotprojekten?

Vem kan söka?

Producenter av hälsotjänster, såsom sjukvårdsdistrikt och kommunala och privata producenter av hälsotjänster, kan delta i ansökningsförfarandet som huvudsakliga sökande.

Ansökan kan göras tillsammans med en producent av digitala terapier. En leverantör av en digital terapi kan inte delta som huvudsaklig sökande, men leverantören kan vara känd redan i ansökningsskedet.

Lämna ansökan

Lämna ansökan och fyll i ansökningsformuläret (på finska) och bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och pilotprojektets budget till ansökan senast 18.3.2022 kl. 16.00.

Sitra har reserverat sammanlagt 500 000 euro för finansiering av pilotprojekten. Vi har som mål att hitta 2–4 pilotprojekt genom ansökningsförfarandet. Finansieringen kan täcka högst 75 procent av pilotprojektets godkända kostnader, vilket innebär att den genomförande aktörens egenfinansieringsandel är minst 25 procent. Läs mer detaljerade villkor i bilagan: Digiterapia-rahoitushaun ehdot (PDF på finska).

Den sökande är ansvarig för att de uppgifter som ges till Sitra är riktiga samt för att de inte kränker tredje parts rättigheter.

Sitra får använda erfarenheterna, lärdomarna och dokumenteringen från projekten. Sitra offentliggör namnen på de organisationer som genomför de godkända pilotprojekten, en kort beskrivning av de projekt som genomförs, samt kontaktinformation. När projektet slutförs, offentliggör Sitra en kort beskrivning av projektets resultat. Mer ingående villkor för offentliggörandet av resultaten och användningsrättigheterna till resultaten meddelas i finansieringsvillkoren.

Utvärdering och godkännande av ansökningarna

Sitra bedömer ansökningen och projektplanen och väljer de sökande som tas med i projektet. Sitra kan anlita externa sakkunniga som stöd vid utvärderingen av ansökningarna. Efter urvalet ingås ett finansieringsavtal i vilket pilotprojektet preciseras.

Utifrån projektplanen, sökkriterierna och den framlagda budgeten gör Sitra en helhetsbedömning av beviljandet av finansiellt stöd för projektet. Beviljandet av finansiering förutsätter att ett finansieringsavtal ingås mellan Sitra och den sökande. Sitra iakttar EU:s regler för statsstöd vid beviljandet av finansiering.

Tidsschema

1.2.
Ansökningstiden börjar.

Fyll i ansökningsformuläret (på finska). Bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och pilotprojektets budget till ansökan.

14.2.
Möjliga frågor om ansökan till Sitra.

Möjliga frågor om ansökan ska skickas till Sitra senast den 14.2. på healthdata@sitra.fi. Sitra publicerar svaren på sin webbplats den 21.2.2022.

18.3.
Ansökningstiden slutar.

Fyll i ansökningsformuläret och bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och pilotprojektets budget senast 18.3.2022 kl. 16.00.

11.4.
Sitra meddelar de sökande om valen.

Sitra kommer att utarbeta ett finansieringsavtal med de utvalda sökandena.

2.5.2022- 31.5.2023
Projekten genomförs.

Aktuellt

Kontakta oss

Vad handlar det om?