Maximera värdet på mörtfisk

Avslutat projekt 2/2018-12/2019

I projektet, som drevs av Sydöstra Finlands yrkeshögskola, utvecklades ett fiskhuskoncept för aktörer inom industriell livsmedelsproduktion med vars hjälp tillgången till mört och fraktioner av fisk ökade.

Vad handlade det om?

Mörtfiskar används fortfarande i relativt liten grad som livsmedel, trots att det finns många ekologiska och regionalekonomiska fördelar med att fiska inhemsk fisk. Mörtfiske avlägsnar näringsämnen i vattendragen, minskar eutrofieringen och vårdar fiskebestånden. I projektet Nostetta särkikaloista (Lyft för mörtfiskar) sökte man efter lösningar på centrala problem i den industriella livsmedelsproduktionen: tillgång, logistik och hanteringsprocess.

Projektet var en del av pilotprojektet nationella vägkartan för cirkulär ekonomi (på finska) Kotimainen kala ja kalateollisuus kilpailukykyisen kiertotalouden tukijalaksi (Inhemsk fisk och fiskindustri som stödben för en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi). Med hjälp av projekten som ingår i pilotprojektet strävade man efter att uppmuntra till återvinning av näringsämnen från havet och vattendragen till land genom fiske inriktat på mörtfiskar.

Vad åstadkom man?

Under projektet Nostetta särkikaloista utredde man metoder för att utveckla logistiken samt fiske- och förädlingsmetoderna. Med utgångspunkt i lösningarna utvecklades ett fiskhuskoncept enligt en cirkulär ekonomi i Östra Finland, som ökar tillgången till mörtfiskar och möjligheten att använda mörtfiskar och fraktioner av fisk som exempelvis foder.

Under projektet utvecklades en testapp som fiskare kan använda för att göra en fångstanmälan till myndigheterna. Förutom appen utvecklades även andra funktioner till nytta i transporterna samt i spårningen av fiskpartierna bland grossister och konsumenter. Förmedling av fångstuppgifter mellan fiskeaktörer ger nya möjligheter till effektivisering av informationsförmedlingen och leveranskedjan. Om man inför appen i större utsträckning begränsar det dock spannet av olika verksamhetssätt och befintliga system.

Experimenten visar att man genom att hålla mörtfiskarna levande i sumpar kan transportera större fiskpartier, vilket sänker transportkostnaderna. Dessutom skiljer sorteringsmetoderna i första skedet ut fiskar av passande storlek, vilket gör att små fiskar kan fortsätta växa. Resultaten av testningen av en rensningsanordning för olika fiskarter har varit lovande och utvecklingsarbetet fortsätter i Future Mission Oy:s projekt under 2020. Kyltransportlösningarna vid transporterna bör dock vidareutvecklas med tanke på kylcontainrarnas vikt.

Nostetta särkikaloista-projektet har bidragit till att främja nätverksbildning mellan fiskeaktörer genom olika seminarier, möten, workshoppar och andra evenemang. Resultaten har skapat goda förutsättningar för att effektivisera transportlogistiken och utveckla nya lösningsmodeller samtidigt som verksamheten har blivit tydligare genom de nya verksamhetsmodellerna.

Vem var med?

Sitra finansierade projektet och projektansvarig på Sitra var Merja Rehn. Xamk ansvarade för genomförandet av projektet. Andra samarbetspartner var de fiskeföretag som deltog i åtgärderna i projektet, projektets styrgrupp samt andra forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kontakta oss

personer
Riku Sinervo
Ledande Expert, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Vad handlar det om?