Julkisen sektorin johtaminen

Tuemme julkisen sektorin uudistumista virkamiesjohdon koulutuksella, poikkihallinnollisin kokeiluin ja hallinnon uusia toimintatapoja visioimalla.

AJANKOHTAISTA

Kaikenlaista kiinnostavaa aiheen tiimoilta.

MISTÄ ON KYSE?

Monet aikamme ilmiöt ovat vaikeasti ennakoitavia ja monimutkaisia. Päättäjiltä ja virkamiehiltä odotetaan niihin kuitenkin nopeaa reagointia ja tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Tämä on vain yksi niistä lukuisista haasteista, joita julkishallinnon johtamiseen, toimintaan ja rakenteisiin tällä hetkellä kohdistuu.

Avoimia kysymyksiä on paljon ja monet niistä liittyvät tavalla tai toisella työn organisoimiseen ja johtamiseen: Miten työn muutos ja johtamiseen kohdistuvat uudet odotukset heijastuvat hallinnon käytäntöihin? Miten rakennetaan asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja läpi hallinnonalojen ja kansalaisia osallistamalla? Miten ministeriöissä tehdään yhteistyötä? Miten hyvinvointia luodaan vaikuttavasti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä? Miten varmistetaan päätöksenteon tietoperusteisuus ja vahvistetaan julkisen hallinnon strategista kyvykkyyttä? Miten luovitaan yhä globaalimmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä?

Helppoja ja nopeita vastauksia ei ole, mutta yksi on selvää: julkisen sektorin johtamisen ja toimintamallien päivitykselle on tarvetta 2020-lukua lähestyttäessä. Se tapahtuu sekä ylimmän virkamiesjohdon että muun henkilöstön osaamista kehittämällä, ennakoimalla, kokeilemalla ja laittamalla toimeksi. Kysymys on paitsi julkisen hallinnon tulevaisuudesta myös hallinnon asiakkaiden eli kansalaisten hyvinvoinnista ja Suomen menestyksen eväistä. Tuemme julkista hallintoa tässä uudistumistyössä.

Mitä teemme?

Tarjoamme työkaluja poikkihallinnolliseen, tulevaisuussuuntautuneeseen johtamiseen, ketterään kokeilutoimintaan sekä uuden oppimiseen ja poisoppimiseen. Vaikka projektimme nimi on Julkisen sektorin johtaminen, painopiste on valtion keskushallinnossa eli ministeriöissä ja niiden hallinnonalojen virastoissa ja laitoksissa. Keskushallinnon esimerkillä kun on suuri vaikutus  koko julkisen sektorin toimintakulttuuriin ja sen uudistumiseen.

Työmme kolme kärkeä ovat seuraavat:

  1. Järjestämme Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen -koulutuksen, johon osallistuu vuosien 2017–2018 aikana noin 140 valtionhallinnon johtavaa virkamiestä.
  2. Tuemme käytännön poikkihallinnollisia kokeiluja. Ideat Siilonmurtajat-kokeiluihin kerätään ministeriöiden ja virastojen henkilöstöltä.
  3. Visioimme julkishallintoa 2020-luvulle yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Keskeinen kysymys on tämä: millainen julkisen hallinnon tulisi olla toimintatavoiltaan ja rakenteeltaan 2020-luvun haasteita silmällä pitäen? Työn pohjalta laaditaan keskustelualoite ja käytännönläheisiä suosituksia.

Näistä muodostuu saumaton kokonaisuus: koulutus tarjoaa impulsseja kokeiluihin ja kokeilut puolestaan poikivat oppeja ja ratkaisuja julkisen hallinnon uudistamiseen.

Keitä on mukana?

Isona tavoitteenamme on innostaa kaikki julkisen sektorin työntekijät ideoimaan, kehittämään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja.

Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen -koulutukseen osallistuu ensi vaiheessa kaikkien ministeriöiden ja muutamien virastojen ylin virkamiesjohto. Siilonmurtajat-kokeiluhaku taas on suunnattu ja kaikille julkishallinnon työntekijöille. Visioita ja keskustelualoitetta varten kuulemme lisäksi laajalti erilaisia sidosryhmiä, asiantuntijoita, poliittisia päätöksentekijöitä sekä kotimaisia ja kansainvälisiä julkisen hallinnon kehittäjiä.

Missä mennään?

Ylimmän virkamiesjohdon koulutus alkoi syyskuussa 2017. Kursseja oli yhteensä kuusi ja viimeinen niistä päättyi joulukuussa 2018. Uudistuja-johtamiskoulutus siirtyy valtiolle vuoden 2019 alussa.

Siilonmurtajat-kokeiluiksi saatiin 50 ehdotusta, joista neljä valittiin kokeiluihin mukaan. Kokeilut toteutettiin nvuoden 2018 aikana yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Ilmiömäinen julkinen hallinto -keskustelualoite julkistettiin elokuussa 2018.

HANKKEET

Astu peremmälle.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy tai heitä meitä ideoilla!

Mistä on kyse?