SAMMHÄLLELIG INVESTERING

Samhällelig investering hjälper till att skapa välfärd på ett effektivt och resurseffektivt sätt. Det är ett sätt att kanalisera privat kapital till projekt som syftar till positiv och mätbar samhällsnytta.

Var är vi nu?

+ fyra synpunkter på samhällelig investering

VAD HANDLAR DET OM?

Obs. Projektet har avslutat i Sitra. Kompetenscenter för investeringar i samhällsutveckling vid arbets- och näringsministeriet fortsätter arbetet. 

Samhällelig investering är ett sätt att förbättra resultatet för den privata, offentliga och tredje sektorns samarbete för att förebygga och lösa olika välfärds- och miljöproblem. Det är bara omkring en tiondel av social- och hälsovårdens resurser som kanaliseras till att förebygga problem, även om det på längre sikt skulle bli klart billigare än att ta hand om problemen. Höftfrakturer och diabetes typ 2 är exempel på sjukdomar som avsevärt försvårar människors liv och som ofta kunde förebyggas. Samhällelig investering är ett sätt att genomföra noggrant planerade, långsiktiga och förmånsinriktade investeringar.

Vad gör vi?

Sitras team för samhällelig investering har som mål att ge Finland en ny operativ modell: bygga upp det ekosystem som behövs för det, inspirera olika intressenter – den offentliga sektorn, serviceproducenter och investerare – och testa hur modellen fungerar i det finländska samhället.

Vilka är med?

I det rådande ekonomiska läget behöver staten och kommunerna nya verktyg för att bygga upp och finansiera välfärden. Allt fler investerare vill att deras investeringar ska ge mer än vinst, de vill alltså främja det gemensamma goda. Dessutom finns det företag och organisationer som har innovativa lösningar för att främja välfärd och vill bevisa att deras verksamhet har genomslagskraft. Samhällelig investering för samman ovan nämnda aktörer så att alla har nytta av det.

Vad är på gång?

Det håller på att uppstå en helhet med sju resultatbaserade finansieringsavtal (SIB-avtal) i Finland. Intresset för dem är glädjande nog stort inom så väl den offentliga sektorn, företag och organisationer som hos investerarna.

PROJEKT

Läs mer!

KONTAKTA OSS

Vi hörs!

Vad handlar det om?