Dubbelriktad fjärrvärme

Kan en kund också vara producent på värmemarknaden? Vi utredde hur en öppen fjärrvärmemarknad kunde fungera i Finland.

VAD HANDLAR DET OM?

Avslutat projekt 1–8/2016

Kampen om kunderna på värmemarknaden har hårdnat de senaste åren. Den tekniska utvecklingen av olika produktionsformer, energipolitiken samt byggnadsregleringen har förändrat spelreglerna på marknaden. Fjärrvärmeföretagen måste aktivt utveckla sin verksamhet och försöka hitta konkurrenskraftiga sätt att producera och skaffa värme.

En möjlighet är att börja utveckla en genuint dubbelriktad värmemarknad. På en dubbelriktad värmemarknad öppnar ett fjärrvärmeföretag sitt nät för värme som produceras av kunder eller tredje parter.

Vad har man fått till stånd?

Vi undersökte en dubbelriktad värmemarknad och utredde olika marknadsmodeller för småskalig värmeproduktion och köp av kundernas överskottsvärme till fjärrvärmenäten. Utredningen hjälper fjärrvärmeföretagen att skapa förutsättningar för uppkomsten av en dubbelriktad marknad. Detta förbättrar fjärrvärmesektorns möjligheter att svara på de växande klimatutmaningarna samt göra värmemarknaden mer kundorienterad.

Inom ramen för projektet utreddes de olika parternas roller, intäktsmodeller och intressen på en dubbelriktad värmemarknad. Utredningsrapporten (på finska) svarar på bland annat följande centrala frågor:

Vem var med?

Inom projektet genomfördes en separat allmän utredning som finansierades av Finsk Energiindustri rf och Sitra samt en företagsspecifik case-studie, som finansierades av Åbo Energi. Bägge genomfördes av Pöyry.

KONTAKTA OSS

personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?