UTREDNING OM SERVICENÄTET INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Unikt kartmaterial visar för första gången hur omfattande, splittrat och osammanhängande det servicenät som faller på landskapens ansvar i verkligheten är.

VAD HANDLAR DET OM?

De som ordnar social- och hälsovårdstjänster, dvs. landskapen ansvarar för att den i lag föreskrivna servicen finns att tillgå, dvs. till exempelvis för beställningen av servicehelheter och på andra sidan för uppföljningen och hanteringen av de totala kostnaderna för servicen.

Serviceproducenterna ansvarar återigen för att servicen tillhandahålls i praktiken på det sätt som man avtalat om med anordnarna av social- och hälsovårdstjänsterna. Både anordnarna och producenterna behöver särskild kompetens för sina respektive roller.

Unikt kartmaterial som geografiska forskningsenheten vid Uleåborgs universitet har utarbetat på uppdrag av Sitra visar för första gången hur omfattande, splittrat och osammanhängande det servicenät som faller på landskapens ansvar i verkligheten är. I olika delar av utredningen (här och här på finska) har social- och hälsovårdsenheter, tjänster för öppenvård och anstaltsvård samt apotek markerats på en karta landskapsvis. Med på kartan finns offentliga aktörer, privata aktörer och aktörer på tredje sektorn. Öppna tjänster inom barnskyddet och anstaltboende har uteslutits ur materialet.

Materialet omfattar inte tjänster för tandvård och inte heller alla privata näringsidkare. Utredningen visar också vilka förändringar som exempelvis den åldrande befolkningen och flyttningsrörelsen kommer att medföra för befolkningsunderlaget och som bör beaktas vid reformen av servicenätet.

Vad gör vi?

Sitra har finansierat utredningen och utifrån den samlande informationen om servicenätet analyserat vilka konsekvenser bl.a. digitaliseringen och logistikutvecklingen kommer att ha för användningen och behovet av tjänsterna. Dessutom har Sitra bedömt de kommande förändringarnas betydelse ur landskapens synvinkel, dvs. anordnarna av social- och hälsovårdstjänsterna. Läs mer om ämnet här (på finska).

Vad är pä gång?

Utredningen om servicenätet genomfördes åren 2015 och 2016. År 2017 kommer utredningen att kompletteras ytterligare.

Vem är vem?

Utredningen och servicenätet utarbetades som ett samarbete mellan Sitra och geografiska forskningsenheten vid Uleåborgs universitet. Datamaterialet i utredningen härrör i huvudsak från Institutionen för hälsa och välfärds register över geografisk information.

Vad fick man till stånd?

Utredningen om servicenätet har väckt stor uppmärksamhet i medierna och diskussion om behovet av att utveckla servicen lokalt, regionalt och i hela landet. Utifrån utredningen sammanställde Rundradion webbverktyget Hoitotutka som började användas flitigt genast efter publiceringen.

KONTAKT

personer
Antti Kivelä
personer
Lea Konttinen
Ledande Expert, Beslutsfattandet förnyas
personer
Jukka Vahti
Projektledare, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?