Dataekonomins verktyg i ekosystem inom hälsovårdssektorn

Sitra öppnade en ansökningsomgång för finansiering som riktas till ekosystem inom hälsovårdssektorn. Syftet är att samla in erfarenheter om utnyttjande av data i samarbetsnätverk samt att stärka hälsovårdssektorns konkurrenskraft med hjälp av rättvis dataekonomi. Ansökningstiden gick ut 21.10.2022.

Vad handlar det om?

Ekosystem inom hälsovårdssektorn, dvs. samarbetsnätverk har en omfattande uppgift i och betydelse för samhället. De tar fram information, kompetens och lösningar som kan användas till att påverka befolkningens hälsa och välbefinnande. En bättre hälsa och välfärd skapar arbets- och funktionsförmåga och har också en positiv inverkan på samhällsekonomin.

Ekosystemen är centrala drivkrafter för tillväxten av hälsovårdssektorn i Finland. Den allt mer digitaliserade omvärlden ökar trycket på att hälsovårdssektorn ska förnyas. När data blir en framgångsfaktor som är central för ekosystemens verksamhet, betonas även vikten av datadelning.

Sitra öppnade en utlysning för pilotprojekt, vars mål är att med hjälp av rättvis dataekonomi öka ekosystemens konkurrenskraft inom hälsovårdssektorn. I en rättvis dataekonomi produceras värde för alla: människor, företag och samhället.

Med projekten insamlas erfarenheter av utnyttjande av data i ekosystem och användningen av dataekonomins verktyg, såsom Sitras regelbok för rättvis dataekonomi (1.4-versionen på finska och 2.0-versionen på engelska), i att påskynda ekosystemens arbete och främja värdeskapande.

Pågående projekt

Dataekosystem som gäller hemvård för äldre

Utveckling av tjänster förutsätter utnyttjande av data. I projektet modelleras överföringen av data som uppstår vid hemvård för äldre mellan olika aktörer och datanätverket som gäller vården i Norra Österbotten. Därutöver strävar man efter att undanröja hinder för överföring och utnyttjande av data som samlas in från flera källor. I projektet bedöms om principerna i Sitras regelbok för rättvis dataekonomi kan tillämpas inom hälsovården, och kompetens om utnyttjande av data ökas.

Genomförare:
BusinessOulu, Jenni Konttila jenni.konttila (at) businessoulu.com
Teknologiska forskningscentralen VTT
Uleåborgs universitet
Wointi Oy

Datasamarbete mellan europeiska barnsjukhus

Dataskyddsförordningen och kraven på integritetsskydd har gjort det komplicerat och tidskrävande för sjukhus att dela hälsouppgifter, vilket allvarligt begränsar tillgången till hälsouppgifter. Sex europeiska barnsjukhus har som syfte att skapa ett ekosystem för hälsouppgifter som främjar utnyttjandet av data vid utveckling, forskning och informationsledning av barnhälsovården. I projektet tillämpas Sitras regelbok och byggs upp ett ständigt samarbete och en hanteringsmodell. Syftet är att göra tillgången till hälsouppgifter enklare, erbjuda verktyg för analysering av sammanställda hälsouppgifter och skapa tjänster som delar informationsmaterial.

Genomförare:
Helsinki University Hospital (HUS), Pekka Kahri, pekka.kahri (at) hus.fi
Sant Joan de Déu – Barcelona Children’s Hospital (SJD), Spanien
GOSH – Great Ormond Street Hospital (NHS), Storbritannien
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Holland
Meyer Azienda Ospedaliero Universitaria, Italien
Children’s Clinical University Hospital of Latvia (BKUS), Lettland

Databaserat förebyggande av minnessjukdomar

Vårdbördan som orsakas av minnessjukdomar ökar när befolkningen åldras. Utöver vårdinnovationer kräver för hanteringen av bördan ett lyckat främjande av minneshälsan så att allt färre insjuknar eller att sjukdomen uppkommer betydligt senare än för närvarande. I projektet förs samman ett konsortium av aktörer inom minneshälsan. Konsortiet följer Sitras principer för rättvis dataekonomi och bereder ett pilotprojekt för att förebygga minnessjukdomar. Projektet genomförs i Norra Savolax.

