publikationer

På spåret efter persondata

Hur data om individer rör sig och används i digitala tjänster

Författarna

Tiina Härkönen

Ledande expert, Digital makt och demokrati

Publicerad

Rapporten På spåret efter persondata har publicerats på finska Henkilödatan jäljillä och på engelska On the trail of personal data.

Sammanfattning

Enligt en enkät i Sitras projekt IHAN om rättvis dataekonomi önskar människor transparens i hur data som insamlas om individer används och färdigheter att skilja på företag som använder data på ett hållbart sätt och andra företag. En enkät riktad mot företag belyste å sin sida affärsverksamhetens synpunkter på dataekonomi och lyfte fram europeiska företags allvarliga oro om konkurrenskonstellationen inom dataekonomi i förhållande till amerikanska och kinesiska storföretag.

Som en fortsättning på dessa enkäter utredde Sitra i slutet av 2019 hur data som insamlas om en individ rör sig på nätet med hjälp av en finländsk testperson. I utredningen om digitala spår studerade man vart data om personer sänds, när personerna besöker webbplatser eller använder digitala tjänster som inloggade användare.

Enligt resultaten i utredningen om digitala spår är det omöjligt för människor att veta vilka data som insamlats om dem och vem som innehar dessa data. Individuella data som uppstår genom nätbeteende berikas i olika skeden av färden för en profil som skapas om individen. Profiler som företag verksamma inom digital annonsering genererat skapas utan konsumenternas vetskap, och trots omfattande datainsamling motsvarar de inte verkligheten, även om de inverkar på information som erbjuds individerna. Den allmänna dataskyddsförordningen möjliggör endast begränsad insyn i egna data. Gratis tjänster anses vara utbytet för överlämning av data. Det går emellertid inte att skapa sig en uppfattning om tjänsternas verkliga pris, eftersom det är omöjligt att utreda hur data sprids och används. Således kan byteshandeln inte anses vara rättvis.

Affärsmodeller för digital annonsering, som bildats omkring plattformsekonomins jättar, har i regel byggts upp så att de är problematiska med tanke på integriteten. Även möjligheterna att bedöma påverkan av samtycke till användning av tjänsten är begränsade för dem som använder tjänsterna då de ger sitt samtycke.

De populäraste plattformstjänsterna har byggts under flera år och förutom stora fördelar även fört med sig nackdelar i kölvattnet. Fältet för plattformsföretag, digital annonsering och dataanalys befinner sig i omvälvning på grund av det tryck som kommer från konsumenter, lagstiftning samt interna rörelser på fältet. Ansvaret för att bevara integriteten har hittills legat hos individen, och integriteten har blivit den svåraste frågan för plattformsbolagen och den digitala annonsmarknaden. Det vore av största vikt för konsumenter att förstå marknadens spelregler. När det gäller tjänster som används av barn och ungdomar skapar detta särskilda utmaningar.

Respekten för integritet borde sträckas till kundupplevelsen och företagsansvaret, eftersom europeiska företag via dessa skulle ha möjlighet att profilera sig som skapare av en rättvis dataekonomi och få konkurrensfördelar. I stället för att kopiera gamla spelregler för plattformsekonomi och stötta det nuvarande maskineriet inom digital annonsering borde man söka nya slags affärsmodeller. Dataekonomins potential är enorm och europeiska företag har en möjlighet till framgång med hjälp av innovationer som möjliggörs av nya operativa modeller. Dessa kan uppnås till exempel genom att dela data mellan företag inom datapartnerskap eller datanätverk, med etiskt hållbara metoder, med individens tillstånd. Tjänster som uppkommer på detta sätt utgör en rättvis dataekonomi som skapar välfärd för alla parter.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

På spåret efter persondata

Undertitel

Hur data om individer rör sig och används i digitala tjänster

Författarna

Riitta Vänskä och Tiina Härkönen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Sitra

Vad handlar det om?