Biogasekosystem i Mellersta Finland

Biogas är en lösning som behövs för en kolneutral cirkulär ekonomi. I Mellersta Finland utredde vi vilket slags ekosystem som kan byggas upp kring biogas för trafiken, energin och industrin på landsbygden.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt 4–10/2016

Sitra utredde hur biogas kan generera tillväxt (länkan på finska) i Finland. Målet var att skapa förutsättningar för ökad användning av biogas i Mellersta Finland inom såväl trafiken och energin som industrin samt för utveckling av landsbygdens biogasframtid.

Projektet konkretiserade, utgående från en region, möjligheterna med och målen för ekosystem av biogasverksamhet samt visade andra regioner i Finland exempel på hur biogasverksamheten kan främjas.

I arbetet utnyttjade vi den mångsidiga produktionen och användningen av biogas i Mellersta Finland samt stärkte ekosystemet av biogasaktörer i regionen. Projektet hade nära koppling till Fisu-nätverkets arbete.

Vad har man fått till stånd?

Inom ramen för projektet beskrevs praktiska exempel på användning av biogas i trafiken i Jyväskylä stad. De kan användas som underlag när andra kommuner konkurrensutsätter transporter. Vi efterlyste företag som var intresserade av att ersätta energilösningar baserade på fossila bränslen med biogas, och det fanns många sådana företag inte bara i Mellersta Finland utan på olika håll i Finland. Från Mellersta Finland deltog Jyväskylän Energia, som använder biogas från avstjälpningsplatser för att producera el och värme och gården Perttulan tila, som använder biogas för uppvärmning.

Vi skapade ett trovärdigt exempel på ett fungerande regionalt biogasekosystem och kartlade möjligheterna att utveckla regional biogasverksamhet. För landsbygdsområden utarbetade vi också en regional vägkarta för produktion och förbrukning av biogas, som bidrog till att gestalta regionens möjligheter och utvecklingsbehov.

Projektet slutfördes i oktober 2016. Mellersta Finlands exempel klarlade de utvecklingsåtgärder och investeringar som behövs för att åstadkomma ett gemensamt regionalt biogasekosystem som fungerar i stads- och landsbygdsmiljö. Läs mer om åtgärder med koppling till biogas i regionen på facebook och Mellersta Finlands förbunds webbplats (på finska).

Vem var med?

Biogasekosystemet utreddes tillsammans med Mellersta Finlands förbund. Som underlag för arbetet utnyttjades bland annat publikationen Biokaasu Keski-Suomessa 2015 och Jyväskylä stads resursvishetsarbete. Projektet innebar också en fortsättning på Sitras samarbete med Mellersta Finland och Jyväskylä stad.

KONTAKTA OSS

personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?