Mer information om miljökonsekvenserna av digitaliseringen

Vårt mål är att öka kunskapen och förståelsen för digitaliseringens positiva och negativa effekter.

AKTUELLT

Kuluttajia puhelimineen palvelimien edessä
nyheter

Konsumenten ser inte de följder en ökad användning av data har på energiförbrukningen och miljön

Vad handlar det om?

Förväntningarna på digitaliseringen är höga när det gäller att övergå till cirkulär ekonomi och minska utsläppen. Digitaliseringen kan utan tvivel vara till nytta vid övergången till cirkulär ekonomi, särskilt i vissa sektorer som till exempel i energibranschen, byggandet, jordbruket, detaljhandeln, industrin samt logistiken, banksektorn och trafiken.

Digitaliseringens framskridande och den ökade användningen av data kan dock inte ske utan naturresurser som till exempel energi eller material. För digitala applikationer samt för överföring och hantering av data behövs alltid fysiska anordningar och energi.

Digitaliseringen påverkar alla sektorer i samhället. Beträffande digitaliseringen och miljökonsekvenserna är det utmanande att få en helhetsbild och en uppfattning om konsekvenserna på systemnivå. Många frågor är obesvarade: hurdana data rapporterar aktörerna i branschen och till vem? Hurdana uppgifter och data skulle behövas för att få en helhetsbild? Hurdana digitala lösningar främjar övergången till cirkulär ekonomi? Hur för vi tillsammans utvecklingen vidare i önskad riktning?

Vad gör vi?

För närvarande finns det ganska lite offentlig information om miljökonsekvenserna av digitaliseringen. Uppgifterna är spridda och delvis sinsemellan motstridiga.

Vårt mål är att öka kunskapen om och förståelsen för de positiva och negativa miljökonsekvenserna av digitaliseringen. Vi tillhandahåller information och verktyg som stöd för beslutsfattandet och samarbetar med företag i branschen, myndigheter och andra intressentgrupper.

Vi utreder de positiva och negativa miljökonsekvenserna av digitaliseringen en bit åt gången. Först tar vi reda på vilka frågor som behövs för att få en helhetsbild.

  1. I det första skedet våren 2020 utreddes vilken information som är tillgänglig i Finland och Europa om el- och energiförbrukningen i ICT-branschen. Undersökningen finansierades av Sitra och genomfördes av Etla och Aalto-universitetet.
  2. Hösten 2020 granskar vi materialförbrukningen och i synnerhet hur mycket naturresurser den allt snabbare digitaliseringen kräver.
  3. Senare utredningsbehov och åtgärder planeras utifrån fynden i de två första utredningarna.

Vem är med?

Vi för dialog med statsförvaltningen och med företag och organisationer i branschen.

Lotta Toivonen, expert på cirkulär ekonomi vid Sitra, är medlem i kommunikationsministeriets nationella arbetsgrupp som bereder en klimat- och miljöstrategi för ICT-branschen.

Våren 2020 utreddes vilken information som är tillgänglig i Finland och Europa om el- och energiförbrukningen i ICT-branschen. Undersökningen finansierades av Sitra och genomfördes av Etla och Aalto-universitetet.

Vad är på gång?

Sitras arbete för att utreda miljökonsekvenserna av digitaliseringen inleddes våren 2020. Utredningen om el- och energiförbrukningen i ICT-branschen i Finland publicerades i juni 2020. Arbetet pågår fram till 2022.

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?

personer
Lotta Toivonen
Expert, Biodiversitet och vardag
personer
Antti Lehtinen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?