Lärdomar och insikter om digital styrning för frivilligorganisationer

En förståelse för maktstrukturerna i den digitala tidsåldern tillhör alla. Vi skapar utbildningsmaterial för aktörer i det civila samhället.

Vad handlar den om?

Spänningarna mellan demokrati, digitalisering och teknisk utveckling diskuteras relativt lite inom frivilligorganisationer och på andra håll i samhället. Oftast ligger fokus på att utveckla digitala färdigheter för både frivilligorganisationer och medborgare.

För att en mer balanserad maktfördelning ska kunna påverka framtiden behöver människor en djupare förståelse för maktstrukturerna och makthavarna i den digitala tidsåldern. Detta kräver till exempel en grundläggande förståelse för affärsmodellerna i dataekonomin och vem som i allt högre grad kommer att samla makt som ett resultat av den allt snabbare digitaliseringen av vardagslivet.

Framför allt måste varje individ ha makten att påverka framtiden och förmågan att agera i den digitala tidsåldern, men också att delta i debatten om olika, önskvärda framtider. Genom att öka förståelsen och färdigheterna ökar vi individernas förmåga att spela en allt större roll i ett digitaliserande samhälle och att påverka framtiden.

Vårt mål är att utveckla civilsamhällets förståelse för makt och demokrati i den digitala tidsåldern. Vi stärker debatten om makt, ojämlikhet och demokratins riktning och utveckling i den digitala tidsåldern. Vi hjälper organisationer och medborgare att agera på ett sätt som stärker demokratin i Finland och på andra håll.

Genom utbildning, expertis, ömsesidigt lärande och dialog skapar vi större förståelse och utvecklar lösningar som stöder demokratin. Medborgarskap i den nya eran är också ett viktigt sätt att skydda sig mot felaktig information. Att stärka den digitala kompetensen hos utvecklingsorganisationer kommer att stödja deras roll när det gäller att främja hållbar utveckling.

Vad ska vi göra?

Sitra finansierar ett projekt av Fingo, som arbetar med frivilligorganisationer för att skapa onlineutbildnings- och kommunikationsmaterial för aktörer i det civila samhället. Fingo kommer att anordna utbildningar, informationsmöten och större evenemang tillsammans med andra organisationer.

Utan högkvalitativa läromedel, utbildning, debatt och ömsesidigt lärande är det finska civila samhället mer sårbart och mindre förberett för att hantera den digitala maktens inverkan på sin egen verksamhet och på genomförandet av demokrati. Projektet syftar till att tillgodose detta behov både direkt och genom nätverk.

Vem är inblandad?

Projektet leds av Fingo, en paraplyorganisation för cirka 270 finländska frivilligorganisationer som arbetar med utvecklingssamarbete, hållbar utveckling och utbildning i globalt medborgarskap. Projektet genomförs i samarbete med Sitra och Fingos nätverk, såsom Powerbank.

Powerbank är en civilsamhällesverksamhet som fokuserar på digitalisering, innovation och företagssamarbete och som finansieras av utrikesministeriet som en del av Fingos fyraåriga program (2022–2025). Powerbank-nätverket når cirka 400 aktörer – företag, organisationer och offentliga aktörer – i Finland och Östafrika. Vi kommer att involvera intresserade medlemmar i Powerbank-nätverket i projektplanering och distribution av material.

Den utbildningsplan som kommer att utarbetas kommer senare att vara användbar både på EU-nivå och för utvecklingsarbetet inom organisationer i det globala syd.

Kontakta oss

personer
Tiina Härkönen
Ledande expert, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?