Bedömningsverktyg för rättvis dataekonomi

Vi utvecklar ett verktyg som hjälper företag att mäta på vilken nivå av hållbarhet deras dataanvändning är och att förnya sin verksamhet utifrån den. Bli en av föregångarna, testa verktyget och bli en av de första att dra nytta av verktyget!

Score board
nyheter

Ett verktyg för självbedömning av rättvis dataanvändning utvecklas för företag

Frågan: Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som rejälast i landet är. Robotten pekar på Fair data economy score och säger: Skulle vi ändå försöka med detta?
artiklar

Mognadsmodellen för rättvis dataekonomi leder företagen mot hållbar dataanvändning

Vad handlar det om?

Data har blivit världens mest värdefulla råvara, men kan utnyttjas fritt i full skala bara av få. Data ska finnas tillgänglig för företag av alla storlekar. En rättvis dataekonomi öppnar dataflöden mellan företag verksamma på datamarknaden, där data delas smidigt med individernas samtycke.

Sitras projekt IHAN tar fram gemensamma spelregler och verktyg för en rättvis dataekonomi där förtroende skapar konkurrensfördelar för europeiska företag av alla storlekar. Principerna för en rättvis dataekonomi som utvecklats i projektet baserar sig på dataekonomiprinciper som gjorts upp på EU-nivå och är i linje med EU:s datastrategi.

Utifrån principerna och kriterierna för en rättvis dataekonomi utvecklar IHAN®-projektet ett konkret självbedömningsverktyg som hjälper företag att bedöma mognadsnivån på hållbar och rättvis dataanvändning i företaget. Kriterierna definierar vad företagen bör observera när de samlar in, använder och delar data och när de utvecklar databaserade tjänster.

Vad gör vi?

Referensramen för kriterierna för en rättvis dataekonomi är en mångdimensionell mognadsmodell. I den beskrivs tydligt nivån för rättvis dataanvändning samt de steg och åtgärder som förutsätts av företaget innan det kan avancera till följande nivå. Bedömningen av mognadsnivån hjälper företagen att granska sin verksamhet som ett tvärsnitt inom flera olika delområden, identifiera sätt för att utveckla sin kompetens samt prioritera utvecklingsidéer så att de stämmer överens med målen och skapar en tydlig färdplan.

Sitra skapade den första versionen av verktyget Fair Data Economy Score för att mäta mognaden i dataanvändning hösten 2020 i samarbete med bolaget Gartner Consulting. Utvecklingsarbetet fortsätter i iterativa steg. För närvarande söker vi intresserade företag och andra intressentgrupper till vår utvecklings- och verifieringsgemenskap!

Hur kan man delta?

I den första versionen av verktyget beskrivs dimensionerna i en hållbar dataanvändning samt nivåerna i respektive dimension. En dialog med våra intressentgrupper hjälper oss att vidareutveckla modellen och verktyget. Vi vill gärna höra utvecklingsidéer och tankar om i vilken riktning vi bör utveckla verktyget för att det ska gynna så många företag som möjligt inom den närmaste framtiden.

Är ditt företag ett av de första som börjar förändringen mot en rättvis och hållbar insamling och användning av data?

Bli en föregångare, testa och utveckla verktyget tillsammans med oss. Kontakta oss genom att skicka en kort beskrivning av ditt företag/din organisation och eventuella kommentarer på mognadsmodellen till ihan@sitra.fi!

Schema

11.2.2021 kl. 10.00-12.30 EET online (workshopen på finska)
Bedömningsverktyg för rättvis dataekonomi – workshop för icke-statliga organisationer

23.3.2021 kl. 13.00-15.30 EET online (workshopen på finska)
Bedömningsverktyg för rättvis dataekonomi – workshop för företag och intressegrupper

15.4.2021 kl. 13.00-15.30 EET online (workshopen på engelska)
Bedömningsverktyg för rättvis dataekonomi – workshop för ämnesexperter

25.5.2021 Arbetspappret Bedömningsverktyg för rättvis dataekonomi publiceras (på finska och engelska).
Arbetspappret sammanfattar resultaten av utvecklingsarbetet.

Kontakta oss

personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Jyrki Suokas
personer
Kirsi Suomalainen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?