Utlåtande
Beräknad läsningstid 6 min

Sitras utlåtande om lagförslaget om förbud mot användning av kol för energi

Användningen av stenkol som energi borde avvecklas redan 2025. En stramare tidtabell skulle uppmuntra till att utveckla alternativa sätt att producera energi.

Författarna

Mari Pantsar

Janne Peljo

Tuuli Hietaniemi

Ledande Expert, Hållbarhetslösningar

Publicerad

Utlåtandet har getts 16.8.2018

Centrala observationer

Sitra tackar för möjligheten att avge ett utlåtande om regeringens proposition till en lag som skulle förbjuda kol som energikälla.

Sitra stödjer regeringens proposition. Användningen av fossila bränslen måste avvecklas i snabb takt för att målen i klimatavtalet från Paris ska kunna uppnås. Avvecklingen av användningen av stenkol för produktion av energi är en central del av omställningen av Finlands energiekonomi mot nollutsläpp.

De centrala rekommendationerna i Sitras utlåtande har sammanställts nedan. Genom att beakta dem kan lagpropositionen förstärkas ytterligare. Samtidigt kan Finland utveckla sin roll som främjare av klimatlösningar.

  • Användningen av kol som energi bör avvecklas redan 2025.
  • Energiformer som ersätter stenkol ska stödja Finlands snabba omställning till en energiekonomi med nollutsläpp.
  • Betydelsen av energibesparingar när det gäller att ersätta stenkolet bör betonas mer än i dag.
  • Bestämmelsen om en annullering av utsläppsrätterna ska stödjas.
  • Vid sidan av stenkol ska också användningen av torv för energi avvecklas.

Sitras utlåtande

Klimatkrisen fortskrider med oroväckande fart. Vi är väl medvetna om att Finlands och EU:s klimatmål är otillräckliga för att det klimatmål som slås fast i klimatavtalet från Paris ska kunna uppnås. Därför ska utsläppsmålen stramas åt avsevärt redan under de närmaste åren.
Finlands energiekonomi ska nå nollutsläpp på 2030-talet. Detta innebär att användningen av all fossil energi ska avvecklas i snabb takt. Finlands lyckade beslut att gå med i den internationella alliansen Powering Past Coal förtjänar beröm och visar att vårt samhälle går i rätt riktning. Det föreslagna förbudet mot användning av stenkol är ett viktigt steg mot en energiekonomi med nollutsläpp och vidare mot negativa utsläpp.

Sitra konstaterar dock att tidtabellen borde vara mer ambitiös än den föreslagna. Användningen av kol som energi borde avvecklas redan 2025. En mer ambitiös tidtabell erbjuder möjlighet till avsevärt snabbare minskningar av utsläppen, vilket skulle kunna tjäna som ett uppmuntrande exempel både inom Europeiska unionen och internationellt. Som det konstateras i lagförslaget meddelade Storbritannien år 2015 att landet kommer att avveckla användningen av stenkol. Dessutom infördes ett prisgolv för utsläppen år 2013. Tack vare dessa åtgärder har användningen av stenkol för energi börjat minska i snabb takt. År 2012 producerades 39,5% av all elektricitet i Storbritannien med stenkol. År 2017 hade andelen minskat till under sju procent.

En stramare tidtabell än den som nu presenteras i lagpropositionen skulle kunna uppmuntra finländska aktörer att utveckla alternativa sätt att producera energi. Om stenkol ska ersättas redan år 2025, måste de finländska aktörerna satsa på att snabbt genomföra alternativen. Detta ger kompetens som kan säljas till andra länder, som ofrånkomligen kommer att följa i samma spår.

Enligt en uppskattning skulle de ekonomiska effekterna av ett tidigareläggande av förbudet mot stenkol till år 2025 uppgå till cirka 200 miljoner euro. De ekonomiska effekterna av införandet av förbudet mot stenkol år 2029 skulle i sin tur medföra totala kostnader om 14–25 miljoner euro. De ekonomiska effekterna som orsakas av att förbudet mot stenkol tidigareläggs kan kompenseras till exempel genom att rikta om det stöd som är skadligt för miljön.

På det hela taget är det viktigt att energiformer som ersätter kol stödjer en genuin omställning till en energiekonomi med nollutsläpp i Finland. För det första ska energieffektivitet och energibesparingar ges en med framträdande roll i Finlands energipolitik, eftersom insparad energi är den bästa energin. För det andra kan den ersättande energi redan nu produceras med sol, vind, värmepumpar, geotermisk energi och hållbart producerad biomassa. I framtiden kommer alternativen dessutom att utvecklas ytterligare.

Planen att till största delen ersätta den kolsänka som avlägsnas med biomassa är problematisk. Förbränning av biomassa minskar inte koldioxidutsläppen på kort sikt, vilket även konstateras i lagförslaget. Dessutom leder en betydande ökning av användningen av biomassa på kort sikt till märkbara problem i leveranskedjan för bränsle i Finland, vilket kan leda till att en ökande mängd bränsle importeras från utlandet. En ökad användning av biomassa hotar även den biologiska mångfalden i naturen i Finland.

Biomassa ska i huvudsak styras till produkter med högt förädlingsvärde och dess energianvändning ska betona avfall och sidoströmmar. Kolsänkorna och -lagren i skogarna och jordmånen i Finland ska som helhet förstärkas och eventuell användning av biomassa ska dimensioneras enligt detta. En ökad användning av utländsk biomassa skulle leda till att kolsänkorna och -lagren samt den biologiska mångfalden skulle försämras utanför Finlands gränser, och därför kan det inte understödjas.

Stenkol är det första fossila bränslet vars avveckling Finland förbereder. Detta är motiverat, då förbränning av stenkol medför särskilt stora utsläpp per producerad energienhet. Vid sidan av stenkol ska Finland också sluta använda andra fossila bränslen. Sitra uppmuntrar därför Finland också att i snabb takt avveckla användningen av torv för energi, eftersom utsläppen från torv är i samma klass med stenkol. Att ersätta stenkol med torv är inte hållbar energipolitik.

Sitra stödjer den i lagförslaget antecknade bestämmelsen om annullering av utsläppsrätter. För att säkerställa kolförbudets klimatfördelar ska en mängd utsläppsrätter som motsvarar mängden utsläppsrätter som blir oanvända till följd av kolförbudet avlägsnas från marknaden. Utsläppshandeln borde utvecklas i en riktning där mängden utsläppsrätter minskar automatiskt i motsvarande fall.

Vad handlar det om?