archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Utbildning och arbete i samma paket

Skanska har lyckats förlänga både yngre och äldres tid i arbetslivet med hjälp av en modern mästare-gesäll-modell. Bekanta dig med recepten och plocka ut bra metoder för din egen arbetsgemenskap.

Publicerad

Tillredning

Introducera Skanskas 2+1-modell på arbetsplatsen. Rör samman yrkesutbildning och inlärning i arbetet. I modellen utför eleven alla teoretiska studier under de två första åren och praktiserar och sommarjobbar på en arbetsplats. Det tredje året påbörjar eleven läroavtalsutbildning på arbetsplatsen. På det sättet säkerställs att eleven är lämplig att utbildas för branschen och att arbetet intresserar honom eller henne.

Tips: Utmana dagens fokus på skola och omorganisera möjligheterna till inlärning i arbetet.

Dra fördel av den kompetens, de praktiska färdigheter och den tysta kunskap som personer med längre branscherfarenhet har. Utbilda äldre yrkesmän i samarbete med läroanstalterna till studiehandledare som överför kunskaper till yngre i samband med de vardagliga arbetsuppgifterna. Rollen som handledare på arbetsplatsen kan bli ett nytt och motiverande arbetsfält som lättar arbetsbördan för en äldre arbetstagare.

Slutprodukt

Det här är vårt recept för ett hållbart arbetsliv. Tiden i arbetslivet kan förlängas i båda ändarna.

Ungdomarna kommer i kontakt med arbetet redan i början av studierna, vilket gör det lättare för dem att sysselsätta sig efter examen. Äldre arbetstagare orkar längre i arbetslivet när de får skräddarsydda fysiskt lättare uppgifter till exempel som handledare.

Läroanstalten har nytta av att studierna motsvarar behoven i arbetslivet och kan utvidga utbudet av individuella studievägar och fördjupa samarbetet med företagen.

Samarbetet mellan generationerna ökar i företaget och människor i olika åldrar lägger fram egna synvinklar på arbetsplatsens vardag. Den kompetens, de praktiska färdigheter och den tysta kunskap som personer med längre branscherfarenhet har överförs vidare på ett naturligt sätt.

Skanska fick arbetslivspriset 2017. Social- och hälsovårdsministeriet, Sitra, och Arbetarskyddsfonden delade ut priset till 9 arbetsplatser.

Skanska Oy är ett av världens ledande företag inom byggnads- och projektutvecklingstjänster. I Finland omfattar Skanskas verksamhet byggtjänster, projektutveckling av bostäder och lokaler samt livscykelprojekt för offentliga sektorn. Till byggtjänsterna hör husbyggnad, husteknik och infrastruktur. Arbetstagare: Över 2 000 i Finland. Skanska finns också på Facebook och Twitter

Mer information

Kirsi Mettälä, personaldirektör, kirsi.mettala@skanska.fi

Vad handlar det om?