Frågor och svar
Beräknad läsningstid 3 min

Frågor och svar om finansieringsansökan för decentraliserad läkemedelsforskning

Sitra söker läkemedelsstudier där avsikten är att utnyttja decentraliserade, digitala metoder. Målet är att öka genomförandet av studier av detta slag i Finland. Vi svarar på frågor som gäller ansökningsomgången och som ställts senast vid utsatt tid.

Publicerad

 1. Vilka decentraliserade metoder intresserar Sitra mest? Till exempel vilken av följande intresserar särskilt: rekrytering via webbreklam, förhandsscreening via elektronisk blankett, elektroniskt samtycke, daglig fjärravläsning eller påminnelsemeddelanden?

  Vi kan inte ta ställning till enskilda metoder. Vi uppskattar ett brett utbud av olika metoder och att decentraliserade metoder har en stor andel i hela studien. Rekrytering via webbreklam, som frågeställaren nämnde, är inte i första hand den sorts metod som vi söker efter i denna ansökning. De andra metoderna som frågeställaren nämner är intressanta. Andra intressanta metoder är till exempel att utnyttja doseringsrobotar, decentraliserade logistiklösningar och att utnyttja hälsostationer i stället för sjukhus i en bredare utsträckning än i nuläget.

 2. I ansökningsmeddelandet står det: ”Sitra erbjuder i första hand finansiering för forskare eller forskargrupper för att ansöka om forskningstillstånd av Fimea”. Troligtvis är avsikten emellertid inte att ansökningen endast avses för forskning som görs enligt direktivet om prövning av läkemedel? En stor del av forskningen som inleds görs enligt prövningsförordningen i CTIS-systemet och då omfattar samma ansökan inte endast Fimeas tillstånd utan både Tukijas och Fimeas tillstånd (eller tillstånd från en läkemedelsmyndighet i ett annat land, då inte Fimea ingår alls).

  Frågeställarens tolkning är rätt. Fimea är inte den enda möjliga myndighet som man söker om tillstånd av. I den ursprungliga texten beskrevs genomförandet av undersökningarna felaktigt på ett förenklat sätt. Vi vill emellertid främja forskning som genomförs i Finland, vilket betyder att forskningen ska ske i Finland åtminstone delvis.

 3. Finansieringen fick utnyttjas för att ansöka om forskningstillstånd eller för att skriva en forskningsplan. Att ansöka om själva tillståndet är inte ett stort arbete. Det är en blankett, än om ganska omfattande. Finns finansiering endast för att fylla i blanketten?

  Finansiering kan utnyttjas för arbete i samband med att ansöka om tillståndet. Den begränsas inte endast till att fylla i blanketten som frågeställaren syftar till, utan också för att utarbeta bilagor, forskningsplan, att utnyttja experter eller till exempel resekostnader. Vi vill också stödja utvärderingen av nya metoder, så finansiering kan också utnyttjas till exempel för planering som utförs tillsammans med systemleverantörer. Om den ansökande organisationen inte bereder forskningstillståndet inom närmaste framtiden, stödjer man huvudsakligen utarbetandet av forskningsplanen och inte utarbetandet av andra bilagor.

 4. Täcker finansieringen genomförandet av forskningen?

  Nej. Sitras Hälsodata 2030-projekt upphör nästa år och projektets tidsfrist räcker inte till för att finansiera forskningen.

 5. Om genomförandet endast är att ansöka om tillstånd, hur rapporteras det då?

  Innan finansieringsperioden avslutas, utarbetar mottagaren en kort slutrapport om projektets gång och en kostnadsrapport. I slutrapporten ingår inte det egentliga resultatmaterialet såsom i själva forskningsansökan.

 6. Tolkar Sitra de minimis på samma sätt som Business Finland? I vilken klass hör sjukvårdsdistrikten? Är alltså sjukvårdsdistriktet ”ett företag eller någon annan instans som utövar ekonomisk verksamhet”?

  Vi kan inte ta ställning till Business Finlands tolkning av de minimis-reglerna. Sjukvårdsdistrikten kan ingå i de minimis-regeln om finansieringen riktas mot en verksamhet eller funktion som utövar ekonomisk verksamhet. Detta kontrolleras i samband med att avtalet utarbetas.

Vad handlar det om?