Försök och utbildningar inom deliberativ demokrati

Inom en representativ demokrati är rösträtten nästan den enda möjligheten för medborgare att delta och påverka. Idén bakom deliberativ demokrati är att generera genomtänkta allmänna opinioner som stöd för det representativa beslutsfattandet. Vi ökar kunskaperna och genomför försök med deliberativa medborgarpaneler i Finland.

Vad handlar det om?

Vår syn på demokrati har förändrats och blivit mångsidigare. Valdeltagandet står inte längre ensamt i centrum för demokratin, och en av förändringskrafterna är den globala vågen av deliberativ demokrati. 

I en representativ demokrati leder partiernas och grupperingarnas tävlan om medborgarnas röster i bästa fall till att företrädarna väljs på ett acceptabelt sätt. Samtidigt ger den representativa demokratin näring åt polariseringen av den offentliga debatten, gynnar intressenttänkandet och lämnar en stor del av befolkningen utan verkliga möjligheter att påverka. I motsats till det vanliga talesättet motsvarar riksdagen inte folket i miniatyr, utan en grupp medborgare som är äldre och mer utbildade än genomsnittet. 

Både forskare och demokratiutvecklare har fäst vår uppmärksamhet vid de överläggningar som föregår beslutsfattandet. Deliberativ demokrati grundar sig på väl insatta medborgare som opartiskt överväger olika åsikter. Den är en motkraft till polariserade politiska debatter, differentierat deltagande och korruption. Den syftar till att stödja bildandet av en kvalitativ allmän opinion i vår tid där snabba reaktioner gynnas. Genom att tillämpa principerna för deliberativ demokrati får man till stånd mer acceptabla och mer rättvisa beslut.

Vad gör vi och vad är på gång?

Vårt mål är att öka förståelsen för den deliberativa demokratins metoder och möjligheter. Under 2023 och 2024 kommer vi att ordna utbildningar om de olika skedena av medborgarpaneler. Syftet med vår utbildningsverksamhet är att sprida kunskaper om deliberativ demokrati i Finland på olika nivåer inom förvaltningen och bland medborgarorganisationer och företag. Vi bedriver också internationellt samarbete med deliberativa demokratiutvecklare. En av höjdpunkterna i vår verksamhet 2023 är Nordic Autumn School of Deliberative Democracy som ordnas i Helsingfors i oktober. Under evenemanget presenteras ett brett spektrum av bästa praxis för deliberativ demokrati från olika länder.

Utöver att bedriva kompetensutveckling stödjer vi försök med medborgarpaneler i de nya välfärdsområdena. Vi hjälper områdena att planera och genomföra försöken. Vårt fokus i försöken är att förbättra medborgarpanelernas koppling till beslutsfattandet.

Dessutom finansierar vi Åbo Akademis även internationellt betydelsefulla försök med Finlands första medborgarpanel som stödjer riksdagens beslutsfattande.

Keitä mukana?

Utöver välfärdsområdena och Åbo Akademi är vår centrala samarbetspartner Federation for Innovation in Democracy (FIDE), som har sitt säte i Belgien. Tillsammans med FIDE ordnar vi evenemanget Nordic Autumn School of Deliberative Democracy.

Kontakta oss

Vad handlar det om?