Pilotit: Digitaalisten terapioiden kokeilu

Terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa jo useissa maissa. Sitra avasi rahoitushaun, jonka tavoitteena on tarjota terveyspalveluiden tuottajille ja järjestäjille konkreettinen mahdollisuus kerätä kokemusta digitaalisten terapioiden hyödyntämisestä osana hoitotyötä. Haku päättyi 18.3.2022 ja hankkeet ovat käynnissä.

Mistä on kyse?

Digitaalisia terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa jo useissa maissa. Niitä käytetään sairauksien hoitoon, hallintaan ja ennaltaehkäisyyn.

Digitaalisilla terapioilla (engl. digital therapeutics) tarkoitetaan digitaalisia hoitomuotoja, jotka perustuvat lääketieteelliseen näyttöön. Niitä tarjotaan suoraan potilaille tukemaan hoitoa ja kuntoutusta. Digiterapiat voivat olla itsenäisiä hoitomuotoja esimerkiksi masennukseen tai toimia yhdessä lääkehoidon kanssa, kuten syövän hoidossa. Digitaaliset terapiat eivät ole tavanomaisia hyvinvointisovelluksia, vaan ne on tarkoitettu tietyn sairauden tai oireyhtymän hoitoon.

Sitra avasi rahoitushaun, joka tarjoaa terveyspalveluiden tuottajille ja järjestäjille konkreettisen mahdollisuuden kerätä kokemuksia ja oppeja digitaalisten terapioiden hyödyntämisestä osana hoitotyötä. Haimme yhteistyökumppaneita, jotka tuovat rahoittamiemme pilottien kautta uusia digitaalisia terapioita terveydenhuollon arkeen.

Piloteista syntyneitä kokemuksia, oppeja ja dokumentaatiota voidaan hyödyntää Suomessa laajasti, kun digitaalisia terapioita otetaan käyttöön.

Digitaalisilla terapioilla tarkoitamme digitaalisia lääketieteelliseen näyttöön pohjautuvia hoitomuotoja, jotka ennaltaehkäisevät tai joilla hoidetaan sairauksia. Terapioita tarjotaan suoraan potilaille ja potilailla on aktiivinen rooli niiden käytössä. Niiden tulee olla turvallisia ja lääketieteellisesti vaikuttaviksi todettuja. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Digital Therapeutics Alliancen (PDF) verkkosivuilta.

Käynnistyneet hankkeet

Aikuisten astman digitaalinen terapia Kamu-sovelluksella

Astma on yleinen sairaus, josta kärsii noin 10 prosenttia väestöstä. Taudinkuva ja vakavuus vaihtelee itsestään ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Pilotissa pyritään tunnistamaan astmalle ominaisia oirejaksoja sähköisellä mittarilla mitattavien puhallusarvojen ja analytiikan avulla. Pilotissa arvioidaan astmaa sairastavien potilaiden ja heitä hoitavien ammattilaisten kokemuksia etäseurantaan perustuvasta hoitomallista, potilaiden sitoutumista digitaaliseen terapiaan ja astman hoitotasapainoa digitaalisen terapian aikana.
Toteuttaja: Medzilla Oy, Annette Kainu
Digiterapia: Kamu Health

Painonhallinnan omahoito perusterveydenhuoltoon

Ylipaino on yksi merkittävimmistä terveydenhuollon ongelmista maailmanlaajuisesti. Pilotissa potilaille tarjotaan digiterapiaa, joka todistetusti auttaa painonhallinnassa. Tavoitteena on vähentää ylipainoa ja seurata painonlaskun vaikutuksia muun muassa kolesteroliin ja verensokeriin.
Toteuttaja: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jari Porrasmaa
Digiterapia: Onnikka

Parempaa toimintakykyä MS-potilaille

Uupumus on yleinen MS-potilaiden elämänlaatua ja toimintakykyä haittaava oire. Pilotissa tutkitaan digiterapiaa MS-potilaiden uupumuksen itsehoidossa. Digiterapia perustuu toiminnan suunnitteluun, jossa potilas oppii mobiilisovelluksen avulla arvioimaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja siten pärjäämään aiempaa paremmin oireidensa kanssa. Tavoitteena on vahvistaa potilaan kokemusta oman jaksamisensa hallinnasta, auttaa potilaan ja hoitohenkilökunnan välistä yhteydenpitoa sekä optimoida MS-taudin kokonaisvaltaista hoitoa.
Toteuttaja: Oulun yliopistollinen sairaala, Mervi Ryytty
Digiterapia: More Stamina

Syöpäpotilaan digitaalinen hoito koko palvelujärjestelmään

Syövän hoito on usein erittäin kallista. Hoidon nykyistä paremmalla kohdistamisella voidaan säästää merkittävästi kustannuksia. Pilotissa otetaan käyttöön digiterapia, joka opastaa, ohjaa ja neuvoo sekä potilasta että hoitohenkilöstöä läpi koko hoitopolun (mm. kirurgia, lääke- ja sädehoito, seuranta ja oireenmukainen hoito). Samalla luodaan digiavusteinen toimintamalli, jossa hyödynnetään potilaan aktiivisesti tuottamaa tietoa ja kehitetään aiempaa turvallisempi ja edullisempi hoitokokonaisuus. Tavoitteena on ja parantaa potilaan hoidon vaikuttavuutta ja vähentää hoidon kustannuksia.
Toteuttaja: Siun Sote (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), Heli Aalto
Digiterapia: Kaiku Health

