Datatalouden työkalut terveysalan ekosysteemeissä

Hankkeissa kerätään kokemuksia datan hyödyntämisestä terveysalan ekosysteemeissä ja pyritään vahvistamaan alan kilpailukykyä reilun datatalouden keinoin.

Mistä on kyse?

Terveysalan ekosysteemeillä eli yhteistyöverkostoilla on yhteiskunnassa laaja tehtävä ja merkitys. Ne tuottavat tietoa, osaamista ja ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Parempi terveys ja hyvinvointi tuottavat työ- ja toimintakykyä ja vaikuttavat myönteisesti myös kansantalouteen.

Suomen terveysalan kasvun vauhdittajina ekosysteemit ovat keskeisiä toimijoita. Digitalisoituva toimintaympäristö kasvattaa terveysalan uudistumisen painetta. Kun datasta tulee ekosysteemin toiminnan keskeinen menestystekijä, myös sen jakamisen merkitys korostuu.

Sitra avasi rahoitushaun, jonka tavoitteena on terveysalan ekosysteemien kilpailukyvyn lisääminen reilun datatalouden keinoin. Reilussa datataloudessa arvoa tuotetaan kaikille: ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Hankkeilla kerätään kokemuksia datan hyödyntämisestä ekosysteemissä ja reilun datatalouden työkalujen, kuten Sitra Reilun datatalouden sääntökirjan (suomeksi ja englanniksi), käytöstä ekosysteemien työn vauhdittajana ja arvonluonnin edistäjänä.

Käynnissä olevat hankkeet

Ikäihmisten kotihoitoon liittyvä dataekosysteemi

Palvelujen kehittäminen edellyttää datan hyödyntämistä. Hankkeessa mallinnetaan ikäihmisten kotihoidossa syntyvän datan liikkuminen eri toimijoiden välillä ja hoitoon liittyvä dataverkosto Pohjois-Pohjanmaan alueella. Lisäksi pyritään poistamaan useista lähteistä kerättävän datan siirtymiseen ja hyödyntämiseen liittyviä esteitä. Hankkeessa arvioidaan Sitran Reilun datatalouden sääntökirjan periaatteiden soveltuvuutta terveydenhuoltoon ja kasvatetaan datan hyödyntämiseen liittyvää osaamista.

Toteuttajat:
BusinessOulu, Jenni Konttila, jenni.konttila (at) businessoulu.com
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Oulun yliopisto
Wointi Oy

Eurooppalaisten lastensairaaloiden datayhteistyö

Tietosuoja-asetus ja yksityisyysvaatimukset ovat tehneet terveystietojen jakamisesta monimutkaista ja aikaa vievää sairaaloille, mikä rajoittaa vakavasti terveystietojen saatavuutta. Kuuden eurooppalaisen lastensairaalan tavoitteena on muodostaa terveystietojen ekosysteemi, joka edistää datan hyödyntämistä lasten terveydenhuollon kehittämisessä, tutkimuksessa ja tietojohtamisessa. Hankkeessa sovelletaan Sitran sääntökirjaa ja rakennetaan pysyvää yhteistyötä ja hallintamallia. Tavoitteena on helpottaa terveystietojen saatavuutta, tarjota työkaluja yhdistettyjen terveystietojen analysointiin ja luoda tietoaineistoja jakavia palveluja.

Toteuttajat:
Helsinki University Hospital (HUS), Pekka Kahri, pekka.kahri (at) hus.fi
Sant Joan de Déu – Barcelona Children’s Hospital (SJD), Espanja
GOSH – Great Ormond Street Hospital (NHS), Iso-Britannia
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Hollanti
Meyer Azienda Ospedaliero Universitaria, Italia
Children’s Clinical University Hospital of Latvia (BKUS)

Muistisairauksien datalähtöinen ennaltaehkäisy

Muistisairauksien aiheuttama hoitotaakka kasvaa väestön ikääntyessä. Taakan hallinta edellyttää hoitoinnovaatioiden lisäksi onnistunutta muistiterveyden edistämistä, jotta aiempaa harvempi sairastuisi tai sairaus ilmenisi merkittävästi nykyistä myöhemmin. Hankkeessa kootaan Sitran reilun datatalouden periaatteita noudattava muistiterveyden toimijoiden yhteenliittymä, joka valmistelee Pohjois-Savossa toteutettavaa vaikuttavuuspilottiaan muistisairauksien ennaltaehkäisyyn.

