Förberedningen av ibruktagandet av servicepaketen

Servicepaketen producerar genomskådbar och jämförbar information som stöd för ledningen av social- och hälsovårdstjänster. Social- och hälsovårdsministeriet har 1.1.2017 övertagit ordförandeskapet och ansvaret för projektledningen.

VAD HANDLAR DET OM?

SHM och Sitra har tillsammans utvecklat och utvärderat servicepaket för social- och hälsovården sedan våren 2015. Den första fasen av projektet genomfördes 10/2015– 6/2016, när pilotprojekt med servicepaketen genomfördes i sammanlagt 51 kommuner.

Resultaten från pilotprojekten har samlats till rapporter som stöd för det gemensamma kunskapsunderlaget. En sammanfattning av erfarenheterna från pilotprojekten finns här. Slutrapporten från pilotfasen finns här och den första versionen av en handbok för ibruktagandet av servicepaketen finns här.

Vad gör vi?

Med hjälp av den här projekthelheten strävar vi efter att skapa en modell för ibruktagandet av servicepaketen som en del av ledningen av landskapen med hjälp av information. Modellen ska kunna tillämpas i hela landet. SHM tar servicepaketen mot en rikstäckande styrmodell, från pilotprojekten till beredningen av ibruktagandet och slutligen till implementeringen av servicepaketen i ett landskap i taget.

Beredningen av ibruktagandet av servicepaket har samordnats med verkställandet av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen samt med verkställandet av strategin för utnyttjandet av information inom social- och hälsovården. Landskapen behöver inte produktifiera tjänsterna för beredningen av ibruktagandet av servicepaket.

Vem är med?

Våren 2017 medverkar landskapen Birkaland, Norra Savolax, Egentliga Finland, Södra Karelen och Norra Karelen i beredningen av ibruktagandet av servicepaket. I beredningsarbetet har landskapen varierande betoningar.

Vad är på gång?

Den andra versionen av handboken om servicepaketen blir färdig under den andra fasen av projektet och publiceras försommaren 2017.

Mål

En rikstäckande vägkarta för ibruktagandet av servicepaketen håller på att sammanställas under ledning av Sitra och publiceras försommaren 2017.

Målen för projekthelheten är att

1) vidare utveckla servicepaketmodellerna och deras roll som verktyg för den regionala och rikstäckande styrningen av social- och hälsovårdstjänster vad gäller servicepaketen och indikatorer för dem som inte har specificerats tidigare,

2) precisera specifikationerna i anslutning till servicepaketen och samordna dem med olika aktörers behov, bl.a. specifikation av begrepp som är gemensamma i hela landet samt kravspecifikation för rapporteringen om servicepaketen,

3) testa hur paketen fungerar i styrningen av verksamheten i landskapen samt

4) utveckla och testa informationsprocesserna för styrningen genom att utarbeta planer för ibruktagandet av servicepaketen som en del av informationsproduktionen i landskapen (vägkartan).

KONTAKT

personer
Eveliina Huurre
personer
Lea Konttinen
Ledande Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Heikki Lukkarinen
personer
Eero Vaissi
personer
Karoliina Ohrankämmen
personer
Henna Hiilamo
Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati
personer
Tiina Peltola

Vad handlar det om?