Julkisen sektorin johtaminen

Sitra tukee julkisen sektorin johtamisen uudistamista virkamiesjohdon koulutuksella, sitä tukevalla neuvonnalla ja kokeiluilla ja tukemalla sidosryhmiä hallinnon toimintatapojen uudistamisessa.

AJANKOHTAISTA

Työn alla nyt.

MISTÄ ON KYSE?

Julkisen sektorin johtaminen kaipaa uudistumista. Tarvitaan parempaa yhteistyökulttuuria julkisessa hallinnossa ja julkisen politiikan suunnittelussa. Tulevaisuusorientoitunutta johtamiskulttuuria ja sopeutuvaa muutoksenhallintaa pitää myös vahvistaa valtion ylimmässä virkamiesjohdossa. Tulevaisuuden hallinto tarvitsee uudenlaista oppimisen ja poisoppimisen kulttuuria, palvelukulttuurin tasolla todennettavissa olevaa asiakaslähtöistä ajattelua sekä valtioneuvoston päätöksenteon tietoperusteisuuden ja strategisen kyvykkyyden vahvistumista.

Mitä teemme?

Teemme avainalueella kolmenlaisia asioita: koulutamme ylintä virkamiesjohtoa, toteutamme julkisen sektorin koulutusta tukevaa neuvontaa ja kokeiluja sekä uudistamme julkisen hallinnon toimintatapoja yhdessä sidosryhmien kanssa. Ylimmän virkamiesjohdon koulutuksessa kohteena on vuosina 2017 – 2018 noin 200 julkisen hallinnon johtajaa ja mahdollisessa toisessa vaiheessa noin 600 – 700 johtavaa virkamiestä.

Nivomme avainalueen tekemiset yhteen seuraavasti: koulutus antaa impulsseja kokeiluihin, kokeilut tuottavat ratkaisuja julkisen hallinnon uudistamiseksi ja koulutukset ja sidosryhmätapaamiset levittävät tuotettuja ratkaisuja. Kytkemme avainalueen tekemiset tiiviisti yhteen Sitran muun toiminnan kanssa. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet koulutuksen pedagogiikkaan.

Kuka on mukana?

Yhteistyökumppaneitamme ovat valtion virkamiesjohto ja HR-johtajat ministeriöissä ja virastoissa, ministeriöiden ja virastojen kehittämistoiminnasta vastaavat viranhaltijat, erilaiset intressiryhmät, poliittiset päätöksentekijät ja kansainväliset julkisen hallinnon kehittäjät.

Lähestymistapamme perustuu ilmiölähtöiseen tulkintaan julkisen sektorin johtamisen sisällöistä ja sisällöllisistä uudistamistarpeista. Tätä lähestymistapaa olemme kehittäneet työpajoissa alkuvuodesta 2017 yhdessä valtion virkamiesjohdon edustajien, tutkijoiden, kehittäjien ja konsulttien kanssa ja useissa sidosryhmätapaamisissa hallinnon edustajien kanssa.

Missä mennään?

Alkuvuoden 2017 suunnittelemme toimintaa ja laadimme raamit tuleville koulutuksille. Ensimmäisessä koulutusaallossa järjestämme kuusi kurssia. Kokeilut käynnistyvät alkusyksystä 2017 ja niitä tehdään loppuvuoteen 2018. Parhaillaan mallinnamme ja testaamme toimintaa, rekrytoimme projektitiimiä ja markkinoimme tulevia koulutuksia julkishallinnon toimijoille.

Tulevaisuuden hallinto on strateginen ja ketterä.

TULOKSIA

Kaikenlaista kiinnostavaa aiheen tiimoilta.

OTA YHTEYTTÄ!

Kysy tai heitä meitä ideoilla!

Mistä on kyse?