Toteuttajat: Kuopio Health, Kimmo Solehmainen, kimmo.solehmainen (at) kuopiohealth.fi
Itä-Suomen yliopisto
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Gesund Partners
Wellpro Impact Solutions Oy
ESiOR Oy

Lääkitysturvallisuuden innovaatioekosysteemi

Hankkeessa muodostettava innovaatioekosysteemi tuottaa terveysdatan hyödyntämiseen pohjautuvia ratkaisuja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi. Hankkeessa kartoitetaan tietovarantoja, joita yhdistelemällä ja analysoimalla saadaan tietoa lääkitysturvallisuuden toteutumisesta. Lisäksi pyritään ratkomaan lääketurvallisuuden ongelmia ja rakennetaan pohjaa dataa hyödyntävien innovaatioiden kehittymiselle. Hanke tuo lääkitysturvallisuuden asiantuntijoiden osaamista eri toimialojen saataville ja mahdollistaa laajan yhteistyön.

Toteuttajat:
Pharmaca Health Intelligence (ent. Lääketietokeskus), Essi Kariaho, essi.kariaho (at) laaketietokeskus.fi
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Aalto-yliopisto
Pohjanmaan hyvinvointialueen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Hakuohjeet

Hakuaika on päättynyt ja hankkeet ovat käynnissä.

Mitä odotamme hankkeilta?

Hakijakonsortio: Etsimme terveysalan ekosysteemejä eli konsortioita kehittämään omaa ekosysteemiään ja pilotoimaan reilun datatalouden työkaluja, joiden avulla datan jakaminen ja hyödyntäminen ekosysteemin sisällä helpottuu.

Kohde: Rahoitamme 2–4 terveysalan ekosysteemiä, jotka tekevät konkreettisia toimenpiteitä reilun datatalouden työkalujen käyttöönottamiseksi. Hankkeeseen valitut ekosysteemit voivat olla eri kypsyystasoilla datan hyödyntämisen osalta ja arkkityypeiltään erilaisia, kuten liiketoimintaekosysteemi, osaamisekosysteemi ja innovaatioekosysteemi.

Tavoitteena on kasvattaa valittujen terveysalan ekosysteemien datan hyödyntämiseen liittyvää digiosaamista ja -taitoja. Työssä käytetään Sitran julkaisemaa Reilun datatalouden sääntökirjaa ja muita työkaluja.

Ekosysteemit saavat neuvontaa ja ohjausta 1001 Lakes Oy:n asiantuntijatiimiltä. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa määritellään kullekin ekosysteemille sopiva suunnitelma, johon tulee sitoutua (esim. ennakkotehtävät ja tarvittavat tapaamiset 1–2 kertaa kuukaudessa). Työn eteneminen suunnitellaan yhteistyössä niin että se palvelee sekä haun tarkoitusta datan hyödyntämisestä että ekosysteemin omia tavoitteita ja tarpeita.

Hakijan tulee kuvata hankesuunnitelmassa, mikä ekosysteemi on kysymyksessä, mitä dataa ekosysteemi aikoo hyödyntää ja datan jakamiseen liittyvä tavoite. Lisäksi hakemuksessa tulee kertoa mihin ekosysteemi tarvitsee tukea.

Terveysalan ekosysteemi nähdään tässä rahoitushaussa laajana ja se voi kattaa toimijoita muun muassa liikenne-, elintarvike-, matkailu- ja rakennusalalta. Eduksi voidaankin lukea hanke, joka mahdollistaa terveysdatan käytön ja/tai hyödyntämisen yli toimialarajojen.

Vaikuttavuus ja vaikutukset: Hakijakonsortio laatii hankkeelle mittarit ja niiden seurannan vaikuttavuuden osoittamiseksi.

Kokemukset: Hankkeessa kerätään kokemuksia datan hyödyntämisestä ekosysteemissä ja reilun datatalouden työkalujen käytöstä ekosysteemien vauhdittajana ja arvonluonnin edistäjänä. Hankkeiden kokemuksia ja oppeja on tarkoitus jakaa niin, että muutkin voivat hyötyä saaduista tuloksista.

Aikataulu: Hankkeiden tulee päättyä 31.5.2023 mennessä.

Tuotokset: Hankkeen tuloksista raportoidaan Sitralle. Sitra hyödyntää tuloksia omassa työssään ja viestinnässään.

