publikationer

Konkurrenskraft genom data (sammanfattning)

En handbok för ekosystem

Författarna

Heikki Aura, Naomi Wuori, Liisa Paavilainen, Mika Ruokonen

Publicerad

Sammanfattning

Framtidens digitala och datadrivna affärsmöjligheter kommer i stor utsträckning att realiseras genom samarbete mellan olika organisationer. I denna handbok har vi sammanställt bästa praxis, insikter och exempel från framstående pionjärer som har utvecklat innovativa datadrivna lösningar genom effektivt samarbete inom ekosystem. 

När ett samarbete initieras genom en ekosystemsmodell bör de deltagande organisationerna först gemensamt definiera syftet och målen för den gemensamma verksamheten. Dessa avgör hurdana lösningar ekosystemet kommer att utveckla. Då ekosystemet planerar olika lösningar, är det viktigt att identifiera kundernas behov för att säkerställa att lösningen kommer att vara framgångsrik. 

Förutom tydliga mål behöver ekosystemet en organisationsmodell som stöder samarbetet. En noggrant vald organisationsmodell säkerställer att aktiviteterna genomförs på ett effektivt sätt. För att stärka förtroendet mellan medlemmarna i ekosystemet och stödja deras verksamhet lönar det sig att vid behov upprätta avtal som definierar aktörernas ansvar, roller och skyldigheter. 

Ett ekosystem kan bestå av olika sorters organisationer och behöver därför en kultur som bygger på samarbete och förtroende. En gemensam kultur skapas genom interaktion. I en kultur som bygger på förtroende och öppenhet lär sig de olika organisationerna om varandras styrkor och förstår hur de kan använda dessa för att utveckla lösningar. En gemensam kultur stärks genom att de olika aktörerna i ekosystemet kommer överens om tydliga arbetssätt, verksamhetsmodeller och spelregler.  

När ekosystemet har lagt en grund för samarbetet kan dess medlemmar utveckla en genomförandeplan. Ett användningsfall ger en strukturerad beskrivning av den praktiska tillämpningen av den datadrivna produkten eller tjänsten som ekosystemet tillsammans utvecklar och är därför en viktig del av planen. Utöver användningsfallen krävs också en affärsplan, som inkluderar en marknads- och kundanalys, en intäktsmodell och en vägkarta som stöder genomförandet av lösningen eller tjänsten. Dessutom är det bra att vid behov göra olika riskanalyser. 

Då ekosystemet övergår till att genomföra lösningen eller tjänsten inleder det ett pilotprojekt, där lösningen testas med målgruppen. Pilotprojektet bör genomföras stegvis och testa hypoteser som berör kundbehov, kommersiellt potential och tekniskt genomförande. Pilotprojektet utvärderas med kvantitativa och kvalitativa metoder. Ekosystemets intressenter kan sedan gemensamt bedöma lösningens prestanda och besluta om den bör tas i bruk i bredare skala. Slutligen kommuniceras resultaten tydligt till alla deltagare och intressenter. Efter ett framgångsrikt pilotprojekt kan ekosystemet gå vidare mot kommersialisering av lösningen.   

Det är viktigt att komma ihåg att samarbete i ekosystem inte alltid framskrider i samma ordning. Det lönar sig att kontinuerligt utvärdera kritiska aspekter av verksamheten och vid behov göra ändringar. Flexibilitet och anpassningsförmåga utgör styrkor för ekosystemet, eftersom förändringar i omvärlden kan kräva snabba och oförutsedda vägval framåt.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Kilpailukykyä datasta -käsikirja

Undertitel

Toimintamalli ekosysteemeille datan hyödyntämiseen

Författarna

Heikki Aura, Naomi Wuori, Liisa Paavilainen, Mika Ruokonen

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2024

Utgivare

Sitra

ISBN (PDF)

978-952-347-359-1

ISSN (PDF)

1796-7112

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

237

Vad handlar det om?