publikationer

Data, makt och demokrati

Författarna

Henrik Rydenfelt

Publicerad

Hurdana utmaningar och möjligheter skapar den digitala mediemiljön för västerländska samhällen? Hur skulle demokratins framtid kunna se ut i dataeran?

Promemorian behandlar dessa frågor med hjälp av begreppet makt. Behandlingen baserar sig på idén att makt är en förmåga att få en annan person att agera på ett sätt som tjänar makthavarens syften. Denna förmåga baserar sig ofta på kunskap, information, äganderätt och ekonomiskt kapital eller politisk ställning.

Genom att skilja på de maktformer som baserar sig på kunskap, information och data erbjuder promemorian ett nytt perspektiv på den förändring som digitala och sociala medier skapar. De traditionella portvakternas ställning har försvagats, och informationsmakten och kunskapsmakten fjärmar sig från varandra: förmågan att kontrollera informationen samlas inte till institutioner som fokuserar på producering och överföring av kunskap. Den ökade datamakten syns för sin del särskilt som de sociala medieplattformarnas och medietjänsternas makt. Samhällsdebatten och individernas och gruppernas strävanden måste anpassa sig till de strukturer som dessa tjänster erbjuder.

Den nya informationsmiljön och mediernas mångfald utmanar demokratiska ideal om en rationell och informerad offentlig debatt och en konsensus som uppnås genom den som grund för beslutsfattande. Promemorian gestaltar en delvis alternativ vision som den filosofiska pragmatismens tradition erbjuder. Pragmatisterna presenterade en idé om det samhälleliga beslutsfattandet som en självförbättrande process som liknar vetenskaplig forskning där både gemensamma mål och metoder att uppnå dessa prövas i sociala tillämpningar.

Den digitala teknologin idag skulle erbjuda en sådan experimentell demokrati oerhörda möjligheter. Men under vilka förutsättningar skulle man kunna genomföra det samhälleliga beslutsfattande som baserar sig på insamling och utnyttjande av data?

De västerländska samhällena kännetecknas av en idé som kallas liberalism, enligt vilken rätten att utöva makt grundar sig på individens frivilliga samtycke. Idén ligger bakom både marknadsfriheten och rätten till maktutövning i samhället. Promemorian presenterar och bedömer kritiskt idén i datasamhällskontraktet enligt vilken individerna överlåter data som skapas av deras verksamhet till den offentliga förvaltningens förfogande och i utbyte får en offentlig makt som ännu bättre identifierar problem och lösningar.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Data, valta ja demokratia (Data, makt och demokrati)

Författarna

Henrik Rydenfelt

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2023

Utgivare

Sitra

Sidantal

40

ISBN (PDF)

978-952-347-316-4

ISSN (PDF)

2737-1034

Publikationsserie

Promemoria

Vad handlar det om?