VISION EUROPE

Europa står inför stora strukturella reformer. Nu behövs det djärva visioner om det europeiska samhällets utvecklingsriktning.

VAD HANDLAR DET OM?

Sitra är med i nätverket av ledande europeiska tankesmedjor och stiftelser, Vision Europe. Nätverket sammanställer gemensamma ställningstaganden till Europas framtid för beslutsfattare både på det nationella planet och på EU-planet. Temat för samarbetet växlar varje år. På senare har nätverket granskat reformen av välfärdsstaten och flyktingkrisen i Europa.

Vad gör vi?

Nätverket publicerar gemensamma utredningar och deklarationer, och anordnar toppmötet Vision Europe Summit.

Vem är med?

Förutom Sitra medverkar Bertlesmann-stiftelsen, Chatham House, Bruegel, Jacques Delors -institutet, Compagnia di San Paolo, CASE – Center for Social and Economic Research och Calouste Gulbenkian -stiftelsen.

Toppmötet 2016 bereddes delvis av en finländsk arbetsgrupp som förutom experter från Sitra bestod av forskare Sirkku Varjonen, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen vid utrikesministeriet Marikki Sthochetti och specialforskare vid Helsingfors stads informationscentrum Pasi Saukkonen.

 

Vad fick man till stånd?

2017: Globaliseringens vinnare och förlorare

Globaliseringen har lyft upp miljoner människor ur fattigdomen. Alla länder har dock inte dragit lika stor nytta av det allt starkare beroendeförhållandet mellan världens länder. Fördelarna av globaliseringen har inte heller fördelats jämnt mellan de olika grupperna i samhällena.

Vid toppmötet Vision Europe Summit i november 2017 i Torino diskuterade man olika sätt att fördela nyttan av globaliseringen på ett jämnare sätt både mellan och inom olika stater. Vid mötet offentliggjordes rapporten Winners and Losers of Globalisation, som presenterar resultaten av de undersökningar som samarbetsparterna tagit fram. I rapporten behandlas bland annat den internationella handeln och de nationella sysselsättnings- och socialpolitikernas, politiska institutionernas och regeringarnas allt större svårigheter att behärska globaliseringens verkningar. På konferensen presenterades också resultaten av Sitras och Demos Helsinkis gemensamma vision om välfärdens följande rond.

I diskussionerna under toppmötet efterlystes rättvis handelspolitik som är mer målmedveten än idag och social- och arbetsmarknadspolitik som främjar människornas förmåga att anpassa sig till förändringar. Utifrån diskussionerna offentliggjorde Vision Europe-konsortiet gemensamma policyrekommendationer för det nationella planet, EU-planet och den globala nivån.

2016:Vision Europe Summit-toppmötet i Lissabon i november 2016 offentliggjorde samarbetspartnerna den gemensamma deklarationen “Building Common Ground. Towards Strategic Migration and Refugee Policies in Europe”. Utgångspunkten i deklarationen är att nationella metoder inte längre räcker till för att lösa det internationella flyktingproblemet. Det räcker inte heller med små förbättringar i det nuvarande systemet utan den europeiska invandrar- och flyktingpolitiken behöver en helt ny approach som förenar åtgärderna på ett globalt, europeisk, nationellt och lokalt plan. Kärnan i deklarationen består av fyra budskap:

  1. EU behöver en politisk vilja att bygga upp en gemensam, framåtblickande invandrarstrategi
  2. Mer övergripande och rättvisare mekanismer behövs för hanteringen av invandrarströmmarna
  3. Integrering som fokuserar på arbete och utbildning stärker även den sociala integrationen
  4. Hela samhället måste involveras i strävan att skapa samhörighetskänsla för invandrarna.

Som stöd för varje mål utarbetades bakgrundsrapporter, som utgjorde underlag för konkreta policyrekommendationer. En av bakgrundsrapporterna som avfattades av forskare Pasi Saukkonen, From Fragmentation to Integration: Dealing With Migration Flows in Finland, samlar de väsentligaste dragen i integrationspolitiken och de lärdomar som Finland fått. Stiftelserna och tankesmedjorna som medverkar i samarbetet skickade ett personligt öppet brev till de politiska beslutsfattarna i Europeiska unionen och dess medlemsstater i mars 2016. I brevet uppmuntrades beslutsfattarna att kämpa för att hitta gemensamma svar på krisen.

2015: Temat för 2015 var den europeiska välfärdsmodellens framtid. Ämnet granskades ur tre olika aspekter: social och ekonomisk hållbarhet samt välfärdsstatens förvaltning. Resultaten av samarbetet år 2015 presenterades 17–18.11 på toppmötet i Berlin som hade samlat beslutsfattare, forskare och andra påverkare från EU och medlemsländerna. På konferensen offentliggjordes det gemensamma forskningspublikationen Redesigning European welfare states – Ways forward. Vidare sammanställdes en kommuniké som riktade sig till beslutsfattare på det nationella planet och på EU-planet.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?