Utveckling av det flerspråkiga redaktionsarbetet

Finlands befolkning blir allt mer mångfaldig, men vems röst blir hörd i den offentliga diskussionen? Den nya flerspråkiga verksamhetsmodellen gör redaktionernas kompetens mångsidigare och berikar den offentliga diskussionen.

Vad handlar det om?

Sysselsättningen av finländare med invandrarbakgrund samt att öka diversiteten i finländska företag är en stor strukturell utmaning i Finland. Allt eftersom mångfalden i befolkningen ökar bör man säkerställa att icke-finskspråkiga även kan delta i diskussionen om gemensamma ämnen bättre än i nuläget. Förutsättningen för demokrati är förtroende för andra människor, beslutsfattare och institutioner. Sitras mål är att hitta lösningar för att stärka delaktigheten i samhället och stödja mångfaldiga diskussioner.

I det journalistiska utbildnings- och praktikprogrammet skapas en modell för att koppla kunnandet och nätverken hos den icke-finskspråkiga befolkningsdelen till de finländska arbetsmarknaderna. Med hjälp av nya verksamhetsmodeller kan redaktioner i Finland bidra till ett flerstämmigt och mångformigt kunnande hos finländska redaktioner och därigenom främja en mångsidig offentlig diskussion. Den operativa modellen som utvecklas i utbildningen kunde i framtiden tillämpas även inom andra branscher.

Språkkunskaper hos journalister med invandrarbakgrund, nyhetsämnen som de hittar samt personerna de intervjuar bidrar med nya ämnen i den finländska journalistiken. Resultatet av arbetet som utförs av ett flerspråkigt team är artiklar som ingen kunde göra ensam. I en flerspråkig arbetsgemenskap kan journalister nå ut till nya publiker via sina egna nätverk med finländsk journalistik.

Vad gör vi?

Sitra stödjer en flerstämmig journalistik genom att finansiera ett praktik- och mentorprogram riktat till journalister med invandrarbakgrund.

I programmet testas och utvecklas en flerspråkig teammodell i finländska redaktioner. I projektet pilottestas dessutom ett flerspråkigt journalistiskt webbmedium. Varje studerande får en finländsk journalist som mentor via praktik- och mentorprogrammet. Mentorn stöder den studerande under praktiken.

Vem deltar?

Praktik- och mentorprogrammet ordnas parallellt med utbildningen för journalister med invandrarbakgrund (på finska och engelska) som ordnas av journalistikutbildningen vid Haaga-Helia yrkeshöskola. Utbildningen påbörjades i mars 2023 och har fått specialunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet.

Sitra finansierar praktik- och mentorprogrammet förknippat med utbildningen som koordineras av Haaga-Helia. Med finansieringen stödjer man genomförandet av praktik- och mentorprogrammet, bidraget stödjer praktiken som utförs av journalister med utländsk bakgrund i redaktionerna.

Vad händer nu?

Haaga-Helias journalistikutbildning för personer med invandrarbakgrund inleddes i mars 2023. Praktik- och mentorprogrammet inleds på hösten 2023.

Praktik- och mentorprogrammet som finansieras av Sitra inleds och är förknippat med utbildningen och ordnas på hösten 2023. I programmet arbetar journalister i finländska redaktioner samt skapar innehåll i den nya publikationen.

Det flerspråkiga arbetssättet behandlas år 2024 i workshopar som är riktade till redaktionerna, i Haaga-Helias Journalismiseminaari-seminarium samt i internationella journalistikskolors ETJA-nätverk.

Läs mer

Kuvituskuva. Nuoria, EU:n tähdet ja koneen rattaita sinisellä taustalla.
nyheter

Ny valkompass för ungdomar lockar med videor

Frågor och svar

6 frågor om supervalåret: Kan demokratin överleva i en tid av artificiell intelligens?

Kalle Järvenpää ja Veikko Isotalo
Intervju

De är ju lika som två bär – Skulle valkompassen kunna hjälpa?

nyheter

Unga vuxna tvekar att engagera sig i samhället – enligt undersökning finns viljan men modet saknas

nyheter

”Ju fränare debattklimat vi har, desto lättare är det att slita oss längre ifrån varandra”

Käsiä jotka pitävät puhelimia, joista valuu dataa.
nyheter

Sitra prisbelönade tre idéer, med hjälp av vilka människorna drar nytta av sin data

Monimuotoinen keskustelu, ihmisiä ja puhekuplia.
artiklar

Mentorverksamhet för journalister med invandrarbakgrund diversifierar journalismen och stöder demokratin

Kuvituskuva, ihmiset tuovat oman datansa samaan laatikkoon.
nyheter

Delta i idétävling: Kunde din gemenskap utnyttja data som stöd för demokrati?

Plock

Inhemska Sinuna erbjuder säker inloggning på flera tjänster

Debatt

Valkompasserna har betydelse – tre sätt att förbättra dem

Kommentar

Kan ett toppmöte mellan stater läka demokratin? – förhandstippade frågor inför diskussionen

Kuvituskuva: data, valta ja demokratia
nyheter

Digitaliseringen utmanar våra invanda uppfattningar om makt och demokrati

Tiedon portinvartijat mediaympäristön murroksessa
nyheter

Mediernas makt splittrades – vad betyder det för demokratin?

Peter Pomerantsev kurkistaa trollien joukosta
artiklar

När sanningen spelar inte längre någon roll – 4 lösningar för informationskrigens tidsålder 

Nainen kirjoittaa tietokoneella, vieressä Faktabaarin Digitaalinen informaatiolukutaito -opas
nyheter

Ny guide om att läsa digital information erbjuder lösningar för oss alla mitt i informationskriget

nyheter

Rättvis dataekonomi och digital bildning skulle medföra trygghet till Finland under informationskrigens tidsålder

Kontakta oss

personer
Rosa-Maria Mäkelä
Expert, Digital makt och demokrati

Vad handlar det om?