EDMO NORDIS och digital läskunnighet

Bekämpning av desinformation och förmåga att läsa information kritiskt är centrala faktorer för att demokratin ska fungera och förnyas både i Finland och i alla andra demokratier.

Vad handlar det om?

Bekämpning av desinformation och förmåga att läsa information kritiskt är centrala faktorer för att demokratin ska fungera och förnyas både i Finland och i alla andra demokratier.

Därför är det viktigt att Finland och finländska aktörer deltar i de viktigaste europeiska och nordiska samarbetsprojekten med anknytning till detta ämne.

EDMO (European Digital Media Observatory) och det nordiska NORDIS-konsortiet som är en del av det är på EU-nivå en central sammanslutning/ett program som undersöker och främjar bekämpningen av desinformation i den snabbt föränderliga mediemiljön.

Från Finland deltar den föreningsbaserade faktagranskningsorganisationen Faktabaari och Helsingfors universitet i NORDIS-konsortiet.

Sitra fungerar som samarbetspartner till Faktabaari (Avoin yhteiskunta ry) i projektet och gör det på så sätt möjligt att utveckla den finländska faktorgranskningskompetensen och, å andra sidan, dela med sig av denna kompetens i ett internationellt nätverk.

Målet är att de lösningar för att identifiera desinformation och förbättra informationsläskunnigheten som utvecklas i projekten ska kunna tas i bruk på såväl nationell som internationell nivå.

Vad gör vi?

Faktabaari medverkar i alla delar av NORDIS-projektet, men dess främsta ansvar i konsortiet är att utveckla material för digital läskunnighet för nätverket (augusti 2022) och genomföra kontrollverksamhet som stöder sig på materialet och kommunikation som utnyttjar EDMO NORDIS-undersökningen.

Ur Sitras synvinkel kan samarbetsprojektet ses som en fortsättning på Sitras tidigare demokratiarbete, inom vilket man bland annat har stött en konstruktiv samhällsdebatt genom att utveckla Dialogpaus-metoden, utvecklat koncept med hjälp av vilka man kan göra biblioteken till ”forum för demokrati” samt utrett nuläget och framtidsutsikterna för mediernas påverkan.

Vem är med?

I projektet är Helsingfors universitet Faktabaaris närmaste akademiska utvecklingspartner i fråga om digital läskunnighet. I det nordiska NORDIS-konsortiet deltar en faktagranskningsorganisation och ett universitet från fyra nordiska länder.

NORDIS-projektet finansieras i huvudsak av EU. EU-finansieringen grundar sig på en öppen finansieringsansökan via instrumentet EU CEF (Connecting Europe Facility), i vilken genomföraren deltog 2020 som en del av konsortiet bestående av fyra universitet (Århus, Uppsala, Bergen, Helsingfors) och fyra faktorgranskare (Faktisk, TjekDet, Källkritiksbyrån och Faktabaari) under ledning av Århus universitet (Danmark).

Vad är läget?

NORDIS-projektet inleddes den 1 september 2021 och avslutas i augusti 2023. Man kan följa hur arbetet framskrider både på Faktabaaris webbplats och på den här projektsidan. Hösten 2022 kommer Sitra och Faktabaari att ordna ett evenemang för intressentgrupper där de resultat som arbetet lett till vid tidpunkten presenteras.

Under projekthelhetens andra år sammanställer NORDIS-sammanslutningen en verktygslåda för digital faktagranskning och informationsläskunnighet.

Ta kontakt

personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?