archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitra tillhör medborgarna

Publicerad

Eftersom Sitra lyder under riksdagen är fondens beslutsfattande bundet till den finländska parlamentarismen. Vår förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen. Förvaltningen och räkenskaperna granskas av revisorer som utses av riksdagen.

Till förvaltningsrådet hör ledamöterna i Finlands Banks bankfullmäktige som tillsatts av riksdagen. Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka Sitras administration och besluta om verksamhetsprinciperna. Förvaltningsrådet består av:

Vanhanen Matti, riksdagsledamot, ordförande
Oinonen Pentti,
riksdagsledamot, vice ordförande
Ala-Nissilä Olavi, riksdagsledamot
Kääriäinen Seppo, riksdagsledamot
Satonen Arto, riksdagsledamot
Urpilainen Jutta, riksdagsledamot
Viitanen Pia, riksdagsledamot
Vähämäki Ville, riksdagsledamot
Zyskowicz, Ben, riksdagsledamot

Förvaltningsrådets sekreterare är vicehäradshövding Anton Mäkelä.

Sitras styrelse bereder och lägger fram ärenden för beslut i förvaltningsrådet och svarar för den allmänna ledningen av fonden. Styrelsen utnämner fondens ombudsman utifrån överombudsmannens förslag. Fondens övriga personal tillsätts av överombudsmannen.

Styrelsen består av sex ledamöter. Finansministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet ska ha var sin representant i styrelsen. Överombudsmannen sitter i styrelsen. I styrelsen bör även finnas medlemmar med sakkunskap om näringslivet och finansiering. Styrelsen tillsätts för två år i taget. Styrelsen består av:

Hetemäki Martti, statssekreterare, kanslichef, finansministeriet, ordförande
Peltonen Petri,
understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, vice ordförande
Kosonen, Mikko
, överombudsman, Sitra 
Kovalainen, Anne, professor, Åbo handelshögskola
Lehikoinen, Anita, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet
Sormunen, Kirsi

Styrelsens sekreterare är ledande jurist Jorma Jaalivaara.

Sitras överombudsman handhar fondens administration och utvecklar dess verksamhet enligt förvaltningsrådets och styrelsens anvisningar och föreskrifter. Överombudsmannen beslutar om ärenden som hör till den löpande administrationen. Åtgärder och beslut av kvalitativt eller kvantitativt exceptionell omfattning ska underställas styrelsen. Sitras överombudsman är ED Mikko Kosonen (2008–).