Ansökan till pilotprojekt: Försök med digitala terapier

Hälsoapplikationer används redan som en del av den medicinska vården i flera länder. Sitra öppnar ett förfarande för ansökan om finansiering. Målet är att erbjuda producenter och anordnare av hälsotjänster en konkret möjlighet att samla erfarenhet om användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet. Ansökningstiden slutar 18.3.2022.

Vad handlar det om?

Digitala hälsoapplikationer används redan som en del av den medicinska vården i flera länder. De används för att behandla, kontrollera och förebygga sjukdomar.

Med digitala terapier (eng. digital therapeutics) avses digitala vårdformer som grundar sig på medicinsk evidens. De ges direkt till patienter som stöd för deras vård och rehabilitering. Digitala terapier kan vara självständiga behandlingsformer för till exempel depression, eller användas tillsammans med läkemedelsbehandling, såsom vid cancer. Digitala terapier är inte sedvanliga välbefinnandeapplikationer utan de är avsedda för behandling av en viss sjukdom eller ett bestämt syndrom.

Sitra öppnar ett förfarande för ansökan om finansiering som erbjuder producenter och anordnare av hälsotjänster en konkret möjlighet att samla erfarenhet och lärdomar om användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet. Vi söker samarbetspartner som genom pilotprojekt som vi finansierar introducerar nya digitala terapier för daglig användning inom hälso- och sjukvården.

De erfarenheter, lärdomar och dokument som pilotprojekt ger upphov till kan användas då digitala terapier tas i användning i Finland.

Ansökningarna ska vara framme hos Sitra senast 18.3.2022 kl. 16.00. Pilotprojekten ska slutföras senast 31.5.2023.

Med digitala terapier avser vi digitala vårdformer som bygger på medicinsk evidens och som används för att förebygga eller behandla sjukdomar. Terapierna ges direkt till patienterna och patienterna har en aktiv roll i användningen av dessa terapier. Terapierna ska vara trygga och ha en konstaterad medicinsk verkan. Mer information finns till exempel på webbplatsen för Digital Therapeutics Alliance (PDF på engelska).

Vad väntar vi oss av pilotprojekten?

Vem kan söka?

Producenter av hälsotjänster, såsom sjukvårdsdistrikt och kommunala och privata producenter av hälsotjänster, kan delta i ansökningsförfarandet som huvudsakliga sökande.

Ansökan kan göras tillsammans med en producent av digitala terapier. En leverantör av en digital terapi kan inte delta som huvudsaklig sökande, men leverantören kan vara känd redan i ansökningsskedet.

Ansökningsanvisningar

Lämna ansökan

Lämna ansökan och fyll i ansökningsformuläret (på finska) och bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och pilotprojektets budget till ansökan senast 18.3.2022 kl. 16.00.

Sitra har reserverat sammanlagt 500 000 euro för finansiering av pilotprojekten. Vi har som mål att hitta 2–4 pilotprojekt genom ansökningsförfarandet. Finansieringen kan täcka högst 75 procent av pilotprojektets godkända kostnader, vilket innebär att den genomförande aktörens egenfinansieringsandel är minst 25 procent. Läs mer detaljerade villkor i bilagan: Digiterapia-rahoitushaun ehdot (PDF på finska).

Den sökande är ansvarig för att de uppgifter som ges till Sitra är riktiga samt för att de inte kränker tredje parts rättigheter.

Sitra får använda erfarenheterna, lärdomarna och dokumenteringen från projekten. Sitra offentliggör namnen på de organisationer som genomför de godkända pilotprojekten, en kort beskrivning av de projekt som genomförs, samt kontaktinformation. När projektet slutförs, offentliggör Sitra en kort beskrivning av projektets resultat. Mer ingående villkor för offentliggörandet av resultaten och användningsrättigheterna till resultaten meddelas i finansieringsvillkoren.

Utvärdering och godkännande av ansökningarna

Sitra bedömer ansökningen och projektplanen och väljer de sökande som tas med i projektet. Sitra kan anlita externa sakkunniga som stöd vid utvärderingen av ansökningarna. Efter urvalet ingås ett finansieringsavtal i vilket pilotprojektet preciseras.

Utifrån projektplanen, sökkriterierna och den framlagda budgeten gör Sitra en helhetsbedömning av beviljandet av finansiellt stöd för projektet. Beviljandet av finansiering förutsätter att ett finansieringsavtal ingås mellan Sitra och den sökande. Sitra iakttar EU:s regler för statsstöd vid beviljandet av finansiering.

Tidsschema

1.2.
Ansökningstiden börjar.

Fyll i ansökningsformuläret (på finska). Bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och pilotprojektets budget till ansökan.

14.2.
Möjliga frågor om ansökan till Sitra.

Möjliga frågor om ansökan ska skickas till Sitra senast den 14.2. på healthdata@sitra.fi. Sitra publicerar svaren på sin webbplats den 21.2.2022.

18.3.
Ansökningstiden slutar.

Fyll i ansökningsformuläret och bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och pilotprojektets budget senast 18.3.2022 kl. 16.00.

11.4.
Sitra meddelar de sökande om valen.

Sitra kommer att utarbeta ett finansieringsavtal med de utvalda sökandena.

2.5.2022- 31.5.2023
Projekten genomförs.

Aktuellt

Kontakta oss

Vad handlar det om?