Kuka voi hakea?

Rahoitushakuun voivat osallistua päähakijoina laajasti erilaiset ekosysteemitoimijat, niin julkisen kuin yksityisen puolen toimijat, kuten hyvinvointialueet, sairaanhoitopiirit, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä yritykset ja kunnalliset ja yksityiset terveyspalvelujen tuottajat.

Hakemuksessa tulee kuvata ketkä ekosysteemissä ovat mukana. Hakemus tulee tehdä yhteistyössä koko konsortion kanssa. Konsortiossa tulee olla vähintään kolme (3) toimijaa ja enintään seitsemän (7) toimijaa.

Hakuun toivotaan osallistuvan sekä datan jakamisessa pitkällä olevia konsortioita että datan jakamista aloittelevia yhteenliittymiä.

Hakulomakkeet

Hae mukaan ja täytä hakulomake, liitä mukaan hankesuunnitelma (enintään 2 sivua), hankkeen budjetti koko konsortion ja yksittäisen toimijan osalta (Excel) sekä de minimis -tuen ilmoitus (Excel).

Lue rahoitushaun tarkemmat ehdot PDF-liitteestä, jossa on tietoa muun muassa de minimis -tuen rajoituksista ja IPR-oikeuksien käytöstä.

Hankkeiden rahoitukseen on varattu yhteensä 400 000 euroa. Tavoittelemme haulla 2–4 ekosysteemiä (80 000–120 000 euroa/konsortio). Rahoitus voi kattaa enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista, joten toteuttajan omarahoitusosuus on vähintään 25 prosenttia. Rahoituksella katetaan pääosin ekosysteemitoimijoiden palkkakuluja, koska tavoitteena on myös kerryttää ekosysteemien osaamista.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien tahojen oikeuksia.

Sitra voi hyödyntää hankkeiden kokemuksia, oppeja ja dokumentaatiota. Sitra julkistaa hyväksyttyjen toteuttajaorganisaatioiden nimet, lyhyen kuvauksen toteutettavista hankkeista ja yhteystiedot sekä hankkeen päättyessä lyhyen kuvauksen hankkeen tuloksista. Lisäksi rahoitusehdoissa määritellään tarkemmin hankkeen viestinnästä sekä tulosten julkaisusta ja käyttöoikeuksista.

Hakemusten arviointi ja hyväksyntä

Sitra arvioi ja valitsee mukaan otettavat hakijat. Hakemusten arvioinnin tukena se voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Valintojen jälkeen laaditaan rahoitussopimus, jossa tarkennetaan hanketta.

Sitra tekee kokonaisarvion rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle hankesuunnitelman, hakukriteerien ja esitetyn budjetin perusteella. Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että kaikki konsortion jäsenet allekirjoittavat rahoitussopimuksen Sitran kanssa. Sitra noudattaa rahoitusta myöntäessään EU:n valtiontukisääntöjä.

Lisätietoa

Suosittelemme hakijoita tutustumaan myös sopimusluonnoksiin:

Sopimusluonnokset taloudellisille toimijoille (PDF) ja ei-taloudellisille toimijoille (PDF). Luonnokset on tarkoitettu haun tässä vaiheessa tiedoksi hakijoille, eikä sopimuspohjia tarvitse täyttää ja liittää mukaan hakemukseen. Varsinaiset sopimukset tehdään myöhemmin näiden mallisopimusten pohjalta.

Aikataulu

21.9.

Haku aukeaa.

Täytä hakulomake ja liitä mukaan hankesuunnitelma (enintään 2 sivua), budjetti ja de minimis -tuen ilmoitus viimeistään 21.10.2022 klo 16.00.

5.10.

Hakuun liittyvät kysymykset Sitraan.

Mahdolliset hakuun liittyvä kysymykset tulee toimittaa Sitraan viimeistään 5.10. osoitteeseen healthdata@sitra.fi. Sitra julkaisee vastaukset verkkosivuillaan 12.10.2022.

21.10.

Hakuaika päättyy.

Lähetä ohjeiden mukainen hakemus viimeistään 21.10.2022 klo 16.00.

31.10.

Osallistujille ilmoitetaan valinnasta.

Sitra laatii tämän jälkeen valittujen hakijoiden kanssa rahoitussopimuksen, jossa hankkeen vaatimuksia tarkennetaan.

1.12.2022–
31.5.2023

Hankkeen toteutus.

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?