Ledarskap inom den offentliga sektorn

Sitra stöder reformen av den offentliga sektorn genom att anordna utbildning för tjänstemannaledningen, förvaltningsövergripande experiment och genom att skapa visioner för nya tillvägagångssätt.

Aktuellt

Intressanta runt om ämnet.

nyheter

Staten övertar Sitras Förnyare -lednings­utbildning från och med ingången av 2019

publikationer

En fenomenbaserad offentlig förvaltning

nyheter

Kom med förslag på förvaltningsövergripande försök!

nyheter

Sitra skapar visioner för arbetet inom den offentliga förvaltningen på 2020-talet

nyheter

Ritva Viljanen blir rådgivare för projektet för utveckling av den offentliga förvaltningen

publikationer

Programmet för offentlig ledning och förvaltning 2010-2013

VAD HANDLAR DET OM?

Många av vår tids fenomen är komplexa och svåra att förutspå. Beslutsfattarna och tjänstemännen förväntas ändå reagera snabbt och agera i intensiv dialog med olika intressentgrupper. Detta är bara en av de otaliga utmaningar som ledarskapet, verksamheterna och strukturerna inom den offentliga förvaltningen för tillfället står inför.

Det finns många obesvarade frågor och en stor del av dem hör på ett eller annat sätt ihop med hur man organiserar och styr arbetet: hur återspeglar sig förändringarna i arbetet och de nya förväntningarna på ledarskapspraxis på förvaltningen? Hur bygger man upp kundorienterade digitala tjänster som omfattar alla förvaltningsområden och samtidigt involverar medborgarna? Hur samarbetar man inom ministerierna? Hur skapas en verkningsfull välfärd i samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn? Hur garanteras att beslut baseras på information och hur stärks den offentliga förvaltningens strategiska förmåga? Hur tar man sig fram i en omvärld som blir allt mer global?

Det finns inga enkla och snabba svar på dessa frågor, men en sak är säkert: det finns ett stort behov av att uppdatera ledarskapet och de operativa modellerna inom den offentliga sektorn i takt med att 2020-talet närmar sig. Detta uppnås genom att utveckla såväl den högsta tjänstemannaledningens som den övriga personalens kompetens, genom att förutse, experimentera och sätta igång. Det handlar inte enbart om den offentliga förvaltningens framtid, utan också om förvaltningens kunder, det vill säga medborgarnas, välfärd och verktyg för ett framgångsrikt Finland. Vi stöder den offentliga sektorn i dess strävan att förnyas.

Vad gör vi?

Vi erbjuder verktyg för en förvaltningsövergripande framtidsorienterad ledarskapskultur, en smidig försöksverksamhet och för att lära sig nytt och lämna det gamla. Även om vårt projekt har namnet Ledarskap inom den offentliga sektorn, ligger betoningen på statens centralförvaltning, det vill säga ministerierna och ämbetsverk och institutioner inom deras administrative sektorer. Det exempel som centralförvaltningen sätter har stor inverkan på verksamhetskulturen inom hela den offentliga sektorn och på reformen av den.

Vårt arbete har tre spetsområden:

  1. Vi ordnar utbildningen En offentlig sektor i förnyelse – möjliggörande ledarskap (Uudistava julkinen sektori – mahdollistava johtaminen). Under åren 2017–2018 deltar ungefär 140 ledande tjänstemän från statsförvaltningen i utbildningen.
  2. Siilonmurtajat (Silokrossare) stöder praktiska förvaltningsövergripande experiment. Dessa baserar sig på idéer från ministeriernas och ämbetsverkens personal.
  3. Vi skapar visioner för den offentliga förvaltningen på 2020-talet tillsammans med olika intressentgrupper. Den centrala frågan är: hur ska den offentliga förvaltningens verksamhet och struktur se ut med tanke på de utmaningar som 2020-talet för med sig? Utifrån arbetet utarbetas ett diskussionsinitiativ och praktiska rekommendationer.

Av dessa skapas en smidig helhet: utbildningen ger impulser och leder till experiment, experimenten ger lösningar för reformen av den offentliga förvaltningen.

Vem är med?

Vårt stora mål är att inspirera alla anställda inom den offentliga sektorn att komma med idéer, utveckla och testa nya tillvägagångssätt.

I utbildningen En offentlig sektor i förnyelse – möjliggörande ledarskap deltar i första skedet den högsta tjänstemannaledningen från ministerierna och några ämbetsverk. Ansökningsomgången Siilonmurtajat å sin sida är riktad till alla anställda inom offentlig förvaltning. För visionerna och diskussionsinitiativet hör vi dessutom i stor omfattning olika intressentgrupper, experter, politiska beslutsfattare och personer i Finland och internationellt som jobbar med att utveckla den offentliga sektorn.

Vad är på gång?

Utbildningen för den högsta tjänstemannaledningen inleddes i september 2017. Kurserna är till antalet sammanlagt sex stycken och den sista av dem avslutas i december 2018.

Vi fick 50 idéer till Siilonmurtajat försök, av vilka fyra har valts till Siilonmurtajat. De genomförs under 2018 i samarbete med olika intressentgrupper.

Diskussionsinitiativet En fenomenbaserad offentlig förvaltning publicerades i Augusti 2018.

Projekt

projekt

Ledarskapsutbildning inom den offentliga sektorn

projekt

Siilonmurtajat-försöken

projekt

Visionen för den offentliga förvaltningen 2020

KONTAKTA OSS!

Fråga oss och ge oss ideer!

personer
Jouni Backman
personer
Taru Keltanen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?