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien etäkuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin (TULES) liittyy usein elämänlaatua ja toimintakykyä heikentävä liikkumisen pelko. Kuntoutuksen onnistuminen vaatii kuitenkin omaehtoista harjoittelua. Pilotissa hyödynnetään digitaalista terapiaa, jonka on osoitettu vähentävän merkittävästi liikkumisen pelkoa. Tavoitteena on tukea TULES-potilaiden kroonisen kivun hoitoa ja vähentää liikkumisen pelkoa sekä parantaa elämänlaatua ja arjessa selviytymistä.
Toteuttaja: Live-säätiö sr, Jori Reijula
Digiterapia: Orion (virtuaalista todellisuutta hyödyntävä DTx)

Verenohennuslääkitystä käyttävien potilaiden hoitotasapainon parantaminen perusterveydenhuollossa

Verenohennuslääkkeellä (varfariini) pyritään estämään potilaan veren normaalia hyytymistä. Sopivan hoitotasapainon ylläpitäminen on usein vaikeaa. Tämä voi vakavimmillaan johtaa aivohalvaukseen ja jopa kuolemaan. Pilotissa tarjotaan digiterapiaa, joka mahdollistaa veren hyytymisen tarkemman seuraamisen. Sen avulla potilaiden riskiä aivohalvaukselle voidaan pienentää. Tavoitteena on aiempaa paremman hoidon lisäksi vähentää kustannuksia ja resurssien käyttöä sekä saada näyttöä digiterapian ja sen käyttöön liittyvän toimintamallin sopivuudesta perusterveydenhuoltoon.
Toteuttaja: Oulunkaaren kuntayhtymä, Päivi Rekinen
Digiterapia: Orla DTx INR -etämonitorointi, Tomi Kurppa

Hakuohjeet

Haku on päättynyt ja hankkeet ovat käynnissä.

Mitä odotamme piloteilta?

Kuka voi hakea?

Rahoitushakuun voivat osallistua päähakijoina terveyspalveluiden tuottajat kuten sairaanhoitopiirit sekä kunnalliset ja yksityiset terveyspalvelujen tuottajat.

Hakemuksen voi tehdä yhteistyössä digitaalisten terapioiden tuottajan kanssa. Digitaalisen terapian tarjoaja ei voi toimia pääasiallisena hakijana, mutta voi olla tiedossa jo hakuvaiheessa.

Hae mukaan

Hae mukaan ja täytä hakulomake, liitä mukaan hankesuunnitelma (enintään 2 sivua) ja pilotin budjetti.

Pilottien rahoitukseen on varattu yhteensä 500 000 euroa. Tavoittelemme haulla 2–4 pilottia. Rahoitus voi kattaa enintään 75 prosenttia pilotin hyväksytyistä kustannuksista, joten toteuttajan omarahoitusosuus on vähintään 25 prosenttia.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien tahojen oikeuksia. Lue tarkemmat ohjeet Digiterapia-rahoitushaun ehdot -liitteestä (PDF).

Sitra voi hyödyntää pilottien kokemuksia, oppeja ja dokumentaatiota. Sitra julkistaa hyväksyttyjen pilottien toteuttajaorganisaatioiden nimet, lyhyen kuvauksen toteutettavista hankkeista ja yhteystiedot sekä hankkeen päättyessä lyhyen kuvauksen hankkeen tuloksista. Lisäksi rahoitusehdoissa määritellään tarkemmin hankkeen tulosten julkaisusta ja käyttöoikeuksista.

Hakemusten arviointi ja hyväksyntä

Sitra arvioi ja valitsee mukaan otettavat hakijat. Hakemusten arvioinnin tukena se voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Valintojen jälkeen laaditaan rahoitussopimus, jossa tarkennetaan pilottia.

Sitra tekee kokonaisarvion rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle hankesuunnitelman, hakukriteerien ja esitetyn budjetin perusteella. Rahoituksen myöntäminen edellyttää rahoitussopimuksen tekemistä Sitran ja hakijan välillä. Sitra noudattaa rahoitusta myöntäessään EU:n valtiontukisääntöjä.

Aikataulu

1.2.
Haku aukeaa.

Täytä hakulomake ja liitä mukaan hankesuunnitelma (enintään 2 sivua) ja budjetti viimeistään 18.3.2022 klo 16.00.

14.2.
Hakuun liittyvät kysymykset Sitraan.

Mahdolliset hakuun liittyvä kysymykset tulee toimittaa Sitraan viimeistään 14.2. osoitteeseen healthdata@sitra.fi. Sitra julkaisee vastaukset verkkosivuillaan 21.2.2022.

18.3.
Hakuaika päättyy.

Lähetä ohjeiden mukainen hakemus viimeistään 18.3.2022 klo 16.00.

11.4.
Osallistujille ilmoitetaan valinnasta.

Sitra laatii valittujen hakijoiden kanssa rahoitussopimuksen, jossa pilotin vaatimuksia tarkennetaan.

2.5.2022- 31.5.2023
Hankkeen toteutus

Ajankohtaista

Tästä lisää.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?