Genomförare: Kuopio Health, Kimmo Solehmainen, kimmo.solehmainen (at) kuopiohealth.fi
Östra Finlands universitet
Norra Savolax välfärdsområde
Gesund Partners
Wellpro Impact Solutions Oy
ESiOR Oy

Innovationsekosystem för medicineringssäkerhet

Det innovationsekosystem som upprättas i projektet skapar lösningar som baserar sig på utnyttjande av hälsodata för att förbättra medicineringssäkerheten. I projektet kartläggs informationslager som kombineras och analyseras för att få information om förverkligandet av medicineringssäkerheten. Därutöver strävar man efter att lösa problem inom läkemedelssäkerheten och bygger upp grunden för utveckling av innovationer som utnyttjar data. Projektet ställer kompetens hos experter inom medicineringssäkerheten till olika branschers förfogande och möjliggör ett omfattande samarbete.

Genomförare:
Pharmaca Health Intelligence (Läkemedelsinformationscenter), Essi Kariaho, essi.kariaho (at) laaketietokeskus.fi
Teknologiska forskningscentralen VTT
Aalto-universitetet
Klient- och patientsäkerhetscentret vid Österbottens välfärdsområde

Ansökning

Ansökningstiden gick ut och projekten kommer att starta under januari 2023.

Vad väntar vi oss av projekten?

Ansökningskonsortiet: Vi söker ekosystem inom hälsovårdssektorn, dvs. konsortier för att utveckla sitt eget ekosystem och testa verktyg för rättvis dataekonomi som gör det lättare att dela och utnyttja data inom ekosystemet.

Målet: Vi finansierar 2–4 ekosystem inom hälsovårdssektorn som genomför konkreta åtgärder för att införa verktyg för rättvis dataekonomi. De ekosystem som utses till projektet kan ligga på olika mognadsnivåer vad gäller utnyttjande av data och representera olika arketyper såsom
företagsekosystem, kunskapsekosystem och innovationsekosystem.

Målet är att öka den digitala kompetens och de digitala färdigheter som har en anknytning till utnyttjande av data hos de valda ekosystemen inom hälsovårdssektorn. I arbetet används regelboken för rättvis dataekonomi (Reilun datatalouden sääntökirja) som har publicerats av Sitra och andra verktyg.

Ekosystemen får rådgivning och handledning av expertteamet vid 1001 Lakes Oy. Tillsammans med experterna fastställs en plan som är lämplig för varje ekosystem och som man ska förbinda sig till (till exempel förhandsuppgifter och de möten som behövs 1–2 gånger per månad). Arbetsförloppet planeras i samarbete så att det tjänar både ansökningsomgångens syfte om utnyttjande av data och ekosystemets egna mål och behov.

Sökanden ska beskriva i projektplanen vilket ekosystem det är fråga om, vilka data ekosystemet ämnar utnyttja och målet för datadelning. Dessutom ska man ange i ansökan vad ekosystemet behöver stöd för.

Ett ekosystem inom hälsovårdssektorn ses i ansökan om finansiering övergripande och den kan omfatta aktörer från bland annat trafik-, livsmedels-, turism- och byggsektorn. Därmed betraktas ett projekt som möjliggör användning och/eller utnyttjande av hälsodata över sektorsgränser som en fördel.

Verkan och effekter: Ansökningskonsortiet tar fram indikatorer för projektet samt uppföljning av dem för att bevisa dess effektivitet.

Erfarenheter: Med projekten insamlas erfarenheter av utnyttjande av data i ekosystem och användningen av dataekonomins verktyg i att driva framåt ekosystemen och främja värdeskapande. Erfarenheter och lärdomar från pilotprojekten ska delas så att också andra kan dra nytta av resultaten.

Tidsplan: Projekten ska slutföras senast 31.5.2023.

Resultat: Pilotprojektets resultat rapporteras till Sitra. Sitra använder resultaten i sitt eget arbete och i sin kommunikation.

Vilka kan ansöka?

