Sitra Lab 6: Bättre tjänster med data

Förändringsprogrammet bjöd in finländska aktörer till utnyttjande av data och datadelning på ett rättvist sätt, för att med hjälp av data kunna utveckla innovativa tjänster som förbättrar människornas vardag. Ansökningstiden till programmet har löpt ut och försöksteamen har utsetts. 

Vad handlar det om?  

Data är vår tids värdefullaste råvara. Data och artificiell intelligens öppnar nya möjligheter att utveckla innovationer och utveckla ännu bättre tjänster. Samtidigt kommer en allt större del av värdeproduktionen, både inom den privata och den offentliga sektorn, från immateriella tjänster som utnyttjar data. När kärnan i utvecklingen är delade värderingar, måste vi fundera på hur en ny tjänst eller operativ modell skapar värde för såväl slutanvändare, samhället och miljön.  

Oavsett sektor förutsätts därför också idag att man utvecklar ännu smartare och mer ansvarsfulla metoder att utnyttja data för såväl människors, sammanslutningars och samhällens bästa. Vi behöver ett nytt slags gemensamt arbete och praktiska försök inom datadelning och utnyttjande av data.   

I Sitra bygger vi upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund. Användning av data skapar välfärd och konkurrenskraft, och hjälper oss också att utveckla samhället. Rättvisa betyder en balans mellan individens, organisationernas och samhällets fördelar.   

Vad gör vi?  

Sitra Lab 6-program för förändringsaktörer påskyndar rättvisa tjänster baserade på data, en bättre serviceupplevelse och utveckling av nya metoder. De team som deltar i Sitra Lab-programmet testar nya sätt att utnyttja data på ett rättvist sätt vid utvecklingen av tjänster. Vi letade genom öppen ansökning efter försöksteam för att hitta nya metoder att utnyttja data som en del av utvecklingen av tjänster.  

Vilka är med?   

Till Sitra Lab 6-programmet utsågs åtta försöksteam via öppen ansökan.  

EDWARD – A data-driven service for families to cultivate a child’s life-long learning path (En datadriven tjänst för familjer att utveckla en stig för barnets livslånga lärande) 

I försöket strävar det finländska-irländska teamet efter att utveckla en datatjänst för familjer, med vilken man kan främja barnets livslånga lärande. För försöket ansvarar MyData Global ry, Paula Bello Consulting och Headai. 

Sports Data Hub 

I försöket utvecklas ett datalager för motion och idrott, som sammanställer splittrad motions- och idrottsdata från olika källsystem som sedan kan utnyttjas av den allt mer digitaliserade idrottsvärlden. För försöket ansvarar Olympiakomitea ry, Institutet för elitidrott i Finland KIHU, Jyväskylä universitet, Urhea-stiftelsen sr och Olympiavalmennuskeskus Helsinki. 

Sysselsättningsaktörernas datanätverk 

I försöket bygger man ett regionalt datanätverk för sysselsättningstjänster och ett serviceekosystem, som gör det möjligt för arbetssökande och studerande att hantera sina egna uppgifter och tillstånd att använda dem. För försöket ansvarar Vastuu Group, Seinäjoki stad, Södra Österbottens AN-byrå, Into Seinäjoki och Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. 

Sysselsättare 

I och med lagändringen kan arbetslöshetskassorna erbjuda arbetskraftstjänster till sina medlemmar. YTK Arbetslöshetskassans team utvecklar i sitt försök en ny, egen arbetskraftstjänst. För försöket ansvarar YTK Arbetslöshetskassa. 

Känn till statistiken, slå ut utslagning 

I försöket utvecklas en datatjänst baserad på artificiell intelligens för att förhindra utslagning bland unga. Fokus ligger på ledning med hjälp av information och bättre beslutsfattande. För försöket ansvarar Into – uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet rf och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. 

Verkningsfullt uppsökande äldrearbete 

I försöket utvecklas verkningsfulla arbetsformer inom det uppsökande äldrearbetet för att kunna hjälpa äldre personer i rätt tid och stöda ett tryggt boende i hemmet. För försöket ansvarar Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, Turun lähimmäispalvelunyhdistys ry, Fingerroos stiftelsen, Living skills Oy och Mereo Oy. 

Hemmets livscykeluppgifter 

I försöket strävar man efter att förädla data som rör hemmets underhåll (till exempel renoveringar) på ett sådant sätt att informationen stöder både bostadens ägare och serviceproducenterna i anslutning till boendet. För försöket ansvarar Skatteförvaltningen, utrikesministeriet och Lantmäteriverket. 

Factas utformare 

I försöket strävar man efter att förnya de kommunanställdas och myndigheternas datasystem Facta till ett kommunekosystem så, att mer flexibla metoder för att utnyttja kommunens fastighets- och byggnadsinformation och ärendehanteringen skulle underlätta vardagen för kommunens anställda och kommuninvånarna. För försöket ansvarar CGI. 

Vad erbjuder vi deltagarna i programmet?  

De team som utses till programmet utför försök för att utveckla bättre tjänster. Ett förändringsprogram som bygger på system-, framtids- och påverkanstankar erbjuder deltagarna:  

I Finland finns redan bra modellexempel på intressanta lösningar inom dataekonomin. Läs listan Dataekonomins mest intressanta och insiktsfulla föregångarlösningar: 

Kooste

Här är de – 24 intressanta dataekonomiska lösningar från Finland

nyheter

Dessa insiktsfulla datadrivna lösningar kan medföra framgång för Finland

Aktuellt

nyheter

I de nya försöken utvecklas bättre tjänster för åldringsarbetet, sysselsättning och lärande med hjälp av data

Ta kontakt  

personer
Kirsi Hanhisalo
Ledande Expert, Sitra
Jaakko Porokuokka
personer
Jaakko Porokuokka
Expert, Sitra
personer
Tarmo Toikkanen
Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Anna-Leena Mansikkala
Projektassistent

Vad handlar det om?