Utlåtande
Beräknad läsningstid 8 min

Sitras utlåtande om en klimat- och miljöstrategi för informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT)

Sitra betonar att Finland ska fortsätta arbetet med informations- och kommunikationssektorns klimat- och miljökonsekvenser samt vidta åtgärder som syftar till att skapa en helhetsbild av sektorns konsekvenserna och i synnerhet den ökade användningen av informations- och kommunikationsteknik.

Författare

Mari Pantsar

Publicerad

Begäran om utlåtande: En klimat- och miljöstrategi för informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT).

Sitra tackar för möjligheten att delta i arbetsgruppens arbete som bereder en miljö- och klimatstrategi för IKT-branschen i Finland och ge sitt utlåtande om denna strategi.

I och med strategiarbetet är Finland ett av de första länderna att lyfta fram klimat- och miljöfrågor inom IKT-branschen till en heltäckande granskning. Sitra ger sitt starka stöd till att de åtgärder som presenteras i arbetsgruppens slutrapport ska genomföras. Samtidigt betonar Sitra att Finland för att nå visionen bör fortsätta ett samordnat arbete kring ämnet samt inleda åtgärder som syftar till att skapa en helhetsbild och -förståelse av klimat- och miljökonsekvenserna (inklusive biologisk mångfald) inom IKT-branschen samt gällande till den ökade användningen av informations- och kommunikationsteknik.

Granskningen bör också sträcka sig utanför Finlands gränser, eftersom en betydande del av de miljökonsekvenser som finländarnas användning av digitala tjänster förorsakar och enheter uppstår utanför landets gränser.

Klimatförändringen och den minskade biologiska mångfalden avancerar i en oroväckande takt. Sitra uppmuntrar till åtgärder som främjar en hållbar användning av naturresurser, bromsar in klimatförändringen, tryggar den biologiska mångfalden och skapar ekonomisk tillväxt och sysselsättning med allt mindre miljökonsekvenser. Målet bör vara en frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och förbrukning av naturresurser samt klimatutsläpp för att vårt samhälle ska anpassa sig till ett liv inom ramen för jordens bärkraft. Digitaliseringen och många tekniska lösningar hjälper till i denna frikoppling, och därför är det viktigt att främja dem.

Digitaliseringen och användningen av teknik är också förknippade med faktorer som påskyndar klimatförändringen och minskar den biologiska mångfalden. Särskild vikt bör fästas vid dessa faktorer i framtiden. Sådana är till exempel den ökade förbrukningen av energi och naturresurser. För närvarande är helhetsbilden av ICT-branschens klimat- och miljökonsekvenser samt digitaliseringen och den ökade användningen av teknik ännu alltför otydlig, vilket medför en risk för att den vision som presenteras i slutrapporten ska förverkligas.

Enligt Sitras syn förutsätter en tillräckligt tydlig helhetsbild av IKT-branschens klimat- och miljökonsekvenser åtminstone att följande fyra saker tas upp i kärnan av strategin och dess verkställande.

1. IKT-sektorns energiförbrukning

Etlas och Aalto-universitetets studie om energi- och elförbrukningen i informationssektorn i Finland [1, 2], som finansierats av Sitra, visar att den ökade mängden internettrafik hos konsumenter och industrin är orsaken till den ständigt ökande elförbrukningen inom IKT-sektorn. Enligt forskarnas uppskattning kommer informationstekniksektorns andel av världens årliga elförbrukning att stiga till minst sex och upp till fjorton procent under de följande tio åren. Trots att IKT-sektorn har satsat på energieffektivitet och på så sätt kunnat minska växthusgasutsläppen, finns det en risk för att utvecklingen går förlorad på grund av ökad användning, förbättrad kvalitet på bilder som överförs och tyngre, mer avancerad programvara.

IKT-sektorn använder allt mer el som produceras med förnybara källor, men då sektorns elförbrukning ökar och de övriga sektorerna också blir elektrifierade i världen, är det enda som är avgörande med tanke på att lösa den globala miljökrisen att produktionskapaciteten för förnybar el globalt kan svara på den ökade elförbrukningen inom alla sektorer.

Sitra anser att det är viktigt att rapporteringsskyldigheter skapas för energi- och elförbrukning i Finland och inom EU för att få pålitlig och transparent information om sektorns energi- och elförbrukning samt de faktorer, lösningar och förbrukningssätt som antingen har en höjande eller sänkande effekt på förbrukningen. Även byggandet av Finlands datakommunikationsinfrastruktur (datanät och datacenter) ska basera sig på bästa möjliga teknik med tanke på miljön.

Strategin behandlar datacentrens energiförbrukning på ett mångsidigt sätt, men datanätens energiförbrukning behandlas förhållandevis lite. Sitra önskar att även datanätens energiförbrukning och livscykel i fråga om det mobila och fasta fiberoptiska nätverken skulle framträda tydligare i strategin och dess åtgärder.

