Generatiivisen tekoälyn kokeilut

Generatiivinen tekoäly tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja työn tehostamiseen ja palveluiden kehittämiseen. Sitra rahoittaa kokeiluja lainvalmistelun tehostamiseksi generatiivisen tekoälyn avulla. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin työn tuottavuutta tekoälyyn pohjautuvien uusien työkalujen avulla.

Mistä on kyse?

Generatiivinen tekoäly on noussut merkittävään asemaan keskusteluissa, jotka käsittelevät Euroopan strategista autonomiaa eli kykyä toimia riippumattomasti erityisesti suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

Strateginen autonomia generatiivisen tekoälyn yhteydessä tarkoittaa erityisesti avoimen lähdekoodin perustamallien eli koneoppimismallien saatavuutta ja kyvykkyyttä kouluttaa malleja edelleen sekä rakentaa niiden avulla palveluita.

EU-tasolla on tehty yhä määrätietoisemmin aloitteita tekoälyn kehittämisen tukemiseksi, mutta jäsenmaat ovat kuitenkin itse vastuussa kehittämisestä ja määrittelevät omat toimenpiteensä strategisen autonomian saavuttamiseksi.

Suomessa generatiivinen tekoäly tarjoaa useita mahdollisuuksia julkisen sektorin työn tuottavuuden tehostamiseksi. Tekoälyosaaminen julkisella sektorilla on vielä puutteellista ja sen tehokas hyödyntäminen vaatii tiivistä yhteistyötä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tekoälyn käyttöönotto vaatii myös kykyä uudistaa prosesseja ja omaksua uusia menetelmiä kokeilun ja oppimisen kautta, hyväksyen myös mahdolliset virheet osana kehitystä.

Sitra tarttuu näihin haasteisiin ja tutkii keinoja tehostaa julkisen sektorin työtä generatiivisen tekoälyn avulla. Keräämme myös oppeja suomalaisen kielimallin jatkokoulutukseen liittyvistä edellytyksistä ja haasteista.

Olemme käynnistäneet kokeiluja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Niissä on tarkoitus tuottaa generatiivisen tekoälyn sovelluksia, jotka voivat tukea lainvalmistelijan työtä. Tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia lainvalmistelutyön tehostamiselle ja laadun parantamiselle. Lainvalmistelun aikana syntyy valtava määrä asiakirjoja, jotka ovat hajallaan eri tietokannoissa ja joiden käsittely ja läpikäynti vie lainvalmistelijoilta erittäin paljon aikaa. Tekoälyn avulla voidaan vähentää lainvalmisteluun liittyvää manuaalista työtä ja auttaa lainvalmistelijaa esimerkiksi aineistojen etsinnässä, tekstien tiivistämisessä ja kokoamisessa.

Kokeilujen tuloksina syntyvät palvelut ja raportit kasvattavat ymmärrystä generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista julkisen sektorin työn tehostamisessa. Kokeiluissa jatkokoulutetut suomalaiset kielimallit julkaistaan avoimen lähdekoodin lisenssillä ja ratkaisun tuottamisessa hyödynnetään yksityisen sektorin toimijoita, mikä puolestaan voi lisätä yksityisiä TKI-panostuksia. Kokeiluissa myös haetaan oppia siitä, millaisia painopisteitä ja investointeja tarvitaan strategisen autonomian edistämiseksi generatiivisen tekoälyn alalla.

Mitä teemme?

Sitra rahoittaa kahta suomalaisen kielimalliin perustuvaa generatiivisen tekoälyn kokeilua. Kokeilut tehdään yhteistyössä ministeriöiden kanssa lainsäädäntöprosessin tehostamiseksi generatiivisen tekoälyn avulla. Kokeiluissa tuotetaan suomalaisiin kielimalleihin perustuvat kokeiluversiot lainvalmistelutyötä tukevasta palvelusta (”demopalvelu”), joita lainvalmistelijat pääsevät testaamaan.

Kokeiluissa syntyvien työkalujen on tarkoitus tukea lainvalmistelijoiden työtä ja auttaa löytämään uusia keinoja lisätä julkisen sektorin työn tuottavuutta sekä ymmärtää mitä haasteita tekoälyn hyödyntämisessä ja käyttöönotossa voi ilmetä.

Yhdestä kokeilusta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja toisesta valtioneuvoston kanslia (VNK) sekä oikeusministeriö (OM). Kokeilut aloitettiin 2023 joulukuun lopulla ja työkalujen ensimmäisten versioiden eli demoversioiden on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2024.

Generatiivinen tekoäly lain esivalmistelutyössä

Liikenne- ja viestintäministeriön kokeilussa tutkitaan, miten generatiivinen tekoäly voi tukea valmistelijan työtä lain esivalmistelussa.

Kokeilussa jatkokoulutetaan suomalaisia kielimalleja (esim. FinGPT, Poro) lainsäädäntöteksteillä ja niihin liittyvillä aineistoilla. Jatkokoulutetun kielimallin on tarkoitus tukea lainvalmistelijaa esivalmistelussa tehtävässä aineistojen kartoituksessa ja läpikäynnissä. Kokeilussa tuotettua demopalvelua aiotaan testata erityisesti EU:n datasäädöksen kansallisessa täytäntöönpanotyössä.

LVM:n kokeilun kielimallin jatkokouluttaa ja demopalvelun tuottaa Futurice Oy.

Generatiivinen tekoäly lausuntomenettelyssä

Valtioneuvoston kanslian ja oikeusministeriön kokeilussa tekoälyä hyödynnetään tuottamaan lausuntoyhteenvetoluonnoksia generatiivisen tekoälyn avulla. Tekoäly tuottaa annetuista lausunnoista yhteenvetoluonnoksen, jonka lainvalmistelija viimeistelee.

Kokeilu toteutetaan jo päättyneiden lausuntokierrosten aineistoilla. Näin tekoälyn tuella tehtyjä lausuntoyhteenvetoja voidaan verrata ihmisen laatimiin yhteenvetoihin.

VNK:n kokeilun kielimallin jatkokouluttaa ja demopalvelun tuottaa tekee SiloGen AI Oy.

Missä mennään?

Kokeiluissa tuotetaan ensimmäisen vaiheen demoratkaisut helmikuussa 2024. Tämän jälkeen edetään käyttäjätestaukseen ja palautteen keruuseen.

Maalis-toukokuussa keskitytään demojen jatkokehittämiseen palautteen pohjalta.

Demojen ja loppuraporttien on tarkoitus valmistua 2024 kesäkuun loppuun mennessä.

Ota yhteyttä

ihmiset
Satu Salminen
Asiantuntija, Gaia-X Suomi

Mistä on kyse?