Försök med generativ artificiell intelligens

Generativ artificiell intelligens erbjuder nya slags lösningar på effektivisering av arbetet och utveckling av tjänster. Sitra finansierar försök för effektivisering av lagberedningen med hjälp av generativ artificiell intelligens. Målet är att förbättra produktiviteten i arbetet inom den offentliga sektorn med hjälp av nya verktyg som grundar sig på artificiell intelligens.

Vad handlar det om?

Generativ artificiell intelligens har fått en framträdande ställning i diskussioner som behandlar Europas strategiska autonomi, dvs. förmåga att agera självständigt särskilt i förhållande till USA och Kina.

I samband med generativ artificiell intelligens avser man med strategisk autonomi i synnerhet tillgängligheten av grundmodeller för öppen källkod, dvs. maskininlärningsmallar, och förmågan att utbilda modeller vidare och bygga tjänster med hjälp av dem.

På EU-nivå har man allt mer målmedvetet tagit initiativ för att stödja utvecklingen av artificiell intelligens, men medlemsländerna är dock själv ansvariga för utvecklingen och definierar sina egna åtgärder för att uppnå strategisk autonomi.

I Finland erbjuder generativ artificiell intelligens flera möjligheter att effektivisera arbetets produktivitet inom den offentliga sektorn. Kompetensen gällande artificiell intelligens inom den offentliga sektorn är ännu bristfällig och dess effektiva utnyttjande kräver nära samarbete med aktörer inom den privata sektorn. Att ta i bruk artificiell intelligens kräver också förmåga att modernisera processer och tillägna sig nya metoder via försök och lärande samtidigt som man också accepterar eventuella misstag som en del av utvecklingen.

Sitra tar itu med dessa utmaningar och undersöker sätt att effektivisera arbetet inom den offentliga sektorn med hjälp av generativ artificiell intelligens. Vi samlar också lärdomar om förutsättningar och utmaningar förknippade med vidareutbildning av den finländska språkmodellen.

Vi har startat försök tillsammans med våra partner. Syftet med dem är att producera applikationer för generativ artificiell intelligens som kan stödja lagberedarnas arbete. Artificiell intelligens öppnar nya möjligheter att effektivisera lagberedningsarbetet och förbättra dess kvalitet. Under lagberedningen uppstår det en enorm mängd handlingar som är utspridda i olika databaser och vars behandling och genomgång är mycket tidskrävande. Med hjälp av artificiell intelligens kan man minska mängden manuellt arbete förknippat med lagberedning och hjälpa lagberedaren till exempel med att hitta material, koncentrera texter och sammanställa dem.

Tjänsterna och rapporterna som uppstår som resultat av försöken ökar förståelsen av de möjligheter som generativ artificiell intelligens erbjuder i effektiviseringen av arbetet inom den offentliga sektorn. De finländska språkmodellerna som vidareutbildats i försöken publiceras med licens för öppen källkod. Lösningen produceras med hjälp av aktörer inom den privata sektorn, vilket för sin del kan öka antalet privata FUI-satsningar. I försöken letar man också efter information om hurdana prioriteringar och investeringar det behövs för att främja strategisk autonomi inom generativ artificiell intelligens.

Vad gör vi?

Sitra finansierar två försök med generativ artificiell intelligens som grundar sig på en finländsk språkmodell. Försöken genomförs i samarbete med ministerier för att effektivisera lagstiftningsprocessen med hjälp av generativ artificiell intelligens. I försöken produceras testversioner av en tjänst som stöder lagberedningsarbetet (”demonstrationstjänst / demo-tjänst”), som lagberedarna kan testa. Testversionerna grundar sig på finländska språkmodeller.

Avsikten är att verktygen som skapas under försöken kan användas för att stödja lagberedarnas arbete och hjälpa hitta nya sätt att öka arbetets produktivitet inom den offentliga sektorn samt förstå vilka utmaningar som kan uppkomma vid utnyttjandet och införandet av artificiell intelligens.

Kommunikationsministeriet ansvarar för ena försöket och statsrådets kansli och justitieministeriet för det andra. Försöken startades i slutet av december 2023 och avsikten är att de första versionerna av verktygen, dvs. demonstrationsversionerna, är färdiga i juni 2024.

Generativ artificiell intelligens i förberedelsen av lagar

Kommunikationsministeriets försök undersöker hur generativ artificiell intelligens kan stödja beredarens arbete i förberedelsen av lagar. I försöket vidareutbildas finländska språkmodeller (till exempel FinGPT, Poro) med lagstiftningstexter och därtill förknippade material. Syftet med den vidareutbildade språkmodellen är att stödja lagberedaren i kartläggningen och genomgången av material under förberedelsefasen. Demonstrationstjänsten som produceras i försöket ska testas särskilt inom arbetet för det nationella verkställandet av EU:s dataakt.

Språkmodellen i kommunikationsministeriets försök vidareutbildas av Futurice Ab, som också producerar demonstrationstjänsten.

Generativ artificiell intelligens i remissförfarandet

I försöket som statsrådets kansli och justitieministeriet ansvarar för utnyttjas artificiell intelligens för att producera utkast till sammandrag av utlåtanden med hjälp av generativ artificiell intelligens. Artificiell intelligens producerar ett sammandragsutkast utifrån de angivna utlåtandena, som lagberedaren sedan färdigställer.

Försöket genomförs med material från remissrundor som redan avslutats. På så sätt kan man jämföra sammandrag av utlåtanden som gjorts med hjälp av artificiell intelligens med sammandrag som utarbetats av en människa.

Språkmodellen i försöket som statsrådets kansli ansvarar för vidareutbildas av SiloGen AI Oy, som också producerar demonstrationstjänsten.

Vad är på gång?

I försöken produceras den första fasens demonstrationslösningar i februari 2024. Härefter är det dags för användartestning och insamling av respons.

I mars och april ligger fokus på vidareutveckling av demonstrationslösningarna utifrån den insamlade responsen.

Avsikten är att demonstrationerna och slutrapporterna är färdiga före utgången av juni 2024.

Kontakta oss

personer
Satu Salminen
Expert, Gaia-X Finland

Vad handlar det om?