Olika slags ekosystem, vilket innebär aktörer både inom den privata och offentliga sektorn, såsom välfärdsområden, sjukhusdistrikt, universitet och forskningsinstitutioner, kan delta övergripande i ansökan om finansiering som huvudsakliga sökande.

I ansökan ska man beskriva vilka som är med i ekosystemet. Ansökan ska göras i samarbete med hela konsortiet. Konsortiet ska ha minst tre (3) och högst sju (7) aktörer.

Vi önskar att både konsortier som kommit långt med datadelningen och sammanslutningar som börjar dela data deltar i ansökningen.

Lämna ansökan

Sök till projektet och fyll i ansökningsformuläret (på finska), bifoga en projektplan (högst 2 sidor) och projektets budget för hela konsortiet och för enskilda aktörer (Excel på finska) och en de minimis-anmälan (Excel på finska) till ansökan.

De närmare villkoren för ansökan om finansiering finns i PDF-bilagan (på finska) som bland annat innehåller information om begränsningarna för de minimis-stöd och användningen av IPR-rättigheter.

Sitra har reserverat sammanlagt 400 000 euro för finansiering av projekten. Vårt mål är att få med 2–4 ekosystem (80 000–120 000 euro/konsortium). Finansieringen kan täcka högst 75 procent av projektets godkända kostnader, vilket innebär att den genomförande aktörens egenfinansieringsandel är minst 25 procent. Med finansieringen täcks företrädesvis ekosystemaktörernas lönekostnader, eftersom målet också är att utöka ekosystemens kompetens.

Sökanden är ansvarig för att de uppgifter som ges till Sitra är riktiga samt för att de inte kränker tredje parts rättigheter.

Sitra får använda erfarenheterna, lärdomarna och dokumenteringen från projekten. Sitra offentliggör namnen på de organisationer som genomför de godkända projekten, en kort beskrivning av de projekt som genomförs, samt kontaktinformation. När projektet slutförs, offentliggör Sitra en kort beskrivning av projektets resultat. Dessutom fastställs i finansieringsvillkoren mer ingående villkor för projektets kommunikation samt offentliggörandet av resultaten och användningsrättigheterna.

Utvärdering och godkännande av ansökningarna

Sitra utvärderar och väljer de sökande som tas med i projektet. Sitra kan också anlita externa sakkunniga som stöd vid utvärderingen av ansökningarna. Efter urvalet ingås ett finansieringsavtal i vilket projektet preciseras.

Utifrån projektplanen, sökkriterierna och den framlagda budgeten gör Sitra en helhetsbedömning av beviljandet av finansiellt stöd för projektet. Förutsättningen för att finansiering ska beviljas är att alla medlemmar i konsortiet undertecknar finansieringsavtalet med Sitra. Sitra iakttar EU:s regler för statsstöd vid beviljandet av finansiering.

Mer information

Kolla också avtalsutkasten:
Avtalsutkast för ekonomiska aktörer (PDF på finska) och icke-ekonomiska aktörer (PDF på finska). I detta skede av ansökningen är utkasten avsedda för de sökandes kännedom, och inga avtalsunderlag behöver fyllas i och bifogas till ansökan. De egentliga avtalen ingås senare på basis av dessa modellavtal.

Tidsplan

21.9.

Ansökan öppnas.

Fyll i ansökningsformuläret och bifoga en projektplan (högst 2 sidor), budget till ansökan och en de minimis-anmälan senast 21.10.2022 kl. 16.00.

5.10.

Frågor som gäller ansökan till Sitra.

Eventuella frågor som gäller ansökan ska skickas till Sitra senast 5.10 på adressen healthdata@sitra.fi. Sitra ger ut svaren på sin webbplats 12.10.2022.

21.10.

Ansökningstiden går ut.

Skicka in en ansökan som har fyllts i enligt instruktionerna senast 21.10.2022 kl. 16.00.

31.10.

Deltagarna underrättas om urvalet.

Efter detta tecknar Sitra ett finansieringsavtal med de sökande som valts. I avtalet preciseras kraven på projektet.

1.12.202231.5.2023

Projektet genomförs.

Aktuellt

Kontakta oss

Vad handlar det om?