2. IKT-sektorns förbrukning av naturresurser

Den ökade IKT-användningen ökar även mängden elektroniska enheter. Samtidigt som ny elektronik tillverkas, produceras också allt mer elektronikavfall. Elektronikavfall är det snabbast växande avfallsslaget, och mängden växer med sju procent per år [3].

Efter som många tekniker som är viktiga med tanke på framtiden, som elbilar, batterier, solpaneler och vindkraftverk konkurrerar om samma värdefulla metaller, är det nödvändigt att finna lösningar för att ta till vara råvaror i enheter som inte längre används och använda råvarorna vid tillverkningen av nya produkter. Lösningar behövs också för att förlänga enheternas livscykel och öka konsumenternas medvetenhet om tillbörlig återvinning av enheterna.

Sitra vill lyfta fram att det inte är möjligt att i helhetsbilden av IKT-sektorns förbrukning av naturresurser identifiera de effektivaste lösningsmetoderna för utmaningar som gäller sektorns förbrukning av naturresurser. Cirkulär ekonomi måste på ett övergripande sätt inkluderas i materialanvändningen inom IKT-sektorn och dess principer måste tillämpas på alla skeden av livscykeln – från materialval till ekologisk planering och från reparerbarhet till återvinning.

Trots att större delen av de elektroniska enheter som används inom IKT-sektorn tillverkas utanför Finland, bör Finland kunna finna metoder för att påverka IKT-sektorns förbrukning av naturresurser samt enheternas värde- och produktionskedjor på ett mer omfattande sätt än vad som föreslås i slutrapporten.

3. Tillgång till pålitlig och transparent information

Enligt Etlas och Aalto-universitetets studie [1,2] uppstår större delen av växthusgasutsläppen från IKT-sektorn i Finland utanför Finlands gränser. Av denna anledning beskriver inte statistiken över elförbrukning inom IKT-sektorn i Finland de klimat- och miljökonsekvenser som finländarnas användning av digitala tjänster i rätt proportion. Enligt forskarna produceras en betydande del av de digitala tjänster som finländska organisationer och konsumenter använder i serverhallar utomlands, varvid energiförbrukningen och motsvarande klimat- och miljökonsekvenser inte riktas mot Finland.

Trots att det inte finns liknande studier om förbrukningen av naturresurser inom IKT-sektorn, står det klart att även de klimat- och miljökonsekvenser som orsakas av förbrukningen av naturresurser inom IKT-sektorn i huvudsak riktas utanför Finland.

Eftersom IKT-sektorn och i synnerhet produktionen av digitala tjänster och enheter sker inom internationella nätverk, kan den ökning i förbrukningen av el och naturresurser som digitaliseringen orsakar och de efterföljande klimat- och miljökonsekvenserna inte granskas per land eller världsdel. Det krävs internationellt samarbete för att förstå fenomenet.
Sitra anser att det är viktigt att enhetlig, gränsöverskridande praxis för rapportering av energieffektivitet samt klimat- och miljökonsekvenser främjas både inom EU och internationellt. Tillgången till information, att samla in och rapportera den samt en bättre övergripande förståelse för IKT-sektorns värde- och produktionskedjor än i nuläget är en förutsättning för att kunna bedöma och maximera effektiviteten av de åtgärder som föreslås i strategin.

Det är nödvändigt att ha tillgång till information och förstå helheten även för att beräkna koldioxidavtrycket och kolhandavtrycket som beskriver miljökonsekvenserna av IKT-sektorns produkter och tjänster. En mer avancerad rapportering bidrar således också till förståelsen för vilka lösningar inom IKT-sektorn som medför verkliga utsläppsminskningar och miljöfördelar och vilka som inte gör det.

4. Dataekonomi och cirkulär ekonomi

Digitaliseringen är en central del av cirkulär ekonomi, som i sig är ett livsvillkor för att bromsa in överförbrukningen av naturresurser och den ökade energiförbrukningen. Digitaliseringen gör det möjligt att utnyttja data i olika skeden av produkternas och tjänsternas livscykel – från materialval till ekologisk planering och från reparerbarhet till återvinning.

Sitra betonar att IKT-sektorn har en betydande roll i att främja cirkulär ekonomi, eftersom den redan befintliga teknik som sektorn erbjuder möjliggör att centrala data som är centrala för cirkulär ekonomi kan delas i till exempel slutna och linjära leverans-, produktions- och värdekedjor. Målet gällande en klimat- och miljövänlig dataekonomi sammanlänkas således också med cirkulär ekonomi. För att maximera de positiva klimat- och miljökonsekvenser som dataekonomin medför är det emellertid viktigt att fästa vikt vid att undvika insamling av onödiga data, eftersom all överföring, förvaring och bearbetning av data alltid förbrukar energi.

Källor: 

1 ETLA (2020): Informaatiosektorin energian- ja sähkönkäyttö Suomessa
2 ETLA (2021): Energy and Electricity Consumption of the Information Economy Sector in Finland
3 ITU (2020): Global E-waste Monitor 2020 

Vad handlar det om?