VISION EUROPE

Europa står inför stora strukturella reformer. Nu behövs det djärva visioner om det europeiska samhällets utvecklingsriktning.

AKTUELLT

Rättvis dataekonomi
nyheter

Europeiska tankesmedjor vill lyfta fram Europa som en drivande kraft inom rättvis dataekonomi

VAD HANDLAR DET OM?

Sitra är med i nätverket av ledande europeiska tankesmedjor och stiftelser, Vision Europe. Nätverket sammanställer gemensamma ställningstaganden till Europas framtid för beslutsfattare både på det nationella planet och på EU-planet. Temat för samarbetet växlar varje år. På senare har nätverket granskat reformen av välfärdsstaten och flyktingkrisen i Europa.

Vad gör vi?

Nätverket publicerar gemensamma utredningar och deklarationer, och anordnar toppmötet Vision Europe Summit.

Vem är med?

Förutom Sitra medverkar Bertlesmann-stiftelsen, Chatham House, Bruegel, Jacques Delors -institutet, Compagnia di San Paolo, CASE – Center for Social and Economic Research och Calouste Gulbenkian -stiftelsen.

Toppmötet 2016 bereddes delvis av en finländsk arbetsgrupp som förutom experter från Sitra bestod av forskare Sirkku Varjonen, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen vid utrikesministeriet Marikki Sthochetti och specialforskare vid Helsingfors stads informationscentrum Pasi Saukkonen.

 

Vad fick man till stånd?

2019: Hur kan vi göra Europa till en föregångare inom rättvis dataekonomi?

I dag är det i huvudsak den som samlar in data som administrerar denna. Samtidigt avstår individen i hög grad från sina rättigheter till sina data. Plattformbolagens tillväxt bygger på att de innehar och äger data. Europeiska unionen har tagit en mycket strängare och mer etisk attityd till användningen av data än USA och Asien, som är de drivande krafterna inom den digitala utvecklingen. Nu gäller det för Europa att ta ytterligare några steg framåt och skapa en europeisk dataekonomi som samtidigt är rättvis och effektiv.

Inför europarlamentsvalet vill tankesmedjorna väcka offentlig debatt om rättvis dataekonomi och om hur personliga data används. Samtidigt vill de göra ämnet lättbegripligare för allmänheten. Europeiska tankesmedjor skrev sex artiklar om rättvis dataekonomi.

Vision Europe Dialogue evenemagn hölls i Helsingfors 2019. Vision Europe-nätverket ordnar årligen en sammankomst i Europa och Sitra har förnyat mötet, som nu ordnades för första gången i dialogisk form i stället för ett traditionellt sammanträde.

2017: Globaliseringens vinnare och förlorare

Globaliseringen har lyft upp miljoner människor ur fattigdomen. Alla länder har dock inte dragit lika stor nytta av det allt starkare beroendeförhållandet mellan världens länder. Fördelarna av globaliseringen har inte heller fördelats jämnt mellan de olika grupperna i samhällena.

Vid toppmötet Vision Europe Summit i november 2017 i Torino diskuterade man olika sätt att fördela nyttan av globaliseringen på ett jämnare sätt både mellan och inom olika stater. Vid mötet offentliggjordes rapporten Winners and Losers of Globalisation, som presenterar resultaten av de undersökningar som samarbetsparterna tagit fram. I rapporten behandlas bland annat den internationella handeln och de nationella sysselsättnings- och socialpolitikernas, politiska institutionernas och regeringarnas allt större svårigheter att behärska globaliseringens verkningar. På konferensen presenterades också resultaten av Sitras och Demos Helsinkis gemensamma vision om välfärdens följande rond.

I diskussionerna under toppmötet efterlystes rättvis handelspolitik som är mer målmedveten än idag och social- och arbetsmarknadspolitik som främjar människornas förmåga att anpassa sig till förändringar. Utifrån diskussionerna offentliggjorde Vision Europe-konsortiet gemensamma policyrekommendationer för det nationella planet, EU-planet och den globala nivån.

2016:Vision Europe Summit-toppmötet i Lissabon i november 2016 offentliggjorde samarbetspartnerna den gemensamma deklarationen “Building Common Ground. Towards Strategic Migration and Refugee Policies in Europe”. Utgångspunkten i deklarationen är att nationella metoder inte längre räcker till för att lösa det internationella flyktingproblemet. Det räcker inte heller med små förbättringar i det nuvarande systemet utan den europeiska invandrar- och flyktingpolitiken behöver en helt ny approach som förenar åtgärderna på ett globalt, europeisk, nationellt och lokalt plan. Kärnan i deklarationen består av fyra budskap:

  1. EU behöver en politisk vilja att bygga upp en gemensam, framåtblickande invandrarstrategi
  2. Mer övergripande och rättvisare mekanismer behövs för hanteringen av invandrarströmmarna
  3. Integrering som fokuserar på arbete och utbildning stärker även den sociala integrationen
  4. Hela samhället måste involveras i strävan att skapa samhörighetskänsla för invandrarna.

Som stöd för varje mål utarbetades bakgrundsrapporter, som utgjorde underlag för konkreta policyrekommendationer. En av bakgrundsrapporterna som avfattades av forskare Pasi Saukkonen, From Fragmentation to Integration: Dealing With Migration Flows in Finland, samlar de väsentligaste dragen i integrationspolitiken och de lärdomar som Finland fått. Stiftelserna och tankesmedjorna som medverkar i samarbetet skickade ett personligt öppet brev till de politiska beslutsfattarna i Europeiska unionen och dess medlemsstater i mars 2016. I brevet uppmuntrades beslutsfattarna att kämpa för att hitta gemensamma svar på krisen.

2015: Temat för 2015 var den europeiska välfärdsmodellens framtid. Ämnet granskades ur tre olika aspekter: social och ekonomisk hållbarhet samt välfärdsstatens förvaltning. Resultaten av samarbetet år 2015 presenterades 17–18.11 på toppmötet i Berlin som hade samlat beslutsfattare, forskare och andra påverkare från EU och medlemsländerna. På konferensen offentliggjordes det gemensamma forskningspublikationen Redesigning European welfare states – Ways forward. Vidare sammanställdes en kommuniké som riktade sig till beslutsfattare på det nationella planet och på EU-planet.

KONTAKTA OSS

personer
Eeva Hellström
Ledande Expert, Morgondagens ekonomi

Vad handlar det om?