archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Miraklet i Mäntsälä – ett nytt sätt att utföra barnskyddets socialarbete

Miraklet i Mäntsälä innebar en helomvändning från barnskyddets brådska och problem till någon som följer familjen och ger stöd vid förändring. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Publicerad

Tillredning

Involvera hela teamet i utvecklingsarbetet och lita på teamets yrkeskunskaper. Formulera ett tydligt mål och var redo att ge upp gamla vanor. Säkerställ stöd från chef och ledning.

Leta efter inspiration i olika modeller och metoder. I det här receptet utnyttjades Hackneymodellen från London, en systemteori som betonar vikten av familjens nära nätverk, ett resursfokuserat tänkande och ett terapeutiskt arbetsgrepp.

Påminn dig ofta om för vem du och ditt team finns till. Involvera klienterna i utvärderingen av sitt servicebehov och i planeringen av de lösningar som behövs. Betona vikten av en dialogisk relation mellan klient och arbetstagare. Den viktigaste frågan är WAIIT: Who am I in this?

Tips: Satsa på skräddarsydda personalutbildningar!

Granska arbetsfördelningen mellan de olika enheterna som en helhet. Du är ändringsutföraren som går bredvid familjerna i stället någon som styr servicen. Satsa på basservicen och rikta in aktörerna dit de bäst behövs. Erbjud blivande arbetstagare en engagerande inlärningsmiljö.

Skapa nätverk och sök samarbetspartners för utvecklingsarbetet bland universiteten och riksomfattande utvecklingsprojekt. Bjud ut dig själv som forskningsobjekt.

Slutprodukt

Med hjälp av vårt recept har antalet omhändertaganden på tre år minskat från cirka 70 stycken till färre än 30. Tidigare hade socialarbetarna 40–60 klienter, idag 15. Våra klienter får mer och oftare stöd av socialarbetaren i sina hem. Samtidigt har kostnaderna för barnskyddet minskat. Inverkan har varit betydande både mänskligt och ekonomiskt.

Arbetshälsan och motivationen har kommit efter att vi förnyat vår verksamhet enligt klienternas behov. Brådskan och arbetets mentala belastning har minskat och givit rum för enorm iver och arbetsro.

Även andra kan tillämpa vårt recept. Institutet för hälsa och välfärd och Östra Finlands universitet har tagit upp det som gemensamt forskningsobjekt.

Barnskyddet i Mäntsälä och Borgnäs fick arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra, och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till 9 arbetsplatser.

Barnskyddet i Mäntsälä och Borgnäs vid Grundskyddet i Svartsån hjälper områdets barn vars förhållanden eller beteende hotar äventyra barnens välmående eller hälsa och då tjänster på basnivå inte längre räcker till. Arbetstagare: 4 socialarbetare och en socialvårdschef.

Mer information

Arja Tolttila, socialvårdschef, arja.tolttila@mantsala.fi

Vad handlar det om?