artiklar
Beräknad läsningstid 4 min

Gaia-X skapar en grund för datamarknaden

I framtidens fungerande dataekonomi har gemensamt överenskomna standarder och tekniska lösningar, öppna gränssnitt och regelböcker en nyckelroll. Bland annat sådana skapas i Gaia-X-projektet som också innebär en stor möjlighet för finländska företag, allt från stora industriföretag till små och medelstora företag och start-ups.

Författare

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Framtidens ekonomi utgår allt mer från utnyttjande av data och verksamheten i ekosystem som upprätthåller samarbete. Tillsammans med partner skapas allt mer värde av data.

Av detta följer även praktiska utmaningar: nya sätt att utnyttja data förutsätter spelregler, och till ekosystemen hör olika slags aktörer som har ett enormt behov av olika avtal. Dessutom vållar även tekniska lösningar huvudbry. Det kan också vara svårt att hitta lämpliga data, och kanske det även förekommer brist på förtroende.

Även om data redan rör sig via API-gränssnitt, saknar vi ännu en grund för en europeisk datamarknad: förtroende och en fungerande infrastruktur.

För att lösa detta problem har man startat ett sameuropeiskt projekt som heter Gaia-X. Öppenhet och samarbete mellan EU-medlemsstaterna utgör kärnan av projektet. Gaia-X har också ett nära samarbete med Europeiska kommissionen. Tysklands och Frankrikes samarbetsinitiativ har expanderat snabbt och nu deltar redan sju olika medlemsstater i EU, inklusive Finland.

Gaia-X håller inte på att skapa ett konkurrerande ekosystem, utan i stället är syftet att ta fram en lösning för delning av data mellan olika ekosystem samt datans hittbarhet och skalbarhet.

Efter att tekniska lösningar för dataöverföring har definierats och tillförlitliga aktörer certifierats, kan gemensamt arbete och produktion av nya slags tjänster vara enkelt i framtiden.

Från möjligheter mot konkretion

I webbseminariet Gaia-X – Lupauksista kohti konkretiaa som hölls den 5 februari sammanfattade Ilkka Lakaniemi från Aalto-universitetets Handelshögskola enligt följande varför det lönar sig för företag att redan i början delta i Gaia-X-samarbetet:

  1. Inverkan på företagsklimatet: Gaia-X erbjuder en utsiktsplats, ett nätverk och möjligheter att i och med EU:s reglering och projekt påverka den europeiska datamarknad som håller på att utformas.
  2. Tillväxt: uppskalning av redan genomförda nationella och nordiska lösningar samt den bästa praxisen för EU:s marknad och den globala marknaden visar vägen för en ny tillväxt av företagens affärsverksamhet.
  3. Finansiering: Nätverk som byggs upp i Gaia-X-projekten möjliggör samarbete som överskrider sektorsgränser och erbjuder en kanal för en ny utvecklingsfinansiering.

Därmed erbjuds många slags fördelar för dem som deltar i utvecklingsarbetet.  Projektet är öppet för alla som är intresserade, från stora industriföretag till små och medelstora företag och start-ups. Även forskning har en viktig roll i utvecklingsarbetet.

Hur ser utvecklingen ut i Finland?

Sitra koordinerar under våren förberedelsefasen av Finlands Gaia-X hub. Syftet med hubben är att föra samman aktörer med sina projekt och skapa en direkt inflytandekanal till Europa. Därmed fungerar den liksom ett lim mellan olika slags dataekosystem, politiska åtgärder och praktiska experiment.

Man har redan stora förväntningar på hubbarna på den europeiska nivån. Deras verksamhet fokuserar särskilt på samarbete med andra europeiska hubbar och Gaia-X-stiftelsen, som koordinerar utvecklingen, samt på att följa upp och observera det praktiska verkställandet av EU:s datastrategi.

I projektets förberedelsefas har de första konkreta handlingarna redan börjat ta sin form kring Finlands hub. Industrins datarymdarbete har redan startat under ledning av Aalto-universitetet och DIMECC, och man söker fler intresserade aktörer som kan delta i arbetet. Dessutom består GAIAXPACE-projektet, som koordineras av VTT, av genomförandet av en försöksmiljö för Gaia-X-tjänster, utförandet av datarymder som gäller åtta olika sektorer samt affärsmodeller och försök som utgår från dem, samt av forskning som stöder dessa. Förutom VTT deltar över 20 företag och forskningsinstitut i projektet.

Hur kommer man med?

  • Du får mer information om verksamheten i Finlands Gaia-X hub via adressen gaiax@sitra.fi. Under våren ordnar vi även webbseminarier om hubbens verksamhet.
  • Du hittar grundläggande information om Gaia-X-projektet på adressen Gaia-X (data-infrastructure.eu)
  • Du får information om Gaia-X-stiftelsens evenemang genom att registrera dig på adressen http://talque.com/join/gaiaxevents
  • Du kan delta i att skapa en datarymd för industrin genom att kontakta Ilkka Lakaniemi, ilkka.lakaniemi@aalto.fi
  • Du kan gå med i det arbete om utnyttjande av Gaia-X som koordineras av VTT på adressen gaia-x@vtt.fi

Vad handlar det om?