Mer information om miljökonsekvenserna av digitaliseringen

Avslutat projekt 3/2020–6/2022

Vi ökade kunskapen om och förståelsen för de positiva och negativa miljökonsekvenserna av digitaliseringen. Vi erbjöd kunskap och verktyg som stöd för beslutsfattandet.

Vad handlade det om?

Förväntningarna på digitaliseringen är höga när det gäller att övergå till cirkulär ekonomi och minska utsläppen. Digitaliseringen kan utan tvivel vara till nytta vid övergången till cirkulär ekonomi, särskilt i vissa sektorer som till exempel i energibranschen, byggandet, jordbruket, detaljhandeln, industrin samt logistiken, banksektorn och trafiken. 

Digitaliseringens framskridande och den ökade användningen av data kan dock inte ske utan naturresurser som till exempel energi eller material. För digitala applikationer samt för överföring, hantering och lagring av data behövs alltid fysiska anordningar och energi. 

Digitaliseringen påverkar alla sektorer i samhället. Beträffande digitaliseringen och miljökonsekvenserna är det utmanande att få en helhetsbild och en uppfattning om dess konsekvenser på systemnivå.

Många frågor var obesvarade: hurdan information om miljökonsekvenser rapporterar aktörerna i branschen och till vem?  Hurdana uppgifter och data skulle behövas för att få en helhetsbild? Hurdana digitala lösningar främjar övergången till cirkulär ekonomi och hur planeras lösningarna för att de ska vara resurseffektiva? Hur kan informationssektorns eget miljöavtryck minimeras? Hur för vi tillsammans utvecklingen vidare i önskad riktning?  

Vad åstadkom vi? 

När projektet inleddes fanns det ganska lite offentlig information om miljökonsekvenserna av digitaliseringen.  Uppgifterna var spridda och delvis sinsemellan motstridiga. 

Vårt mål var att öka informationen om hur digitaliseringen och ICT-branschen kan främja den globala övergången till hållbarhet samtidigt som man beaktar att digitaliseringen och hela branschens miljökonsekvenser kan minimeras. Vi ville också ta reda på vilka de centrala utmaningarna inom branschen är. Vårt mål var också att lyfta fram fördelarna och nackdelarna med digitaliseringen och användningen av data i en bredare diskussion.

Med Sitras finansiering genomfördes fyra utredningar:

  1. Våren 2020 utreddes vilken information som är tillgänglig i Finland och Europa om el- och energiförbrukningen i ICT-branschen. I undersökningen gick man igenom hur den finländska informationssektorns energi- och elförbrukning har ökat mellan 2011 och 2018. Undersökningen ”Informationssektorns energi- och elförbrukning i Finland” (på finska) som finansierades av Sitra genomfördes av Näringslivets forskningsinstitut och Aalto-universitetet.
  2. Under 2021 granskade vi materialförbrukningen och i synnerhet hur mycket naturresurser den allt snabbare digitaliseringen kräver. I undersökningen identifierades också centrala utmaningar och lösningar inom branschen. Undersökningen ”Digitalisering och naturresurser” (på finska), som finansierades av Sitra, genomfördes av Geologiska forskningscentralen GTK, VTT och Finlands miljöcentral.
  3. Under 2021 utreddes också huruvida de naturresurser som behövs för att elektrifiera trafiken och utnyttja förnybara energikällor är tillräckliga. Avhandlingen ”Naturresurser som behövs för elektrifiering av rörligheten och användning av förnybara energikällor och deras tillräcklighet” (på finska) kopplade digitaliseringen till utredningar om naturresurser och energi, eftersom alla dessa kräver samma råvaror, och eftersom digitaliseringen i framtiden behöver mycket förnybar el.
  4. Hösten 2021 granskades växthusgasutsläppen i informationssektorns leveranskedjor. I undersökningen utreddes hur utsläppens intensitet hos finländska företag inom ICT-branschen förändras när man också tar med företagens upphandlingar och utlokaliseringsbeslut i granskningen. Dessutom beskrev undersökningen vilka länder växthusgasutsläppen från den finländska ICT-sektorn och dess leveranskedjor kommer från. Undersökningen ”Informationssektorns växthusgasutsläpp i leveranskedjorna” genomfördes med Sitras finansiering av Näringslivets forskningsinstitut.

Vem var med? 

Arbetet gjordes i samarbete med statsförvaltningen, företag och organisationer inom branschen samt forskningsinstitut, universitet och högskolor. I arbetet ingick utrednings- och forskningsarbete, anordnande av evenemang och deltagande i dem, kommunikation samt samarbete med olika projekt och organisationer.

De utredningar som Sitra finansierat genomfördes av Näringslivets forskningsinstitut, Aalto-universitetet, Geologiska forskningscentralen, VTT och Finlands miljöcentral.

Lotta Toivonen, expert på cirkulär ekonomi vid Sitra, var medlem i kommunikationsministeriets nationella arbetsgrupp som bereder en klimat- och miljöstrategi för ICT-branschen. Strategin publicerades i mars 2021.

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?

personer
Lotta Toivonen
Expert, Natur och vardag
personer
Antti Lehtinen
Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?